Emprendre o no emprendre, aquesta és la qüestió

El Projecte General Entrepreneurship Monitor (GEM) és un projecte d’investigació sobre la relació que hi ha entre l’activitat emprenedora i el creixement econòmic dels països, que es va engegar el 1998 pel Babson College i la London Business School. A l’edició 2011-12 ja hi intervenien més de 70 països. Catalunya hi participa des del 2007.

L’informe GEM analitza diferents aspectes que van de l’estimació de la contribució del sector empresarial al creixement econòmic, fins la relació existent entre les oportunitats de creació empresarial i la implicació de la població adulta en aquest procés.

L’informe GEM Catalunya 2014 calcula, entre d’altres, la taxa d’activitat emprenedora (TEA), una taxa per determinar la magnitud de l’emprenedoria i la seva evolució. La TEA estima les iniciatives empresarials de la població d’un determinat territori.

A Catalunya el 2014 la TEA s’ha estimat en un 7,54%,  per sobre de la mitjana de la Unió Europea (6,9%). La TEA per demarcacions nacionals es situa en un 7,30% a Barcelona, un 7,40% a Girona,  un 12,97% a Lleida i un 6,30% a Tarragona. Som doncs, un país prou emprenedor.

Al contrari del que inicialment es podria pensar, la principal motivació per emprendre continua essent la detecció d’una oportunitat empresarial, i no pas la necessitat. Emprendre es percep doncs, com una bona opció professional.

Emprendre és una qüestió de percepció o d’oportunitat?

empreneduria_IM1

Font: Resum executiu GEM Catalunya 2014

L’Ajuntament de Girona vehicula les polítiques de suport i foment a l’emprenedoria a través del servei municipal Girona Emprèn.  Si mirem la informació que han facilitat les persones que han estat assessorades des d'aquest servei l’exercici 2014, el 58% manifesta que la seva motivació és haver detectat una oportunitat empresarial; un percentatge inferior a la mitjana catalana.

Les polítiques de suport i foment a la creació d’empreses no són una competència bàsica municipal i per tant, el seu desplegament i manteniment ve determinat per la voluntat de la Regidoria i Equip de Govern, així com per la capacitat econòmica de la institució i per la captació de fons de finançament extern via subvencions. Tot i aquestes circumstàncies, sembla que actualment, amb una literatura més que basta sobre el tema, és innegable els beneficis d’executar polítiques de suport a l’emprenedoria:

  • generació de nova activitat económica,
  • generació de llocs de treball directes,
  • increment del consum per l’obtenció de renda del nou empresariat i personal contractat, així com de consum i d’inversió de la nova empresa com a conseqüència de la posada en funcionament de la mateixa i els costos d’explotació de l’activitat,
  • generació i/o manteniment de llocs de treball indirectes a conseqüència del consum d’aquestes noves activitats,
  • relleu empresarial i modernització de l’economia per la incorporació i ús de les noves tecnologies amb major intensitat en relació a les empreses que desapareixen o moren un cop finalitzat el seu cicle vital.

empreneduria_IM2

Actualment a Girona el nivell d’atur és elevat.  Tot i que les darreres dades indiquen una tendència a la millora de la situació, el 87,61 % dels contractes són de durada temporal amb una mitjana de 5,3 mesos. L’estabilitat laboral és un bé escàs i els nivells salarials han descendit els darrers anys. En els anys de més gravetat de la crisi es va notar un increment en el nombre de persones que s’adrecen al servei Girona Emprèn més per necessitat que no pas per haver detectat una oportunitat empresarial.  L’auto ocupació és doncs, per a moltes persones, una esperança de sortida a la seva situació laboral i econòmica.

Des del servei municipal Girona Emprn s’esperona a totes aquelles persones que tenen una idea de negoci a valorar i validar la seva viabilitat, elaborant i estimant els costos abans de la posada en funcionament i les potencialitats de rendiment empresarial, bé elaborant un pla d’empresa, un llençol Canvas o prototipant i llençant el producte al mercat per veure’n el retorn i ajustos necessaris a fer.

Els resultats assolits des del servei Girona Emprèn avalen i legitimen l’aposta municipal per l’emprenedoria com a política de creació d’ocupació: es creen entre 100 i 120 llocs de treball directes anuals, fruit de les més de 70 empreses cada any, arribant a més de 368 empreses en els darrers 5 anys. Entre les dades que es generen des del servei Girona Emprèn, una de les que retorna més entusiasme és l’índex de supervivència: el 68% de les empreses creades el 2010, el 61% de les creades el 2011, el 72% de les creades el 2012 i el 74% de les creades el 2013. Aquestes dades s’obtenen a partir d’enquestes de seguiment telefòniques i visites de consolidació empresarial.

Ningú pot garantir a priori que una idea de negoci serà suficientment rendible, però sí podem dir que aquelles persones que s’impliquen decididament en el seu projecte, treballen l’anàlisi de la seva viabilitat i gestionen de forma eficient i eficaç el seu negoci, un cop en funcionament, aconsegueixen tirar endavant i fer realitat el seu propi projecte. L’èxit no està garantit, el fracàs és més que possible, un fracàs que haurem de viure com un aprenentatge, dolorós en molts casos, però no un llast sinó un valor incalculable a incorporar en nous projectes.

Sobre el fet d’emprendre o no emprendre, si aquesta és la qüestió, la prescripció és: endavant amb seny i rauxa.

Susana Ferrer Castro

Secció d’Innovació i Promoció Empresarial.  Ajuntament de Girona

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari