El sistema de localització territorial municipal de l'Ajuntament de Girona: La Base de Referència Territorial

El territori, a banda de premetre’ns localitzar fets o esdeveniments, ens serveix de referència única i ens permet coordinar diferents bases de dades que, a l’Ajuntament de Girona, es gestionen per separat des de diferents àrees. Des d’aquí la Unitat d’Anàlisi Territorial (UMAT) es gestiona la Base de Referència Territorial (BRT en endavant) de l’Ajuntament: és el sistema de geocodificació, és a dir l’estructura de codificació del territori per tal de poder localitzar correctament qualsevol lloc o esdeveniment que ocorri a la ciutat. La gestió de la BRT inclou tant el manteniment cartogràfic com alfanumèric i va des del límit municipal fins als locals, passant per carrers i edificis entre d’altres. Per tant, aquesta base que descriu el territori, tant gràficament com en codi, és la ròtula de tot el sistema a partir del qual és possible la coordinació del conjunt d’informació corporativa. Dins d’aquesta BRT, hi té un pes molt important el Cens d’Edificis i Locals de la Ciutat. El Cens descriu tots els edificis i locals, amb indicació de la seva adreça completa (carrer, número, escala pis i porta) i informació addicional com referència cadastral sobre la qual es troba l’edifici, l’ús o les delimitacions administratives a les quals pertany (Àrea Bàsica de Salut que li correspon, zones escolars, zones policials etc.) Aquesta base es nodreix bàsicament a partir del control de les llicències d’obres i dels expedients cadastrals: s’incorporen els enderrocs, nous edificis, rehabilitacions i altes i modificacions cadastrals. Aquest cens, doncs, és el continent on s’hi pot ubicar els diferents fets que ocorren a la ciutat, a partir de la seva adreça: el lloc on un persona s’empadrona, el lloc on es dóna d’alta una activitat, el lloc on es dóna una llicència d’obres... ja que la majoria d’aquests fets tenen lloc en una edificació o solar urbanitzable (ja sigui de la zona urbana o de la rústica).imatge 2 Això, pressuposa, evidentment, dos fets importants:

  1. que cal tenir totes les construccions i solars urbanitzables identificats i descrits correctament. En aquest sentit, per exemple, fa més de deu anys que es van revisar totes les masies de la ciutat i es van identificar amb adreça de Disseminat i número (mantenint el nom, les que en tenien).
  2. que tota la informació corporativa susceptible de ser vinculada al territori ha de complir dues condicions: Tenir una referència clara al territori (una adreça existent i correcta) i que la informació que s’hi vinculi tingui un protocol de manteniment garantit, ja que el manteniment i actualització de les dades és l’únic que pot garantir-ne la seva certesa, fiabilitat i coherència.

Per altres fets o esdeveniments que no ocorren en una adreça s’utilitzen altres sistemes de codificació que no serien ara objecte d’aquest post.   La UMAT es coordina amb totes les àrees perquè localitzin correctament la seva informació: se’ls hi ofereixen les eines i els paràmetres per tal que des de qualsevol àrea de l’Ajuntament es pugui localitzar un fet a partir dels elements territorials de referència i de processos controlats d’entrada de dades. La localització territorial d’un determinat fet a partir de la tria dels elements territorials de referència, és a dir, que es triïn un carrer, número i pis i porta existents, garanteixen la correcta localització del fet, i la posterior coordinació de tota la informació de l’Ajuntament, ja que en la majoria dels casos, l’únic valor comú del conjunt de la informació corporativa és la seva ubicació en el territori, la seva adreça. Si des de cada àrea es localitza correctament la informació, es podrà conèixer a cada unitat mínima de la BRT (el que en diem “locals”, però que poden tenir qualsevol ús) el conjunt d’informació associada. A aquesta unitat mínima de l’edifici li correspon un Codi Únic d’Identificació Territorial (CUIT) a partir del qual és possible la seva identificació i la coordinació amb la resta de la informació corporativa. Per dur a terme la correcta localització territorial, a les aplicacions del Sistema Informàtic de l’Ajuntament de Girona, al lloc on es vol escriure l’adreça, no es pot escriure directament als camps en blanc una adreça, sinó que s’ha de fer de manera pautada escollint els elements existents a la base: cal escollir en primer lloc un carrer dels que existeixen a la ciutat (a partir dels carrers aprovats i actius de la ciutat donats d’alta a la BRT). Un cop fet això, per triar el número de carrer, també cal escollir-lo d’entre les adreces existents en aquell carrer. Amb aquesta selecció s’escull ja el portal d’un edifici, i caldrà, finalment, escollir quin dels locals o habitatges de l’edifici es necessita (el que seria la divisió horitzontal, ex. 1r 1a), també de la llista de locals i habitatges existents a l’edifici. imatge 1   Un cop fet aquest procés s’ha escollit ja un local de la ciutat i s’hi pot consultar tota la informació corporativa que de la mateixa manera s’ha vinculat en aquest local. Actualment la informació corporativa vinculada als locals és la següent: - Informació inherent al mateix Cens d’edificis i locals: Nom de l’edifici, codi de l’edifici, tipologia de l’edifici, adreça de l’edifici, codi del local (CUIT), tipologia del local, estat del local, adreça del local. - Informació referent a tributs: IBI, Taxa d’Escombraries, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, Impost sobre l'activitat econòmica (IAE) - Informació del Registre Municipal d’Activitats Econòmiques: llicències d’Activitats atorgades i el seu estat - Informació referent a Llicències d’obres i Expedients de disciplina urbanística - Informació referent als equipaments i serveis de la ciutat - Informació referent al Padró Municipal d’Habitants - Informació referent a dades d’Ocupació de Via Pública: Guals, Rètols i tendals i terrasses - Registre de les pòlisses d’aigua Si des de cada àrea es localitza correctament la informació, es podrà conèixer a cada unitat mínima de la BRT, tot el que hi passa, és a dir, es podrà consultar la informació que cada àrea té associada en aquell local, com per exemple si hi ha algú empadronat, si hi ha una activitat, si s’hi paga algun tribut o qui n’és el propietari, entre d’altres. Exemple de dades associades a un local on hi ha una activitat (El camp “Nom” està ratllat, ja que conté dades personals): imatge 3 Exemple de dades associades a un habitatge (El camp “Nom” està ratllat, ja que conté dades personals): imatge 4   Per al control de la informació que s’entra al sistema i la coordinació entre àrees, existeix un sistema d’avisos de possibles incongruències entre les dades localitzades: la correcta localització de les dades corporatives en millora la seva gestió i permet el control de la legalitat, podent creuar informació i fer controls com per exemple activitats existents que no paguen la taxa d’escombraries, evitar que persones s’empadronin en edificis en obres o en locals no destinats a habitatge, comprovar el propietari i metres del pis en el moment de l’empadronament (ja que hi ha una restricció de persones per metres d’habitatge) i un llarg etcètera. La voluntat és assolir el major nombre de dades corporatives integrades al sistema i correctament localitzades, perquè la seva gestió integrada en garanteix la coherència i la certesa.

Anna Bou i Fàbregas
Unitat Municipal d’Ànàlisi Territorial. Ajuntament de Girona
La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari