Mobilitat per raó de treball. Aproximació inframunicipal de Sabadell

tranvia

El Cens és una operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies. A diferència dels censos anteriors, el de 2011 no va ser exhaustiu, fet que no permet obtenir dades amb el mateix nivell de desagregació territorial (per manca de significació en els resultats que s'obtindrien).

Un dels elements que es recull en el cens és la mobilitat obligada, ja sigui per motius de feina o per estudi. En aquest cas, l'Idescat ha publicat recentment les dades de mobilitat obligada per raó de treball i estudi dels municipis de més de 200.000 habitants, segons el codi postal de residència de la població ocupada i dels alumnes, i la localització del centre de treball o estudi.

En la següent anàlisi es presenten els resultats observats a Sabadell en relació a la mobilitat obligada per raó de treball.

 

Mobilitat per raó de treball a Sabadell

Segons els resultats obtinguts en el Cens de 2011, a la ciutat es comptabilitzen 60.779 llocs de treball i la població resident a la ciutat que està ocupada és de 80.382 persones.

Els llocs de treball localitzats estan formats per les persones residents que estan ocupades dins del municipi, que són 38.233, i les persones no residents que estan ocupades també dins del municipi, que són 22.545. Així, el 62,9% dels llocs de treball localitzats a Sabadell estan ocupats per persones que també resideixen dins de la ciutat. Aquesta és l'anomenada taxa d'autosuficiència, que mesura la població ocupada que resideix i treballa al municipi respecte el total de llocs de treball del municipi. L'any 2001 la taxa d'autosuficiència de Sabadell era del 66%; el que es tradueix en 3,1 punts percentuals de pèrdua durant aquest període.

Per altra banda, la població resident ocupada està formada també per la població resident ocupada dins del municipi (38.233), a la qual se li ha de sumar la població resident ocupada fora del municipi, que són 35.457, més els residents que estan ocupats a diversos municipis, que són 6.692.

D'aquesta manera el 47,6% de la població ocupada a Sabadell ho està dins del mateix municipi. Això és el que coneixem com a taxa d'autocontenció. El càlcul d'aquest índex ens determina la capacitat d'absorbir la força de treball de la ciutat, per tant, com més gran sigui l'índex, més contenció laboral hi haurà a la ciutat respecte a la població ocupada que hi resideix.

Tenint en consideració que l'any 2001 aquesta taxa era del 56,2%, en aquest període Sabadell perd 8,6 punts percentuals en aquest indicador. En canvi, el 44,1% dels residents estan ocupats en altres municipis. Barcelona és el municipi que rep més població ocupada de Sabadell, concretament el 10,7% de la població ocupada del municipi. Per ordre d'importància, els principals destins són Barberà del Vallès (4%), Terrassa (3,9%), Sant Cugat del Vallès (3,8%) i Cerdanyola del Vallès (2,7%). Un 8,3% dels residents està ocupat a més d'un municipi. Finalment, un 0,5% està ocupat fora de Catalunya.

Analitzant la procedència de les persones que s'ocupen a Sabadell, el 62,1% procedeix de Sabadell mateix, mentre que el 37,1% restant procedeix d'altres municipis. El primer municipi de procedència és Terrassa, que ocupa el 6,3% dels llocs de treball localitzats a Sabadell. Els següents municipis són Barcelona (5,3%), Castellar del Vallès (2,8%), Barberà del Vallès (2,5%) i Sant Quirze del Vallès (2,1%).

Mobilitat per raó de treball segons codi postal

Com succeeix quan es comparen les dades entre municipis, aquestes poden reflectir realitats diferents i fins i tot oposades. El mateix succeeix a una escala més petita, els codis postals en aquest cas, i és que les característiques de la mobilitat per raons de treball varien notablement entre els diferents codis postals d'una mateixa ciutat. Diversos components poden explicar aquestes variacions, com ara el nivell d'estudis de la població resident, la presència o no de polígons d'activitat econòmica, la presència d'activitat comercial, els equipaments existents, l'accessibilitat a mitjans de transport i vies de comunicació, entre molts altres motius que influeixen a l'hora de moure's. A continuació es presenta la realitat de cada codi postal de la ciutat de Sabadell en l'àmbit de la mobilitat per raó de treball.

Abans, cal remarcar que al no tractar-se d'un cens exhaustiu, només es prenen en consideració els valors més significatius, mentre altres no apareixen per no haver-hi suficient mostra, tot i que finalment queden recollits en les agregacions.

Destinació de la població ocupada del CP 08201   Procedència dels llocs de treball del CP 08201
08201 destinació   08201 procedència
Destinació de la població ocupada del CP 08202   Procedència dels llocs de treball del CP 08202
08202 destinació   08202 procedència
Destinació de la població ocupada del CP 08203   Procedència dels llocs de treball del CP 08203
08203 destinació   08203 procedencia
Destinació de la població ocupada del CP 08204   Procedència dels llocs de treball del CP 08204
08204 destinació   08204 procedencia
Destinació de la població ocupada del CP 08205   Procedència dels llocs de treball del CP 08205
08205 destinació   08205 procedència
Destinació de la població ocupada del CP 08206   Procedència dels llocs de treball del CP 08206
08206 destinació   08206 procedència
Destinació de la població ocupada del CP 08207   Procedència dels llocs de treball del CP 08207
08207 destinació   08207 procedència
Destinació de la població ocupada del CP 08208   Procedència dels llocs de treball del CP 08208
08208 destinació   08208 procedència

Aquests són els resultats més significatius i destacables dels codis postals de la ciutat:

08201

S'hi localitzen 11.576 llocs de treball, el 19% dels llocs de treball del municipi, convertint-se en el principal pol d'atracció de llocs de treball de la ciutat. De fet, és un dels dos únics codis postals de la ciutat on es localitzen més llocs de treball que no pas persones ocupades.

08204

Té una taxa d'autocontenció del 45,4%, la segona més alta del municipi.

08205

La població ocupada d'aquest codi postal representa el 7,2% de la població ocupada total del municipi, la xifra més baixa de la ciutat. Alhora, és el segon codi postal on es produeix la situació que es localitzen més llocs de treball que persones ocupades. La seva taxa d'autocontenció és del 12,5%, la més baixa de Sabadell.

08206

Els ocupats d'aquest codi postal conformen el 22,3% de la població ocupada del municipi, la xifra més alta de la ciutat. També concentra el 14,3% dels llocs de treball del municipi, la segona xifra més alta.

08207

Té una taxa d'autosuficiència del 28,4%, la més alta del municipi. El 55,4% de les persones ocupades tenen el seu lloc de treball dins del municipi, també la xifra més alta que es troba a la ciutat. La seva taxa d'autocontenció és del 51,2% i el 72,8% dels llocs de treball localitzats estan coberts per persones procedents de Sabadell, novament les xifres més elevades de la ciutat.

Taxa d'autosuficiència dels codis postals de Sabadell   Taxa d'autocontenció dels codis postals de Sabadell
taxa d'atusuficiència   taxa d'autocontenció

Conclusions

Tot i que amb algunes diferències i singularitats, la mobilitat per raons de treball mostra uns patrons que es repeteixen als diferents codis postals en que està dividida la ciutat de Sabadell. Per un costat, d'entre les persones ocupades residents a cadascun dels codis postals tenen com a primer destí del seu lloc de treball el seu propi codi postal, amb taxes d'autosuficiència que varien entre el 15,5% com a valor més baix (codi postal 08203), i el 28,4% com a valor mes elevat (codi postal 08207).

Per un altre costat, els llocs de treball localitzats a cada codi postal estan coberts en primera opció per persones ocupades residents al mateix codi postal. En aquest cas, però, la variació de les taxes d'autocontenció dels diferents codis postals és més gran, prenent com a valor mínim el 12,5% (codi postal 08205), fins arribar al màxim de 51,2% (codi postal 08207).

Quan s'amplia l'escala i s'observa la mobilitat cap a altres municipis, la proximitat i l'atracció d'un pol d'activitat econòmica com és la ciutat de Barcelona és notable. Així, aquest és el primer destí fora de la ciutat de Sabadell pels ocupats residents de tots els codis postals. Els altres municipis que generen una significant mobilitat de població ocupada resident a Sabadell són Barberà del Vallès, Terrassa i Sant Cugat del Vallès.

Una situació semblant es dóna en el cas dels llocs de treball localitzats a cada codi postal. En aquest cas, però, és Terrassa el primer municipi que cobreix més llocs de treball localitzats a Sabadell, i en 5 dels 8 codis postals és la principal procedència fora del mateix municipi. Els següents tres municipis que cobreixen més llocs de treball a la ciutat són Barcelona, Castellar del Vallès i Barberà del Vallès.

No cal dir que els municipis esmentats, tant de destí com de procedència, tenen bona comunicació amb Sabadell, ja sigui per carretera o per tren.

Observatori de l'Economia Local de Sabadell

 

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari