Localització dels Objectius Globals de Desenvolupament Sostenible (ODS) i alineament del Programa de Govern de Terrassa amb l’Agenda 2030. Metodologia i proposta de bateria d’indicadors estratègics.

ODS i governs locals

Des de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides pengen 17 Objectius ODS de caire global i que impacten a escala mundial, tant a nivell socioeconòmic com mediambiental. L’any 2015 l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible amb els objectius d’eradicar la pobresa, millorar la salut pública i el benestar social, lluitar contra la desigualtat i la injustícia social i apostar per la resiliència davant de la situació d’emergència climàtica que es troben actualment moltes de les principals ciutats d’arreu del món. 

Alguns governs municipals s’han volgut adherir amb aquesta estratègia desenvolupant la tasca d’alinear i adaptar aquests objectius globals i d’actuació nacional a escales més locals i/o regionals per poder avaluar l’impacte de les principals polítiques públiques impulsades des dels ens locals. 

El 26 de novembre de 2018, en Raül. D. Gónzalez, de Cooperació Territorial i Pla Estratègic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, ja ens va fer una magnifica introducció del naixement i procedència d’aquests nous ODS ("Preparades, llestes... ODS") i ens va posar en context de les noves fites i objectius a aconseguir, tant a nivell internacional com autonòmic i local.

La iniciativa local: 
El grup de treball dels indicadors locals d’avaluació dels ODS

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, així com altres membres de la Xarxa d’Observatoris per al Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), va participar en un grup de treball col•laboratiu per a la definició d’indicadors d’àmbit local anomenat Projecte d'Indicadors locals d'avaluació dels ODS, liderats per l’equip del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), seguint l’encàrrec del Servei de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. 

Els principals objectius d’aquest projecte foren:

 • Definir una bateria d’indicadors que permetin mesurar l’impacte a escala local dels ODS.
 • Establir la metodologia que permeti la comparabilitat d’un mateix indicador a nivell local i/o a diferents escales territorials.
 • Determinar la font oficial consultable, en base a la seva disponibilitat i fiabilitat.

De desembre de 2018 fins a juliol de 2019, el grup de treball, dividit en diferents capítols, va anar definint la proposta de bateria d’indicadors locals, emprant un procés participatiu en el qual s’han implicat diferents organismes públics, centres de recerca, associacions, consells comarcals, ajuntaments i àdhuc empreses:

Participants en el Grup de Treball

 • ACUP - Associació Catalana d'Universitats Públiques
 • Ajuntament de Barcelona
 • Ajuntament de Granollers
 • Ajuntament de Mataró
 • Ajuntament Santa Coloma Gramenet
 • Ajuntament de Terrassa
 • AMB
 • Associació Metropolis
 • CIDOB
 • Consell Comarcal del Baix Llobregat
 • Consell Comarcal del Barcelonès
 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Creacció - Vic
 • Diputació de Barcelona
 • Espai Ambiental Cooperativa
 • IERMB – UAB
 • IESE
 • IN3-UOC
 • ISGlobal Barcelona
 • Lavola
 • Nusos, activitats científiques i culturals, SCCL
 • Observatori ODS-Empreses (La Caixa i ESADE)
 • Observatori del 3er sector
 • Pla Estratègic Metropolità de Barcelona PEMB
 • Rezero
 • TSR Territori Socialment Responsable SCCL
 • UCLG/CGLU

 

Grup de treball dels indicadors locals ODS. Font: PEMB
Grup de treball dels indicadors locals ODS. Font: PEMB

 

Com a resultat, el grup de treball presentà, el juliol de 2019, una bateria d'indicadors locals, 331, extrets de (o en base a) les 169 fites, dels 17 ODS.

D’aquests 331, es determinaren 24 indicadors prioritaris per al PEMB.

Metodologia

Relacionar els objectius i els eixos del nou Programa de govern amb els ODS i Fites de l’Agenda 2030:

 • 17 ODS (NIVELL 1)
 • 169 FITES (NIVELL 2)

Relacionar les 906 actuacions del nou Programa de Govern amb els indicadors:

 • 331 INDICADORS (NIVELL 3) d’AQUESTS 331, 24 SÓN PRIORITARIS SEGONS EL PEMB

 

Alineació ODS i Programa de Govern de Terrassa

El nou Programa de Govern de Terrassa per al mandat 2019-2023. Cap a un nou model de ciutat (aprovat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Terrassa, celebrada el 8 d’octubre de 2019) pretén alinear-se amb aquells ODS, i així es determinà la necessitat d’identificar els seus 10 grans objectius, els 178 eixos i, fins i tot, si s’escau, les 906 línies d’actuació, amb els 17 objectius, les seves fites i, on sigui possible, amb els indicadors proposats pel grup de treball (sense que això suposi menyscabalament dels indicadors de gestió que cada actuació requereixi, a criteri dels serveis executants). Aquesta necessitat fou posada de manifest, mitjançant la inclusió en els fitxes de seguiment i avaluació dels eixos de govern dissenyades pel Servei de Transparència i Planificació Estratègica, de sengles apartats on es demana que s’expliciti, si s’escau, la seva identificació d’aquells eixos amb els ODS.

En aquest respecte, el Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat ha proposat una metodologia d’identificació dels principals ODS i les seves fites amb el nou Programa de Govern, mitjançant disponibilitzar una Guia d’identificació dels ODS, que ha d’ajudar a poder establir les relacions entre ODS i Programa de Govern, i, fins i tot, en una fase més avançada, arribar mesurar l’impacte de les actuacions en funció també d’aquells indicadors. La Guia ha estat redactada fent més entenedora la lectura de la proposta d’indicadors del PEMB, amb anotacions interessants per a la seva comprensió. 

Aquesta Guia es posà de manifest en una reunió informativa i de coordinació als diferents Caps de Planificació Estratègica de les 7 Àrees de gestió que conformen l’actual estructura de l’Ajuntament de Terrassa (Serveis Territorials i Seguretat, Urbanisme i Sostenibilitat, Serveis Generals i Govern Obert, Drets Socials, Cicles de la Vida, Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat) amb la finalitat de facilitar la identificació de les línies d’actuació i eixos de cada servei amb les fites i objectius ODS, i per poder establir els indicadors estratègics d’avaluació i evolució de l’impacte de les polítiques públiques impulsades durant aquest mandat, si s’escau, alineats amb els indicadors proposats pel grup de treball. 

Aquesta és, de fet, una primera prova de foc en aplicació real de la bateria d’indicadors proposada pel grup de treball PEMB en la planificació i execució de polítiques públiques locals, que entenem que ha de servir per a detectar possibles incongruències, afinar-la i millorar-la, constituint molt probablement una eina útil per a anàlisis ex-ante dels eixos de la política pública i molt especialment de les actuacions que se’n deriven.


Sònia Moreno Osuna, tècnica del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat, Ajuntament de Terrassa
 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.7 (7 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Comentaris

En data d'avui (12/03/2020) ens ha arribat còpia del European Handbook for SGD voluntary Local Reviews, que es pot consultar a https://publications.jrc.ec.europa/repository/bitstream/JRC118682/european_handbook_for_sdg_voluntary_local_reviews_on_line

Volem saber que en penses...