ELS SERVEIS DE SALUT PÚBLICA MUNICIPALS

En aquest moment s'està debatent la llei del règim local i entre d'altres aspectes s'analitzen les competències pròpies i impròpies de les administracions locals. Per això considerem necessari fer una breu síntesi d'un d'aquests serveis d'atenció a les persones que la nova llei pot considerar com a competència impròpia.

La Salut Pública és una gran desconeguda. Per moltes persones aquest servei vol dir sanitat pública, és a dir, els serveis d'atenció pública (Centre d'Atenció Primària, Hospitals), i no és així, la salut pública la conformen les actuacions que es dirigeixen a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut.

Les seves principals activitats són: 1. Protegir la població dels efectes negatius que poden tenir certs elements del medi sobre la salut i el benestar de les persones. 2. Promoure la salut i prevenir les malalties, especialment aquelles per a les quals hi ha proves de l'eficàcia de les seves actuacions. 3. Vigilar la salut pública i actuar en cas de brots i emergències.

PROTECCIÓ DE LA POBLACIÓ

Un Servei de Salut Pública exerceix la vigilància i control sanitari dels establiments alimentaris: bars, restaurants, forns de pa i pastisseries, carnisseries, peixateries i establiments de venda de queviures, per tal de garantir que les activitats que es duen a terme no suposen un risc per a la salut de la població.

Entre les publicacions on què apareixen indicadors de seguretat alimentària hi ha els Cercles de comparació intermunicipal que publica la Diputació de Barcelona i on es recullen les dades de 35 municipis de la província. A continuació aportem alguns dels indicadors per a l'any 2012: - Despesa per habitant en seguretat alimentària (1,8 € a Granollers, 0,9 € a la mitjana dels 35 municipis) - % d'establiments alimentaris inspeccionats sobre el total al llarg de l'any (32,8% per Granollers i 23,4% per la mitjana - Inspeccions per 1000 habitants (5,2 de Granollers respecte a un 3,7 per la mitjana) - % pressupost seguretat alimentària sobre el pressupost municipal (0,18% respecte d'un 0,11 de la mitjana) - % d'establiments conformes pel que fa a les instal·lacions sobre el nombre d'establiments alimentaris inspeccionats (64,6% respecte del 66,1%) - % d'establiments inspeccionats sobre el total d'establiments (32,8% respecte d'un 23,4%)

D'altra banda l'ajuntament de Granollers disposa d'un laboratori de Salut Pública que dóna suport analític als programes que desenvolupen els diversos serveis municipals i també per altres administracions i particulars. Alguns indicadors del laboratori són: - Percentatges d'anàlisis d'aigua d'aixeta correctes - Percentatges d'anàlisis de Legionel·la en aigües de baix risc correctes - Percentatges d'anàlisis de piscines correctes - Percentatges d'anàlisis de Legionel·la en aigües d'alt risc correctes - Percentatges d'anàlisis de Legionel·la en aigües superficials (pous aqüífer)

Altres línies de treball orientatives de qualitat són: - Els controls mensuals riu Congost al seu pas per Granollers - Controls setmanals qualitat químico/microbiològica de l'aiguamoll de Can Cabanyes - Controls setmanals qualitat químico/microbiològica de la bassa d'amfibis de Can Cabanyes - Control parasitològic de l'aiguamoll de Can Cabanyes - Control estacional qualitat aigua regenerada durant els períodes de reg (maig-octubre) (control químic, microbiològic i parasitològic)

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Les intervencions en promoció de la salut van dirigides a fomentar la salut de la població, especialment estimulant l'adopció d'estils de vida saludables. S'aconsegueix mitjançant polítiques d'informació, sensibilització, comunicació i educació de la salut, facilitant les opcions saludables i afavorint la creació d'entorns promotors de salut. Es tracta de capacitar la ciutadania, d'empoderar-la perquè pugui prendre les decisions que resultin més positives per a la seva salut en un entorn facilitador. Cal remarcar que la salut publica no es fa només des dels serveis de salut, sinó que hi tenen també un paper molt important l'urbanisme, l'educació, l'esport, la qualitat del medi, la lluita contra les desigualtats socials, les xarxes socials i de suport, etc. En una societat “avançada” els principals factors de risc per emmalaltir i morir són els associats als hàbits i estils de vida.

Alguns indicadors bàsics de Salut Pública per treballar la promoció de la salut són els que recull l'Enquesta de salut de Catalunya que elabora periòdicament el Departament de Salut de la Generalitat.

Els aspectes a treballar en promoció de la salut, ja que són susceptibles d'intervencions són: Promoció i foment de l’activitat física Promoció de l’alimentació saludable i sostenible Promoció de la salut bucodental Promoció de la salut mental i emocional de la població i prevenció dels factors de risc en aquest àmbit Promoció i protecció de la salut afectiva, sexual i reproductiva, i prevenció dels factors de risc en aquest àmbit Promoció dels factors de protecció i prevenció davant les substàncies que poden generar abús, dependència i altres addiccions Prevenció d’accident i lesions (domèstics, de trànsit, als espais públics) Prevenció de l’exposició solar

Algun indicadors l'educació sanitària en el marc escolar i les dades de Granollers - 47 tallers sobre sexualitat i afectivitat a l'ESO durant el curs 2012-2013 - 42% d'alumnes de l'ESO que han realitzat almenys un taller d'educació sexual i afectiva durant el curs 2012-2013 - 43 tallers d'educació emocional a primària durant el curs 2012-2013 - 13 nombre de tallers d'alimentació a 1er d'ESO durant el curs 2012-2013 - 53% d'alumnes de primer d'ESO que han realitzat el taller d'alimentació - 17 tallers prevenció de trastorns alimentaris a l'ESO - 70% de centres de secundària que participen en activitats lligades a l'alimentació - 100% de centres de secundària que participen en activitats d'educació sanitària - 69% d'escoles de primària que han realitzat l'activitat preventiva d'usos de TICS “Estàs pantallat?” - 90% dels centres de secundària han realitzat almenys un taller de prevenció de drogues - 100% dels centres de secundària han realitzat almenys un taller d'usos responsables de les TICS.

Vinculat amb els darrers punts trobem dues webs especialitzades desenvolupades des del mateix servei: Www.sobredrogues.net ha tingut al primer semestre de 2013 12.360 pàgines vistes, 6.658 visitants únics, 1071 seguidors/es de Twitter i 449 membres de facebook. Www.sobrepantalles.net ha tingut el primer semestre de 2013 14.921 pàgines vistes, 6.547 visitants únics, 436 seguidors de Twitter i 148 membres de facebook.

A més, en el servei de salut pública s'han realitzat darrerament tres estudis que aporten informació per tal d'adequar les activitats en promoció de la salut sobretot dins el marc escolar:

Estudi AVALL (estudi longitudinal experimental de 6 anys de durada, de dos braços paral·lels amb aleatorització per conglomerats per avaluar un programa d'intervenció dirigit a escolars de primer d'educació primària). Principals indicadors: - Prevalença excés de pes en escolars de 6è de primària (curs 2011-2012): 31,4%. Segons dades de l'enquesta de salut de Catalunya, tenen excés de pes un 34,5% de la població entre 6 i 12 anys. - % d'alumnes de 6è que fan un esmorzar saludable: 95% (un 82% segons l'ESCA en població entre 0 i 14 anys). - % d'alumnes de 6è que passen més de dues hores amb activitats sedentàries: 33% (igual que les xifres de l'ESCA) - % d'alumnes de 6è que realitzen activitat física extraescolar: 73,3% (segons dades de l'ESCA, un 62% de nens i nenes entre 3 i 14 anys fan activitat física extraescolar)

Enquesta de sexualitat (coneixements, actituds, hàbits) a 4art d'ESO, realitzada durant el curs 2011-2012 a tots els centres de secundària de Granollers. Principals indicadors: - Un 28% dels nois i un 23% de les noies han iniciat les relacions sexuals - Les noies reconeixen més la diversitat sexual que els nois (59% versus 47%) - Un 74% de noies i un 61% de nois considera que la seva raó per mantenir la primera relació sexual seria “estar enamorat/da”.

Estudi ús de noves tecnologies (enquesta a 2on i 4art d'ESO, curs 2012-2013 als alumnes, mestres i familiars). S'està en fase d'explotació de dades.

Anna Nadal Puig Cap del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament de Granollers

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari