Els petits canvis als residus són poderosos i necessaris.

Els petits canvis, als residus són poderosos i necessaris

Un dels serveis municipals més utilitzat i bàsic pel bon funcionament de les ciutats, i que ha de comptar amb la major implicació de la ciutadania, és la recollida de residus. La recollida selectiva de residus fa anys que forma part del dia dels veïns i de les veïnes de les nostres ciutats.

Però, fa temps que la recollida diferenciada de les diferents restes, per al seu reciclatge, fa anys que no avança i no fa créixer els seus percentatges de reciclatge. Actualment, i durant els propers anys, ocuparà bona part de les principals preocupacions a les agendes municipals, atès que la legislació europea ens obliga a assolir el 55% de recollida selectiva al proper any 2025, el 60% a l’any 2030, i el 65% a l’any 20235.

Els actuals sistemes de recollida de residus no fan augmentar prou els índex de reciclatge, i cal introduir novetats als actuals sistemes, especialment a través dels nous models de contenidors amb control d’accés i el porta a porta. Una bona pila d’ajuntaments, ja estan incorporant alguns d’aquests sistemes o tots dos, en funció de la tipologia d’habitatges i les condicions dels seus barris. Amb l’objectiu d’incrementar el percentatge de recollida selectiva a partir  dels models de separació en cinc fraccions de residus, a través dels  quatre sistemes de recollida més estesos: contenidors de superfície –àrees de vorera i àrees d’aportació), contenidors soterrats, porta a porta, i recollida pneumàtica.  A aquests, cal sumar que els residus generats per comerços, serveis i indústries es recullen a través del mateix servei municipal o, en molts casos, o amb la contractació d’un servei de recollida comercial tipus porta a porta.

La implantació dels nous models, especialment els contenidors intel·ligents i el porta a porta; pot comportar unes limitacions en l’horari de l’ús ciutadà del sistema i una pèrdua de l’anonimat de l’usuari dels residus i un increment de la recollida selectiva.

A finals de l’anterior mandat municipal, una part dels municipis del Perfil de Ciutat formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), van veure com s’incrementava la seva recollida selectiva mitjana  respecte els darrers anys,  amb la incipient implantació dels nous sistemes. A l’any 2022, el conjunt dels 36 municipis de l’AMB va aconseguir arribar al 39,3% dels residus reciclats, tot i que encara a distància del 55% que la Unió Europea marca per a l’any 2025. Al present mandat, els nous equips de Govern tenen tres anys per adaptar-se a la nova norma d’implantar els nous sistemes de contenidors intel·ligents o la recollida porta a porta, per complir els nivells de reciclatge establerts per la Unió Europea, que a més només permetrà que un 10% de les deixalles acabin als abocadors, ara la xifra permesa és del 35%.

Bàsicament els nous dos sistemes que s’estan implantant o s’implantaran als nostres municipis, de forma exclusiva o mixta, són el porta a porta i els contenidors intel·ligents. Pel porta a porta, el veïnatge deixa les escombraries en un lloc determinat, davant de casa, a uns horaris i dies concrets, segons cada tipus de residus. Pel sistema dels contenidors intel·ligents, necessitem una identificació electrònica que enregistri les escombraries depositades i també es limita l’obertura dels contenidors a uns dies i horaris determinats.  Aquest canvi de rutina, més limitador,  ha de ser adoptat per la ciutadania davant el sistema obert  actual de contenidors i àrees de reciclatge obertes. A més, el conjunt de municipis disposen dels serveis municipals de deixalleria mòbil als seus barris, la deixalleria per a residus no domèstics, les minideixalleries per a petits elements a espais de passeig de les viles, i la recollida gratuïta de mobles i trastos vells. En molts casos, els ajuntaments s’estan sumant a campanyes per a la reducció de residus específics, especialment els plàstics. A més, s’avança particularment o mancomunadament amb el consorci comarcal o metropolità de residus per a l’increment de la recollida selectiva amb la introducció de nous serveis i sistemes que incrementin la recollida i la selecció, amb la voluntat d’avançar en paral·lel amb aspectes de pagament per generació i bones actuacions per a la ciutadania.

Revistant el conjunt de webs dels municipis del Perfil de Ciutat podem fer una radiografia de la situació, que en aquesta matèria, es té a cada ciutat.

A Mataró, s’està implantant el nou model de recollida selectiva de residus, amb una visió d’economia circular i fiscalitat justa; a través d’eines Smart city i les TIC.  Estan incorporant la recollida a domicili de voluminosos, el Porta a Porta comercial, el Porta a Porta domèstic a urbanitzacions i un barri residencial dins el nucli urbà., la Recollida Selectiva Mòbil al Centre o els futurs serveis de recollida en contenidors intel·ligents.

A Badalona, té el repte de millorar el percentatge dels recollida selectiva dels seus residus i al nou contracte de neteja incorpora, com a prova pilot, que una part dels nous contenidors incorporin lectures amb targetes perquè qui recicli pugi obtenir bonificacions en la taxa d’escombraries. Actualment, la ciutadania té les àrees de recollida selectiva per fraccions amb els contenidors de la via pública amb horari lliure i accés al conjunt de contenidors de la ciutat.

A Barberà del Vallès, des de 2021 tenen desplegat el sistema de recollida de residus porta a porta domèstic. Els residus al servei municipal, prèviament separats en origen a la porta de casa en uns dies i horaris determinats i així eliminar els contenidors del carrer. La recollida porta a porta permet eliminar elements de la via pública, guanyar espais i tenir els carrers més nets

A Cerdanyola, té una recollida en àrees de reciclatge en contenidors, amb una distribució de vint-is-sis contenidors de recollida d’oli domèstic. Coordina el seu servei de residus amb la Consorci comarcal del Vallès. I estan iniciant el procés per abordar el canvi i millora del sistema actual de recollida de residus

A Granollers fa temps que tenen el porta a porta comercial i implantant un sistema de plataformes mòbils de contenidors per a totes les tipologies de residus domèstics a diverses illes de les ciutat. Plataformes que instal·len i recullen a uns horaris i dies de la setmana. Actualment, la recollida selectiva ja representa el 40%, i a mig termini  adoptaran el nou sistema de contenidors intel·ligents a bona part de la ciutat.

A Manresa, la recollida de residus domèstics són amb contenidors situats a la via pública amb sis fraccions (envasos, vidre, paper i cartró; matèria orgànica, tèxtil i rebuig. El residus comercial i grans generadors es fa porta a porta.

A Mollet del Vallès, amb el nou contracte de neteja i recollida de residus; l’any 2024 serà el d’implantació del nou sistema de recollida de residus a través dels contenidors intel·ligents. Un procés de ciència ciutadana, amb la col·laboració de centres escolars, va ajudar a decidir la implantació dels contenidors intel·ligents davant del sistema porta a porta; a una ciutat compacta i amb molt habitatge plurifamiliar. A banda, fa anys que es fa el porta a porta del paper i cartró comercial; i s’ofereixen al resta de serveis territorials de la deixalleria.

A El Prat del Llobregat,  el sistema de recollida de residus és el de les àrees de contenidors i estan fent un esforç comunicatiu per a que la ciutadania incrementi la separació en origen, i ho faciliten amb més àrees de contenidors, amb més capacitat i adaptats a totes les persones. Tenen la particularitat d’un espai diferenciat per a residus sanitaris de persones amb diabetis a la deixalleria.

A Sabadell, les actuals tipologies de residus són els contenidors de superfície i el sistema pneumàtic, Al 2023, es va impulsar una gran campanya de ciutat per incrementar la recollida selectiva de residus amb “Els residus no perdis la partida”. i posar l’accent en la recollida selectiva dels residus a les llars. També, cal destacar el treball per l’economia circular des de l’activitat econòmica a través de la simbiosi  Industrial pel foment de l’economia col·laborativa als polígons de Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del  Vallès”.

A Santa Coloma de Gramenet, amb la Carta de Serveis de Neteja i recollida de residus aprovada al 2022, on  la recollida i transport de residus municipals a les diferents plantes de reciclatge i tractament (Àrea Metropolitana de Barcelona i altres). Els residus domèstics i comercials són recollits de forma selectiva des de l’origen i les fraccions recollides són les següents: rebuig, orgànica, paper- cartró, vidre, envasos i residus voluminosos, com ara mobles i electrodomèstics. Sumant la recollida porta a porta comercial del cartró i orgànica.

A Sant Feliu de Llobregat, Servei de recollida de les deixalles domèstiques generades per la ciutadania, mitjançant els contenidors ubicats a la via pública. Les deixalles s'han de separar correctament per fraccions (vidre, paper i cartró, envasos, matèria orgànica i resta) i dipositar-les dins dels contenidors.

A Terrassa, s’ha iniciat a l’any 2023 la implantació del model porta a porta a alguns barris de la ciutat. La ciutadania ha de treure cada dia de la setmana, d’acord amb uns horaris i calendari,  una de les cinc fraccions habituals  (cartó, envasos, orgànica, paper i resta) i suma la poda i els residus sanitaris a un conjunt de carrers de la ciutat. Aquest nou model, més habitual de pobles i ciutats petites, s’està implantant per superar el 40% de separació en origen que tenia la ciutat.

A Vic,  amb una web específica per als temes de reciclatge, al 2022 tenien un 39.26% de residus als contenidors de resta. Mantenen el sistema d’àrees de quatre contenidors (orgànic amb bossa compostable, vidre, multiproductes-papers i envasos; i resta)

A Viladecans, es manté el sistema de recollida de residus per àrees de contenidors de reciclatge. A partir de 2024, està fent l’esforç per aplicar el Pla Residu Zero de Viladecans, amb la reducció de plàstics d’un sol ús, la prevenció de les fraccions orgànica i de residus vegetals, la reducció dels residus de paper i cartró i el foment d’iniciatives de reutilització i reparació. Amb aquest pla, i la incorporació de la combinació de l’ús de contenidors intel·ligents amb sistemes de recollida porta a porta, espera arribar a una recollida selectiva del 68,1% i donar compliment a la legislació europea.

Les fites que marca la legislació europea, pels propers anys, en el camp de la recollida selectiva de residus són prou importants per a les administracions locals i la col·laboració activa de la ciutadania en la separació i reducció de residus, i en el fonamental canvi de model de consum.

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari