Canvi de sistema de referència de ED50 a ETRS89

1. Introducció

La cartografia elaborada per altres administracions o per altres subjectes, públics i privats, de Catalunya també gaudeixen de caràcter oficial en aquest territori, sempre que es compleixin conjuntament els requisits següents:

 • Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d’acord amb les normes i els estàndards establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
 • Que hagi estat inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya i, si  s’escau, en el Registre Central de Cartografia.
 • Que es mantingui en un estat suficient d’actualització i disponibilitat per els seus usuaris potencials, d’acord amb es normes i els estàndards mínims de qualitat establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.

imatge1 1.1  Per què un nou Sistema de Referència?

 • ED50 és un sistema adaptat a Europa, i per tant “local”. El seu el·lipsoide està desplaçat uns 230 m respecte el centre de masses de la Terra i té paràmetres diferents.
 • ETRS89 és un sistema de referència geocèntric amb la seva el·lipsoide associada, “global".
 • Per obtenir un sistema de referència global i unificat en tot el territori europeu.
 • Perquè sigui relacionable fàcilment amb altres sistemes de referència a nivell mundial.
 • Compatibilitat amb sistemes de navegació.

imatge2 imatge3 2. Marc Legal La Comunitat Europea mitjançant el programa INSPIRE promou l'harmonització de la geoinformació arreu d'Europa. Amb aquest objectiu s'estableix la transició al nou sistema de referència ETRS89 per tots els estats membres per tal de facilitar la interoperabilitat entre els territoris.

El BOE, amb data de 29 d’agost de 2007, publicava el Real Decreto 1071/2007 pel qual es regula el nou sistema de referència oficial a Espanya. L’articulat del Real Decreto estableix el sistema ETRS89 com el sistema geodèsic oficial a Espanya per a la referenciació geogràfica i cartogràfica oficial d’elements en l’àmbit de la Península Ibèrica i les Illes Balears, al mateix temps que explicita les projeccions a emprar per a la representació planimètrica oficial i la distribució dels fulls del Mapa Topogràfic Nacional en base al nou tall geodèsic.

Segons el Real Decreto, tota la cartografia i bases de dades d’informació geogràfica i cartogràfica produïda o actualitzada per les Administracions Públiques, s’haurà de compilar i publicar d’acord al que descriu aquest Real Decreto a partir de l’1 de gener de 2015. Fins aleshores, la informació geogràfica i cartogràfica oficial es podrà compilar i publicar en qualsevol dels dos sistemes, ED50 o ETRS89, sempre que les produccions en ED50 continguin la referència a ETRS89. Per altra banda, a partir de l’1 de gener de 2012 no es podrà inscriure en el Registre Central de Cartografia ni incloure en el Pla Cartogràfic Nacional, cap projecte nou que no s’atingui a les especificacions del Real Decreto 1071/2007.

Així doncs, l’entrada en vigor de l’esmentat Decret que oficialitza el sistema ETRS89 estableix la transició del actual sistema de referència  ED50 al ETRS89 amb tres dates clau:

 •  29/08/2007: Publicació del Decret. El nou sistema oficial és el ETRS89 però es pot seguir publicant en ED50 fent referència al nou sistema.
 • 01/01/2012: No es podrà inscriure als registres cartogràfics (RCC)cap projecte nou en ED50.
 • 01/01/2015: Publicació exclusivament en ETRS89

Des de l’aprovació de la Llei de la Informació Geogràfica 16/2005 i el Decret 398/2006, la cartografia oficial registrada i la informació  geogràfica oficial són d'ús obligatori en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals que precisin de cartografia i informació geogràfica.

Llei 16/2005. Article 2. Definicions Als efectes del que disposa aquesta llei (...) la cartografia té caràcter oficial si és feta d’acord amb les especificacions tècniques i administratives legalment vigents i inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya (...).

Decret 398/2006. Article 9. Ús obligatori. La cartografia oficial registrada i la informació geogràfica oficial són d'ús obligatori en l'exercici de les competències de la Generalitat i, en el marc d'aquestes, en l'exercici de les competències atribuïdes als ens locals i a altres ens públics de Catalunya, quan aquest exercici competencial hagi d'emprar informació cartogràfica o geogràfica o s'hi hagi de basar.

Decret 398/2006. Article 8. Pèrdua de la condició d’oficialitat.

La cartografia gaudeix de caràcter oficial sempre que es compleixin conjuntament els  requisits següents:

 • Que aquesta cartografia hagi estat elaborada d'acord amb les normes i els estàndards   establerts per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (C4), incorporant les metadades aprovades per la mateixa comissió i registrades a l’ Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya (IDEC).
 • Que hagi estat inscrita en el Registre Cartogràfic de Catalunya (RCC).
 • Que es mantingui en un estat suficient d'actualització i disponibilitat per als seus usuaris potencials, d'acord amb les normes i els estàndards mínims de qualitat establerts per la C4. El no compliment de les condicions d'actualització de la cartografia i de la informació geogràfica registrades suposarà la pèrdua de la condició d'oficialitat.

3. Antecedents Des de la publicació de Decret 1071/2007 l’Ajuntament de Girona conjuntament amb l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) s’ha estat treballant per adaptar al sistema ETRS89 els productes i serveis i alhora facilitar la transformació dels productes existents.

En fase d’estudi i segons la Comissió de Coordinació cartogràfica de Catalunya, la cartografia a escala 1:1000 o menor, produïda en base de recolzaments sobre la Xarxa Utilitària (en ED50) de l’ICC, s’ha de canviar a ETRS89 emprant els paràmetres oficials publicats pel mateix ICC.

Pel cas de cartografia a escales majors, com la 1:500 de l’Ajuntament de Girona, la mateixa Comissió explicita que és necessari un estudi previ, per determinar si l’error introduït per la transformació amb paràmetres oficials, en l’àmbit d’aquesta cartografia és acceptable per que és puguin mantenir els requeriments del plec en la cartografia transformada i establir en cas contrari els paràmetres específics per la cartografia de Girona. 4. Transformació de la Cartografia

Finalitzat l’estudi per part de l’ICC amb data setembre de 2011 i les revisions mètriques per part dels tècnics de l’Ajuntament de Girona de la cartografia transformada, en base a mesures d’elements cartogràfics directament sobre el terreny es recomana emprar els paràmetres específics per la transformació de l’actual sistema de referència ED50 al nou sistema de referència ETRS89. Per tal de garantir la coherència entre els diferents productes cartogràfics de què disposa l’Ajuntament (altres escales, mapes temàtics, ortofotomapes...), s’aplicarà la mateixa transformació a tots ells.

4.1 Càlcul de la transformació per a la Cartografia de l’Ajuntament de Girona

Per l’obtenció dels paràmetres específics s’utilitza un model matemàtic de transformació bidimensional de semblança. Aquest model matemàtic s’expressa en coordenades en la projecció UTM i es base en la següent equació:

imatge4

 

4.2 Paràmetres de la transformacions per a la Cartografia de l’Ajuntament de Girona Paràmetres específics obtinguts: imatge5 5. Aplicació dels paràmetres

Aquests paràmetres es poden aplicar, tal i com es descriurà a continuació, en base al model matemàtic descrit a (1), o en base a determinades eines de les que puguin disposar alguns programaris de CAD, GIS…

5.1 Transformació en base al model de la transformació bidimensional de semblança

Un cop escollits els paràmetres de la Taula 1 que correspongui, poden aplicar-se utilitzant el model matemàtic descrit a (1), i en base a un dels següents casos:

Si a la Taula 1 s’han escollit els paràmetres “De ED50 a ETRS89”, en el model matemàtic (1) cal entendre ED50 com a “Entrada” i ETRS89 com a “Sortida”.

Si a la Taula 1 s’han escollit els paràmetres “De ETRS89 a ED50”, en el model matemàtic (1) cal entendre ETRS89 com a “Entrada” i ED50 com a “Sortida”.

5.2 Àmbit d’aplicació Cartografia Oficial. 5.3 Què canvia?

S’aplica un Helmert: un DESPLAÇAMENT, una ROTACIÓ, i un FACTOR d’ESCALA

imatge6

Les coordenades canvien al fer-ho el sistema, malgrat es tracti del  mateix punt físic.

 5.4 Com afecta

 • La Unitat Municipal de l’Ajuntament de Girona (UMAT) realitza tots el canvis tant planimètrics com altimètrics en cartografia bàsica.
 • Cal acordar el procés de canvi en cartografies temàtiques (planejament, cadastre,...).
 • El canvi de sistema es realitzarà de forma automàtica i general.
 • Tots els encàrrecs exteriors s’hauran d’ajustar els nous paràmetres de la cartografia oficial.
 •  Un cop registrada la cartografia, tots els tràmits hauran de fer-se sobre aquesta base.

5.5 Calendari de desplegament dins l’Ajuntament de Girona imatge7 5.6 Exemple

imatge8

 

Mercè Solé Jorba

Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.  Ajuntament de Girona

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari