L’anàlisi del consum d’aigua a la ciutat de Girona

Anualment es duu a terme des de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial (UMAT) de l’Ajuntament de Girona un estudi que quantifica i localitza el consum d’aigua a la ciutat. El consum d'aigua s'obté a partir del consum dels abonats a l’empresa subministradora del servei d’aigües de Girona, “Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter”.

Aquest estudi, que permet conèixer el consum per cada sector de la ciutat i quin ús es dóna a l’aigua consumida,  és possible gràcies a la coordinació de dades territorials entre l’empresa subministradora.

Des de fa uns anys, es treballa perquè des de l’empresa d’aigües s’utilitzin els codis de referenciació territorial de l’Ajuntament i es puguin localitzar així correctament els comptadors d’aigua.

En un primer moment la tasca va consistir a intentar codificar d’acord amb els codis del Cens d’Edificis i Locals de la ciutat (la base de dades que conté tots els edificis i locals de la ciutat amb indicació de la seva adreça i el seu ús, de la Base de Referència Territorial Municipal, objecte anteriorment d’un altre post) els comptadors ja existents a partir de la seva adreça: l’adreça marca l’edifici, el carrer, la illa i el sector on es troba el comptador. Aquesta és una tasca que no ha finalitzat encara, perquè moltes vegades el fet que l’adreça sigui incompleta o errònia, dificulta la localització del comptador. Malgrat això, per sector, illa i edifici, ja es troben tots localitzats. L’objectiu però, és la localització dels comptadors per local, que és el codi únic de localització territorial del sistema de codificació, i amb això es podria tenir correctament localitzats tots els comptadors i comparar les dades amb la resta de dades corporatives localitzades a aquesta unitat mínima.

Pels nous comptadors que es donen d’alta, s’ha acordat amb l’empresa d’aigües que els localitzin ja d’acord amb els codis territorials de l’Ajuntament: l’Ajuntament envia periòdicament les actualitzacions del Cens d’edificis i locals a l’empresa subministradora, que ha implementat al seu programa de gestió un aplicació que pauta l’entrada de les adreces permetent només localitzar comptadors a adreces existents. L’Ajuntament els dóna suport quan hi ha dubtes o els usuaris arriben amb adreces incompletes o errònies. Els comptadors associats a regs de jardins i a hidrants d’incendis s’ubiquen tan sols per carrer i pel sector de la ciutat que els correspon.

Amb els comptadors correctament localitzats, és possible fer un anàlisi territorial dels consums d’aigua.

L’anàlisi que es duu a terme té com a objectiu quantificar el consum d’aigua potable de xarxa a la ciutat de Girona i localitzar-lo sobre el territori.

Les fonts de dades que s’utilitzen són les següents:

1. Cens d’abonats d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià (AGSST):

Registre que recull els abonats de Girona a la companyia d’aigües municipal i el seu consum. Aquest registre està coordinat amb el cens d’edificis i locals de la ciutat, i en recull la seva codificació territorial. Les dades corresponen al consum total d’un any.

2. Cens d'edificis i locals :

Aquest cens, gestionat per la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'Ajuntament de Girona, registra el total de locals de la ciutat amb indicació, entre altres variables, del seu destí i ús.  La font bàsica d'actualització d'aquest registre són les llicències d'obres atorgades per l’Ajuntament i, com a font d’actualització complementària, s’hi incorporen els expedients cadastrals. En aquest cens un habitatge hi consta “en obres” fins que l’Ajuntament li dóna la primera ocupació.

3. Padró Municipal d'Habitants:

Aquest padró registra el nombre de persones empadronades i la seva ubicació a la ciutat. Se n’utilitzen els recomptes de població per sector i per illa edificada.

4. Registre d’activitats de l’Ajuntament de Girona:

Aquest cens recull les llicències d’activitat que hi ha vigents a la ciutat de Girona, i compta també amb informació sobre la seva localització territorial. Se n’utilitzen els recomptes d’activitats per sector.

Per a la realització de l’estudi, es parteix de del consum d’aigua dels abonats a la companyia d’aigües, Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, i se’n calcula el consum anual per comptador, de l’1 de gener al 31 de desembre.

La xarxa d’aigua es diferencia en xarxa en alta i xarxa en baixa[1]. Es considera objecte d’estudi el subministrament de la xarxa en baixa, que inclou els comptadors amb tarifa domèstica, d’activitats econòmiques, grans consums industrials, d’hidrants d’incendis i municipal. Aquest consum municipal es diferencia, a més, en l’aigua que es destina al reg de jardins, les fonts i els equipaments municipals.

Utilitzant les dades de localització territorial es poden ubicar els consums al territori i per tant recomptar el consum per sector de la ciutat i per tipus. Com que es disposa de les dades també per sectors del nombre d’habitants i activitats es pot fer la comparació d’aquests amb el consum d’aigua del mateix sector.

Les dades de consums d’aigua en edificacions, del tipus domèstic, d’activitats econòmiques i industrials i en equipaments municipals, es poden calcular també per illa.

Amb la informació de l’estat de les edificacions del Cens d’edificis i locals, es pot conèixer també l’aigua que es destina a obres d’edificació.

Exemple de dades obtingudes de l’estudi:

Dades de consums per tipus de cada sector de la ciutat:

imatge1 Amb l’ajuda dels Sistemes dInformació Geogràfica es pot traslladar aquesta informació al territori i obtenir plànols localitzant aquests consums i tarifes per sector i també per illa en els casos de consums en zona urbana edificada. Exemple de plànol amb la ubicació dels consums d’aigua per sectors i per tipus: imatge2 La localització i quantificació dels consums d’aigua a la ciutat i la seva posterior anàlisi són una bona eina al servei de l’Administració pública per a la gestió i la presa de decisions que afecten un bé tan necessari i escàs com és l’aigua. Anna Bou i Fàbregas Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial.  Ajuntament de Girona.   [1] El consum total de la xarxa es pot consultar al web d’Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter (www.aiguesdegirona.cat).  A part del consum d’aigua provinent del subministrament de la xarxa (baixa i alta), al municipi de Girona es consumeix també aigua de pous. Aquest subministrament d’aigües subterrànies està controlat per l’Agència Catalana de l’Aigua, on es poden consultar les dades referents a ubicació de pous i volums anuals en m3.

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari