Elaboració de l'Index de pertinença a Viladecans

L’ajuntament de Viladecans iniciarà en el mes de desembre una operació estadística per elaborar l’Índex de Pertinença en el nostre municipi. 

L’Índex de pertinença és un indicador que forma part del quadre de comandament del Pla Local de Convivència en el municipi de Viladecans que serveixen per fer un seguiment de la seva implementació, així com del seu impacte en la ciutadania.

El Pla Local de Convivència és l’instrument que permet a l’Ajuntament conèixer les necessitats convivencials dels veïns i veïnes del municipi i dissenyar solucions enfocades a donar resposta a les mateixes. S'entén que la convivència és un concepte polisèmic complexe que, en una primera aproximació es podria descriure amb les següents característiques: 

  • Reconeixement de l’altre com a subjecte de drets 

  • Existència d’una relació òptima amb els que compartim espais i recursos 

  • Dinàmiques relacionals basades en el diàleg i la paraula 

  • Compartir des del respecte de la diversitat en totes les seves dimensions. 

En aquest sentit, el pla parteix de la base de que la ciutat de Viladecans  és heterogènia i que les característiques i reptes de cada barri censal no són les mateixes, de manera que s’actua amb una concepció geolocalitzada per zones i enfocada per perfils ciutadans. 

Els objectius estratègics del Pla de Convivència són facilitar una convivència activa i positiva a la ciutat de Viladecans, basada en el respecte i la confiança entre les persones i la corresponsabilització en la conservació i millora dels recursos comuns. 

Per assolir aquests objectius estratègics, el Pla de Convivència es desenvolupa en 3 àmbits temàtics: 

El primer és l’àmbit relacional, que conté 2 objectius que són millorar els escenaris de convivència de la ciutat i incrementar la sensació de seguretati vandalisme en les zones més conflictives de la ciutat. 

L’àmbit laboral conté 3 objectius que són Incrementar la taxa d’ocupació de qualitat dels col·lectius més vulnerables; afavorir el dret residencial efectiu als diferents arquetips socials i intervenir enels casos d’habitatges ocupats. 

Àmbit formatiu conté 2 objectius principals que pretenen potenciar una oferta formativa que fomenti la inserció laboral juvenil i indicir positivament en els casos de salut que es relacionen amb la convivència. 

 

Conèixer la pertinença de la ciutadania amb la seva ciutat facilita poder identificar el grau d’arrelament i les seves causes. L’índex de pertinença és una dada rellevant per avaluar l’impacte de les polítiques públiques en la ciutat. 

Serà un índex que s’analitzarà longitudinalment i cercarà correlacions entre les direrents variables a analitzar. 

La pregunta de recerca és “Quin és l’orgull de pertinència a Viladecans de la seva ciutadania"?  

Aquest índex té com a fonament teòric un estudi de Tesi doctoral de Joan Manuel Torres Bujalance que s’anomena “Ciutat i conflicte en un canvi d’època” que planteja escenaris per a la millora convivencial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i on es presenta una piràmide convivencial de 5 nivells que té a la seva base unes dimensions sòcio-econòmiques i espaials i a la part superior dimensions relacionals. 

La pertinença social és un concepte polièdric que es pot definir com la vinculació o engagement d’un conjunt poblacional al seu territori, institució o organització social. 

Aquesta definició s’ha de posar en relació al model de ciutat i agenda política de cada territori i pot posar en focus en la pertinença que es vol explorar per la seva rellevància en les polítiques públiques. Es podria dir que es fa una espècie de “personalització d’aquesta pertinença” en funció del que volem saber perquè així aquest índex pugui donar una evidència científica que mesuri part de l’impacte de les polítiques públiques municipals. 

La connexió emocional i psicològica de les persones amb el seu entorn són fets importants que afectaran a la identificació i l’orgull de pertinença de la ciutadania en el seu territori o comunitat. La pertinença tambe pot afectar al comportament de les persones, la seva percepció i fins i tot a la seva qualitat de vida dins d’una ciutat o comunitat. 

 

Característiques metodològiques de l’estudi 

Metodològicament  l’elaboració de l’índex de pertinença té present tant a les persones com els territoris i per aquest motiu la mostra és representativa a nivell de municipi i estratificada a nivell territorial, baixant fins al barri censal i sociodemogràficament. 

La tècnica de recerca és una enquesta en format digital que farà un equip de 6 agents cíviques a peu de carrer repartides en diferents zones del municipi de major afluència de la ciutadania en diferents franges horàries. L’univers és la població de Viladecans d’entre 15 i 100 anys i es faran 418 enquestes. Aquesta mostra és estratificada i té un nivell de confiança del 95% i un error de +-4.9% 

Per estratificar la mostra es tenen presents els 13 barris del municipi i 16 arquetips sociodemogràfics amb les variables grup d‘edat (4 grups), nacionalitat (autòctona, alòctona) i el gènere. 

El qüestionari té presents 2 identificadors principals:  el primer és l’orgull de pertinència vinculat a la identificació amb el territori, amb variables que tenen a veure amb les emocions, el significat; el segon és la percepció de l’entorn i  la influència en el benestar i la convivència en l’espai residencial més proper i en l’espai públic. 

El desplegament de l’estudi es fa en 4 fases: 

Fase 1: conceptualització del sentit de pertinença a Viladecans. Gestió des de l’evidència i fotns secundàries. Validació de les variables amb les persones de referència de l’ajuntament 

Fase 2: Disseny de les variables dependents i independents. Així com els indicadors de referència i generació de l’algoritme. 

Fase 3: Disseny de l’instrument de recollida de dades. Consulta del barri en el padró. Validació interna de l’instrument. Parametrització de variables i indicadors segons tipologia de resposta (binària, selecció múltiple, Likert, etc) Parametrització del model habilitat per l’explotació en entorn Power BI. 

Fase 4: Identificació de la mostra representativa per unitats d’anàlisi: arquetips sociodemogràfics i barris. Definició de l’analítica longitudinal i comparativa amb les variables independents. Taller formatiu de les enquestadores i posterior inici del treball de camp a realitzar durant el mes de desembre. 

Fase 5: Informe de resultats. 

 

En un proper article presentarem les conclusions de l’estudi, així com l’experiència del treball de camp a peu de carrer amb la participació d’un equip d’enquestadores agents cíviques. Es tracta d’una iniciativa engrescadora per l’observatori en tant que es pregunten temes relacionats amb els sentiments de la ciutadania vinculats a la seva ciutat i aportarà un altre nivell de coneixement tant per implementar noves polítiques públiques com per avaluar l’impacte del que ja s’està fent.  

 

Fonts: 

Projecte per l’Elaboració de l’Índex de Pertinença a Viladecans. MEDIACCIÓ 

Pla Local de Convivència de Viladecans. Ajuntament de Viladecans. 

Ciutat i Conflicte en un canvi d’època. Tesi doctoral de Joan Manuel Torres Bujalante. 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari