Càlcul de l'habitatge buit a Girona: Una proposta metodològica (II). Evolució dels resultats 2005-2012

A partir de la metodologia anteriorment exposada, la UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial) de l’Ajuntament de Girona, està duent a terme  des de 2005 el càlcul dels habitatges buits al municipi, així com l’estimació de les diferents variables que s’hi poden associar,  amb la següent sèrie de resultats:

taula 1El volum del parc vacant d’habitatges a Girona, es situa l’any 2012 voltant del 3 % del total del parc d’habitatges; xifra que s’ha incrementat progressivament des de 2005 (moment del primer estudi de l’Ajuntament) i de manera prou significativa a partir de 2009.

grafic_post180113

No obstant l’increment, aquestes xifres s’allunyen extraordinàriament de la que oferia el resultat del Censo de Población y Vivienda de 2001  (17,98 %) i això pot venir explicat  en certa mesura per una sobreestimació de l’habitatge buit que en el seu moment va fer el Censo (possiblement fruit dels problemes metodoògics apuntats en el post anterior) així com per la notable dinàmica del creixement demogràfic produïda al municipi en aquests anys,  que pot haver contribuit a reduir considerablement  el nombre d’habitatges buits existents a 2001.

Cal tenir present, que en aquests 10 anys (2001-2011), la població al municipi s’ha incrementat un 28% (de 74.879 habitants segons el Censo 2001 a  96.113 segons els resultants del recent Censo 2011) , mentre que el parc d’habitatges ha augmentat un  16%.

Sens dubte, l’actual context de crisi econòmica està contribuint a l’increment de l’habitatge buit al municipi, sobretot a partir de 2010, possiblement en bona part degut a  la no ocupació dels nous habitatges construïts ja que un cop localitzats aquests habitatges a partir de l’illa censal, en la majoria es detecta una coincidència amb promocions finalitzades en els darrers anys.

El fet de disposar del cens d’edificis i locals, amb l’adreça completa dels diferents habitatges, ens permet localitzar-los a nivell de carrer, edifici i/o illa censal que correspongui  i obtenir-ne cartografia.

mapa_habxilla_2011

Són nombroses les variables que es poden representar doncs, a partir d’aquest punt d’inici,  creuant la informació amb dades provinents d’altes bases de gestió municipal i que ens donaran idea de les característiques d’aquest parc vacant d’habitatge. Per exemple, el cadastre ens permetrà relacionar els habitatges buits amb l’any de la construcció dels edificis on es troben,  o altres característiques com ara els metres quadrats construïts o si han estat reformats.

Si hi esteu interessats, els estudis concrets realitzats des de 2005, estan disponibles per ser consultats, amb tots els mapes complementaris-  a l’Observatori de l’Ajuntament de Girona.

Els estudis anuals amb els resultats pormenoritzats del càlcul de l’habitatge buit, les dades i la seva representació cartogràfica, els podeu consultar a l’Observatori de l’Ajuntament de Girona clicant  aquí.

El càlcul de l’habitatge buit realitzat a partir de la metodologia exposada, ens permetrà a més,  –encara que sigui de manera estimada- acostar-nos a la realitat del municipi a través d’altres aspectes, com ara seria la població real més enllà de la que consta al padró d’habitants. En aquest sentit podem arribar a localitzar aquells habitatges sense persones empadronades, però que se’ns revelen ocupats pel consum d’aigua que s’hi produeix:

taula 2

Així, posant en relació el nombre d’habitatges amb consum d’aigua però sense població empadronada i la mitjana d’ocupació de l’habitatge al municipi, obtindrem de manera estimada  la  xifra corresponent a la població real que viu al municpi.

 Aquesta xifra és sens dubte molt interessant per quant  pot ajudar a dimensionar la càrrega  de població real que suporta el municipi.  Es tracta en una xifra que s’ha mantingut pràcticament estable en els darrers 7 anys: al voltant de 29.000 persones, que venen a representar aproximadament un increment del 25% respecte la població empadronada. Sens dubte, aquesta dada posa de manifest el paper de Girona com a  capital administrativa i ciutat terciària i de serveis, que actua com a pol d’atracció laboral i per estudis i que podria ser  per si sol objecte d’un post a part.

Podeu consultar un estudi que es va realitzar l’any 2007 per tal d’establir les característiques i motivacions d’aquesta població establerta al municipi sense empadronar-s’hi.

Mònica Serra Sambola
Unitat Municipal d'Ànàlisi Territorial. Ajuntament de Girona
La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

Trobo molt interessant la metodologia en allò referent als habitatges buits i la seva ocupació, però voldria fer una reflexió sobre l'estimació de "població real" que viu al municipi. Podem pensar que hi ha gent que no té actualitzat l'empadronament per desinterès (a Girona i a tot arreu. Em comenta una persona que va estar en una mesa electoral que a les darreres eleccions hi havia força gent que feia temps que no votava i que no van poder votar perquè no tenia actualitzada la residència). He llegit l'estudi del 2007 que esmentes. De l'enquesta que es va fer hi ha un percentage no menyspreable de gent que declara que està empadronada a Girona però a una altra adreça. Per tant, en la columna "població real" aquestes persones s'estan comptabilitzant 2 vegades, a l'adreça de Girona on estan empadronats i a l'habitatge "buit". D'altra banda, de la mateixa manera que segons l'enquesta hi ha persones que estan en habitatges a Girona tot i estar empadronades fora de la ciutat, també pot haver-hi persones empadronades a Girona que ja no hi viuen, i que per tant caldria restar-les.

Benvolgut Josep Anton, A vegades, sembla com si l’interès de les persones pel padró aparegués generalment quan s’ha de matricular la mainada a l’escola, o es necessita tirar endavant qualsevol tràmit que ho requereixi (ajudes, subvencions, desgravacions,...) Pel que fa als comentaris que ens fas sobre l’estudi, efectivament hi ha alguns punts del treball que no ens permeten ser tan rigorosos com voldriem. I tens raó, igual com a Girona hi viu gent d’altres municipis que no s’hi ha empadronat, hem de suposar que també hi ha gironins que segueixen empadronats al municpi malgrat viure en altres llocs. No obstant, per evitar en la mesura del possible situacions com les que ens comentes, en el moment de la realització de l’enquesta, es van comprovar tots aquells casos de persones que deien estar empadronades a l’habitatge. Doncs be, el resultat va ser que les 74 persones que deien estar empadronades al mateix pis on se’ls va anar a enquestar, no ho estaven d’empadronades. El creuament previ amb el padró havia mostrat que en aquell habitatge no hi havia persones empadronades, però malgrat tot es va comprovar de nou el fet, no fos cas que s’haguéssin empadronat en el temps entre l’extracció de les dades i la realització de l’enquesta: no ho havien fet pas. En aquest sentit i si mires la taula que reflecteix la motivació per no estar empadronat, curiosament tothom en reconeix una o altra (per tant implícitament reconeixen no estar empadronats) , donant només lloc a dubte els que diuen estar empadronats en el mateix pis (cosa que es va comprovar que no era certa con indica la nota al peu de la taula), i els que diuen estar empadronats en un altre pis de propietat (que no sabem si és a Girona o no) però que són 48 persones (aprox un 10% de la mostra). Si que és cert doncs, que en el conjunt de l’enquesta es detecten algunes contradiccions. Mentre a la taula municipi on esta empadronat, 195 diuen que ho estan a Girona però si restem els 74 que ja hem comprovat que no ho estan, ja són 121; pel contrari a la taula de motivacions no hi apareixen aquestes 121 (com a molt les 48 que et comentava abans...) ja que la resta reconeixen algun motiu pel qual no estan empadronades...

Volem saber que en penses...