A on estudien els alumnes residents als municipis del Perfil de la Ciutat?

Tal i com ja s’ha vingut explicant en altres articles en aquesta mateixa web (per exemple, aquí), el Cens de Població i Habitatges de 2021 ha suposat un canvi metodològic important en l’elaboració dels Censos de Població. Tan en la forma, per la utilització de registres administratius, com en la seva actualització, anual en bona part de la informació, fent que es pugui disposar d’informació censal de la població cada any.

Fa unes setmanes, justament, l’INE publicava dades educatives i en relació a l’activitat de la població. Amb aquesta informació, posava a disposició dels usuaris una matriu de mobilitat per raó d’estudis (superiors) per a tots els municipis d’Espanya. Aquest grau de detall de la informació fa que aquesta sigui atractiva per a fer-hi una anàlisi des dels observatoris d’àmbit municipal, àvids en poder disposar d’informació estadística a escala local. En aquest article es farà una ullada a les dades de mobilitat obligada per raó d’estudis (superiors) dels municipis del Perfil de la Ciutat en el bienni 21-22 a partir dels resultats disponibles en aquesta matriu de dades.

El primer que podem veure és que l’alumnat resident en el conjunt de municipis del Perfil de la Ciutat és de 100.863 estudiants l’any 2022, xifra que ha augmentat un 4,3% respecte de l’any 2021. Si ens fixem en cada un dels municipis, aquesta dinàmica de creixement es reprodueix, però amb intensitats desiguals: on més augmenta l’alumnat, en termes relatius, és a Vic, amb un 7,1%, mentre que on menys ho fa és a Mollet del Vallès, amb un 1,4%.

 

Si ens fixem en els resultats dels municipis del Perfil de la Ciutat des del punt de vista de lloc d’estudi, veiem que pel seu conjunt la xifra és de 99.793 estudiants l’any 2022, un 5,4% més que l’any 2021. El municipi que més alumnat concentra és Cerdanyola del Vallès, amb 27.838 estudiants. El fet que el Campus de la UAB estigui en el seu terme municipal fa que aquest municipi destaqui pel damunt de la resta.

A quin municipi van a estudiar els residents dels municipis de la xarxa?

Un cop vist quin és el volum d’estudiants residents a cada municipi i el nombre d’estudiants que tenen el lloc d’estudi cada un dels municipis del Perfil, ens fixarem a on van estudiar els residents dels municipis del Perfil de la Ciutat:

 
Nota: Només es mostren les cinc primeres destinacions.  

 

Veient els gràfics podem concloure que, en general, els residents als municipis del Perfil de la Ciutat tenen com a principal destinació de lloc d’estudis el mateix municipi on resideixen. Les excepcions es donen a Badalona, Barberà del Vallès i Viladecans, que tenen com a primer municipi de lloc d’estudis Barcelona.

Quins municipis retenen més alumnes? I quins en retenen menys?

Finalment, amb els resultats que hem obtingut a l’apartat anterior, podem calcular quin percentatge de l’alumnat resident reté cada municipi del Perfil de la Ciutat. El municipi que aconsegueix retenir més alumnat d’estudis superiors és Manresa, amb un 50,3% del total dels residents. Vic i Mataró són els altres dos municipis amb una major taxa de retenció d’alumnat resident, amb un 49% i un 47,7%, respectivament. En canvi, el municipi que reté menys alumnes és Barberà del Vallès, amb un 16,9%.

 

El fet de disposar de centres d’estudis superiors (facultats, Campus, entre altres) al municipi permet obtenir una taxa de retenció de l’alumnat resident relativament més alta que la resta, si bé hi ha matisos en aquesta conclusió. Per exemple, la proximitat amb municipis que també disposin de centres d’estudis superiors.

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari