La presència de les dones en els estudis de les famílies professionals dels camps STEM

El terme STEM és l’acrònim dels termes en anglès Science, Technology, Engineering and Mathematics (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). Es tracta d’una formació clau i estratègica per al mercat de treball actual i de futur, ja que existeix una important demanda per part de les empreses de personal format en aquests àmbits i són estudis amb una major ocupabilitat, amb millors salaris i reconeixement professional. Actualment, i tant pel que fa als estudis universitaris i als de formació professional, no n’hi ha prou persones formades professionalment en els àmbits STEM per donar resposta a les necessitats de les empreses. Però, sobretot, hi ha una baixa representació de dones que es decideixen per aquest estudis com a opció professional de futur.

A partir de les dades d’estadística d’ensenyament del Departament d’Educació de la Generalitat, hem fet una fotografia sobre la bretxa de gènere existent en els àmbits de les STEM vinculades a la formació professional en els municipis que conformen la xarxa Perfil de la Ciutat i en comparació amb Catalunya.

És una obvietat que l’impacte dels rols de gènere també estan presents en el àmbit educatiu i que la formació de les persones és una de les principals vies d'accés al mercat de treball i a una ocupació de qualitat. Les dones tenen un major nivell formatiu, però existeix un clar biaix de gènere en quant a la tria dels estudis professionals.

No podem negar que l’impacte dels rols de gènere són presents en el camp educatiu que es tradueix en un clar biaix de gènere en la tria dels estudis. Històricament la formació professional s’ha considerat una formació vinculada més als nois que no pas a les noies. i això comporta que, encara avui dia, la presència de les dones en aquests estudis acostumi a estar per sota de la dels homes.

En aquest sentit i centrant-nos en les dades del curs 2022-2023, en el conjunt de les ciutats de la xarxa, el percentatge de dones que fan formació professional és del 44,9%. Només, Santa Coloma de Gramenet presenta un nivell més paritari (les dones representen el 49,7%) i en dos municipis, Barberà del Vallès (62,7%) i Viladecans (58,6%), la representació de les dones és superior a la dels homes (una part d’aquesta diferència es podria explicar per les famílies professionals que s’ofereixen en aquestes dues poblacions).  A l’altre extrem, les ciutats amb menys participació femenina són El Prat de Llobregat (27,8%) i Cerdanyola del Vallès (30,2%). Pel que fa al conjunt de Catalunya també s’observa una relació paritària entre homes i dones.

 

Distribució de la formació professional per sexe

Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat

 

Si ens centren en l’FP relacionada amb l’àmbit de l’STEMS, està formada per 16 de les 24 famílies professionals, en concret, les famílies professionals vinculades als camps de la Ciència, Tecnologia i Enginyeria.

I és en aquests estudis que, com ja s’ha mencionat, comporten una major ocupabilitat, salaris i reconeixement professional on es fan més evidents les diferències de gènere existents. I sembla ser, segons les dades consultades, que les dones no estem prou representades en les professions amb més futur. En el curs 2022-2023 en el conjunt de municipis que formen la xarxa Perfil de la Ciutat, un total de 19.310 alumnes es van matricular en alguna de les famílies professionals STEM que s’imparteixen en els instituts de la xarxa. D’aquests només el 36,9% eren dones (7.127 dones), enfront del 63,1% d’homes, una xifra que està per sota de la registrada en el conjunt de Catalunya, on les dones matriculades en alguna de les famílies STEM és del 44,3%. Desglossat per municipis de la xarxa, els extrems els trobem en Viladecans amb el 67,6% de dones cursant matèries relacionades amb l’STEM i Cerdanyola del Vallès on les noies només representen el 2,9%. En resum, menys de 4 de cada 10 alumnes cursen estudis STEM en els cicles de formació professional al conjunt de municipis que conformen la xarxa Perfil de la Ciutat, xifra que és una mica superior all conjunt de Catalunya.

 

Distribució de la formació professional en els camps de les STEM per sexe

Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat

 

Veiem, doncs, com les dones estan infra-representades en els estudis del camp de les STEM i això comporta un greu problema de biaix de gènere que afecta a les seves oportunitats i al seu futur professional, però també a les necessitats de les empreses per la manca d’aquests perfils professionals. Si analitzem la presència de les dones en les diferents famílies dels estudis STEM de formació professional en el conjunt de municipis del Perfil de la Ciutat i en Catalunya s’observa un clar desequilibri. Així de les 16 branques d’estudis STEM que es poden trobar a Catalunya, al conjunt de la xarxa les dones són majoria en cinc d’aquestes branques: química (el 52,0% del total), arts gràfiques (el 51,4%), agrària (54,0%)indústries alimentàries (59,8%) i, amb molta diferència, la sanitat (75,4%), una professió molt feminitzada que, al cap i a la fi, distorsiona les dades de representativitat de les dones en els estudis vinculats a les STEM (si no es comptabilitzes la sanitat el percentatge passaria del 39,6% al 9,0%). Pel que fa a Catalunya, les dones són majoria en 3 branques i, en una d’elles, concretament la química per molt poc marge (el 50,2% son dones), percentatge que és del 54,3% en el cas de les indústries alimentàries i del 78,4% en la sanitat. Si fem el mateix exercici que amb els municipis de la xarxa i trèiem les dones matriculades a la família de la sanitat, només un 8,3% de dones estaríem estudiant alguna formació vinculada a les STEM. A l’altre extrem, la participació de les dones en les famílies professionals més masculinitzades, segueix sent molt poc representativa, tal i com es pot observar al gràfic següent:

 

Pes de les dones en l’àmbit de les STEM

Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat

 

A partir de les dades sembla evident que hi ha una bretxa de gènere força notable i les dones no tenim el mateix pes dins d’aquestes professions de futur. Les raons per les quals les dones no tenim la mateixa presència que els homes són diverses, però majoritàriament, estan relacionades amb factors socials i culturals. Segons STEM Women FPCat 2020, “La poca atracció de les dones cap als camps STEM és conseqüència, en gran mesura, de la masculinització de l’entorn laboral, la manca de referents femenins, la discriminació masclista, el sostre de vidre, la manca de reconeixement social, els estereotips i patrons masculins, la manca de sentiment de pertinença i el clima laboral. Aquestes són barreres que no afavoreixen a augmentar la presència de la dona i accentuen la bretxa de gènere en els camps STEM, i per tant, suposen una important pèrdua d’oportunitats en un sector amb un 71% d’inserció laboral”.

Fonts:

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/index.html

https://fp.gencat.cat/web/.content/04_Arees/perspectiva-genere/210329_Informe-STEM-WOMEN.pdf

https://we-creations.com/2023/04/18/la-bretxa-de-genere-en-les-professions-stem/

Imatge: Imagen de Michal Jarmoluk en Pixabay

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari