Els expedients de llicències d’obres com a font de gestió i font d’informació municipal

1- Introducció

Des del 1997 l’Ajuntament de Girona disposa d’una base cartogràfica SIG de llicències d’obres. Es tracta d’una base de gestió temàtica que va néixer inicialment amb l’objectiu de controlar  els canvis en l’edificació privada a la ciutat.

Amb els anys la base de llicències d’obres ha evolucionat per adaptar-se  a les noves necessitat que han anat sorgint, s’ha fet més complexa i ha teixit un seguit de relacions  al seu voltant.

 2- Principals característiques

La base cartogràfica d’obres és una base temàtica que  recull aquelles llicències d’obres aprovades per la corporació  que impliquin un canvi a nivell físic (noves construccions, ampliacions, enderrocs...) o a nivell jurídic (divisió d’un habitatge en dues entitats independents...) en l’urbanisme privat del municipi. En destaquem  dues característiques principals: la provisionalitat i el constant moviment de les seves dades.

 La primera característica  i la  més important és que es tracta d’una base provisional, és a dir, conté possibles dades reals. Quan incorporem una obra a la base estem introduint només un projecte, i com a tal,  pot estar sotmès a canvis, es pot prorrogar  un temps indeterminat o, com veiem molt sovint en els darrers anys, es pot renunciar a la seva realització.  És en aquest sentit que aquesta base està  sempre “a l’espera”. La provisionalitat de les seves dades només desapareix en el moment que es certifica la  finalització d’una obra  (mitjançant les primeres ocupacions o  informes d’inspecció) i  tant la cartografia com les dades associades d’aquesta obra es converteixen en “reals”.

Una altra característica és el manteniment constant de la base per assegurar en tot moment la seva vigència. Sustentar la vigència de les seves dades suposa un gran esforç,  però és del tot necessari per assegurar els resultats que se’n deriven.

Aquest manteniment ha esdevingut constant, podem dir que fins i tot diari,  perquè la base està sotmesa a l’entrada de  les noves llicències d’obres que s’aproven a la corporació i als canvis constants que afecten a les obres ja existents: canvis en el projecte de construcció, canvis en les dades associades i modificacions en el seu  estat (obra vigent, obra acabada, obra renunciada, obra caducada, obra suspesa...etc).

3-Fluxes d’informació De la base cartogràfica SIG de llicències d’obres  se’n deriven un seguit de fluxes d’actualització cap a d’altres bases : imatge_obres_1

  • Base topogràfica municipal.  Incorporació de forma gradual, a mesura que tenim la certesa de la seva finalització, de les modificacions físiques de la ciutat.  L’entrada és d’una mitjana de 150 actualitzacions anuals, sobretot ampliacions, piscines, obres noves i enderrocs.
  • Adreces: Notificació de noves adreces i modificació de les existents derivades de canvis físics a la ciutat. Una obra de nova construcció sempre deriva en la notificació de nova adreça. Anualment es certifiquen una mitjana de  25 adreces derivades de la base de llicències d’obres.
  • Gestió: Geoservei de consulta sobre l’estat de les obres. Es tracta d’un servei de consulta intern que serveix de suport per a la gestió diària de les llicències d’obres. Permet localitzar l’obra,  consultar l’estadi  en què es troba i  les seves dades associades i sobreposar la informació amb d’altra cartografia bàsica o temàtica.   Aquest geoservei va evolucionant d’acord amb les necessitats que es posen de manifest amb la feina diària del usuaris. El nombre de visites anuals, que segons el Google Analítics per l’any 2012 se situen en 760, ens certifica la validesa d’aquesta eina per a la consulta interna de les dades.

imatge_obres_2

  • Base de dades del Cens d’Edificis i Locals de la ciutat: es tracta d’una base que recull totes les entitats constructives de la ciutat i el seu ús. En aquest cas la base de llicències d’obres la nodreix amb la incorporació de tots els possibles canvis en l’estructura interna dels edificis: es recullen les noves entitats que es creen (per exemple habitatges o locals nous que es construeixen) o es donen de baixa d’altres entitats (per exemple enderrocs d’edificis). La vinculació d’aquests edificis  i locals -a través dels seus codis- al padró d’habitants i a la base cadastral, així com als comptadors facilitats per la companyia subministradora del servei d’aigües, permet tenir coneixement força fiable del nombre i característiques dels habitatge, així com del seu estat d’ocupació (veure post metodologia de càlcul de l’habitatge buit a Girona).
  • Estudis temàtics i dades estadístiques: Aquest tractament de les dades ens permet en qualsevol moment la realització d’estudis temàtics sobre la distribució territorial de les llicències d’obres al municipi de Girona.  http://www.girona.cat/observatori/estudis.php

 

imatge_obres_3

4. Finalment...

 Al voltant de la base de llicències d’obres ha sorgit una xarxa de relacions amb d’altres bases i per la nostra experiència podem assegurar que aquest intercanvi  ha esdevingut indispensable per assegurar una bona actualització i qualitat de la informació.

També sabem que cal una inversió considerable, sobretot amb temps, per mantenir al dia la base d’obres, però els resultats que ofereix compensen amb escreix aquesta dedicació.

Esther Pinatella i Soler
Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial.  Ajuntament de Girona
 
La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari