Balanç de la reforma laboral en la contractació un any desprès

Ara fa un any, El Perfil de la Ciutat publicava l’article L’impacte de la reforma laboral en l’estadística de la contractació laboral, el qual es feia ressò dels canvis que, en pocs mesos, havia comportat l’entrada en vigor definitiva de la Reforma laboral en la contractació registrada. Reduir l’elevada taxa de temporalitat que caracteritzava el nostre mercat de treball és un dels principals objectius de la norma, tot restringint la contractació temporal i potenciant la indefinida.

L’objectiu del present article és avaluar l’impacte d’aquesta mesura un any després de l’inici de la seva aplicació. Les estadístiques confirmen una reducció de la taxa de temporalitat iniciada amb l’entrada en vigor de la reforma.

L’anàlisi dels registres de contractació mostren que la mitjana de la taxa de temporalitat per als 14 municipis del Perfil se situava entre els anys 2007 i 2021 entorn el 85%. En l’acumulat de l’any 2022 els contractes temporals van ser el 63,6% del total, xifra que representa una davallada en relació al 2021 de més de 20 punts percentuals (p.p.) i de gairebé 30 p.p. respecte 2020. Paral·lelament, el pes de la contractació indefinida va augmentar fins a representar el 36,4% del total, el percentatge més elevat de tot el període analitzat, i amb un increment respecte el 2021 de 23 p.p.

 

Pes de la contractació temporal i indefinida a la xarxa El Perfil de la Ciutat

 

En nombres absoluts, el 2022 en el conjunt de municipis del Perfil s’han signat un total de 409.317 contractes de treball, xifra que representa 3.462 contractes menys que el 2021 (-0,8%). Aquesta lleugera davallada pot estar relacionada amb l’increment de la contractació indefinida i la reducció de la rotació laboral, ja que, malgrat que es registren menys contractes, la contractació indefinida ha augmentat en 92.538 contractes més (+164,2%), mentre que la temporal baixa en 96.000 contractes (-26,9%).

Aquesta tendència és extrapolable a tots els municipis que integren el Perfil, amb diferents intensitats, però totes significatives de la contractació indefinida.

L’augment de la contractació indefinida es posa de manifest a tots els sectors d’activitat econòmica i, més intensament, a la construcció, on el percentatge de contractes indefinits sobre el total de nous contractes signats és del 72,9% (l’any anterior el percentatge va ser del 21,2%).

 

Pes de la contractació indefinida i variació interanual per sectors a la xarxa El Perfil de la Ciutat.

 

Si analitzem l’evolució de la contractació indefinida al conjunt de la xarxa El Perfil de la Ciutat segons la contractació indefinida acumulada l’any i segons la tipologia del contracte, dels 148.896 contractes indefinits formalitzats, el 62,6% han estat ordinaris a temps indefinit (93.182 contractes) seguit pel contracte convertit en indefinit que representa el 19,5% del total (29.073 contractes). Els contractes de foment de la contractació indefinida i els indefinits de persones amb diversitat funcional tenen un pes molt poc significatiu (el 0,3% en ambdós casos).

Totes les tipologies de contractes indefinits han augmentat amb força respecte l’any 2021, destacant l’ordinari a temps indefinit amb un increment del 188,1% (60.837 contractes més). Però dins de la contractació indefinida la modalitat del contracte fix discontinu és, amb molta diferència, la que més ha crescut, incrementant-se en el conjunt de la xarxa de +709,5% (22.555 contractes més) en relació a l’any 2021.

Aquest tipus de contracte ha anat guanyant pes i ja representa el 17,3% de la contractació indefinida acumulada el 2022 al Perfil de la Ciutat, quan l’any 2021 el seu pes era del 5,6%. A tots els municipis que conformen la xarxa Perfil de la Ciutat, amb major o menor intensitat segons les característiques del seu teixit empresarial, el pes d’aquest tipus de contractes s’ha incrementat.

 

Variació del pes dels contractes indefinits fixos-discontinus

 

En resum, la contractació indefinida s’ha anat consolidant durant el 2022, tot i que encara no s’ha arribat a una paritat amb la temporal. Si bé al conjunt de la xarxa el volum de contractes formalitzats ha baixat lleugerament respecte l’any anterior, la reducció ha estat protagonitzada per la contractació temporal, ja que la indefinida s’ha més que quadruplicat.

D’altra banda la reforma ha impulsat el contracte fix discontinu, un tipus de contracte indefinit de caràcter intermitent en el qual les persones treballadores estan a l’atur durant els períodes d’inactivitat. Les dades de la contractació semblen indicar que una part important dels contractes temporals per obra i servei estaria sent substituïda pels indefinits fixos-discontinus, sobretot, en feines estacionals.

 

Fonts: Observatori del Treball i Model Productiu
Imatge: Imagen de pressfoto</a> en Freepik
La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari