“DE RECOPILAR INFORMACIÓ A GENERAR-LA”. El canvi de model del Gabinet d´Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Rubí

El passat 24 de novembre es van portar a terme les Jornades Tècniques de la Xarxa el Perfil de la Ciutat, on es debatia el paper dels Observatoris dins de les polítiques municipals (o supramunicipals, ja que també va intervenir l’observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental), en aquest marc l’Ajuntament de Rubí va fer una presentació col·laborativa amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, sobre la situació dels dos observatoris de dades estadístiques municipals i els seus punts en comú.

 

Aquesta jornada organitzada per la Xarxa el Perfil de la Ciutat i amb la col·laboració de la UAB, van haver-hi dues ponències destacades, a més de les participacions dels ajuntaments i Consell Comarcal del Vallès Occidental, que van anar a càrrec dels geògrafs del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona  Antoni Durà i Joan Checa, parlant d’internalització dels municipis mitjans i de l’arquitecte Josep Maria Llop de la Universitat de Lleida de la Càtedra de Ciutats Intermedies, parlant del potencial i del rol de les ciutats mitjanes. Ambdues intervencions van aprofundir en l’anàlisi del posicionament de les ciutats mitjanes i la seva força en l’estructura territorial, però el més destacat, al meu entendre,  va ser posar en el mapa europeu inclús mundial, el potencial que tenim en els nostres municipis. Realment les nostres ciutats resulten molt influents com a generadores de riquesa, en l’evolució de l’economia, del benestar de la societat en general,.

BREU HISTÒRIA I TIPOLOGÍA DELS OBSERVATORIS DE CIUTAT DE LA XARXA

Tal com van plantejar companys que van intervenir dels ajuntaments dels Observatoris de  Sabadell i Terrassa, les ciutats arrel de la forta crisi econòmica dels 70-80, es doten d’eines per analitzar l’ocupació i trobar maneres de gestionar les polítiques públiques de promoció econòmica. Aquest fet fa que molts dels Observatoris ho fossin de Promoció Econòmica i de Desenvolupament Local. També per altra banda, va ser part de l’origen de la Xarxa.

Aquest fou el cas de Rubí, amb la creació d’un Observatori  de Promoció Econòmica, tot i que va fer durant els darrers anys, abans del 2015, les funcions d’un Observatori de Ciutat pel que fa a la recollida de dades estadístiques.

A partir d’aquella data es crea el Gabinet d'Estudis i Estadística a l'Ajuntament de Rubí  depenent directament de Gerència a l'Àrea d'Alcaldia (que posteriorment al 2016 incorpora Participació Ciutadana), que realitza diferents tasques d’investigació estadística i que incorpora l'Observatori de Ciutat, com una de les seves branques d’actuació.

Altres Observatoris dels municipis de la xarxa han mantingut la seva vinculació a Promoció Econòmica, com és clarament el cas de Sabadell  per citar un exemple ja que va exposar-ne el seu funcionament i producció, també durant el transcurs de la Jornada.

Com Rubí, Cerdanyola del Vallès és un altre exemple d'Observatori vinculat a Gerència-Alcaldia i en aquest cas, coincideix en diferents plantejaments  amb la nostra línia d’actuació prioritzant l’estudi de la Satisfacció Ciutadana, tot i que en un estat més embrionari que el nostre, realment el concepte està molt avançat.

 

EL GABINET D’ESTUDIS, ESTADÍSTICA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE RUBÍ

A continuació s’exposa en què consisteix actualment el Gabinet d'Estudis, Estadística i Participació Ciutadana de Rubí, per tal de mostrar-ne l’exemple d’un dels models presentats a les Jornades.

Abans de començar, fer un incís, a la nostra ciutat s’ha volgut incorporar la gestió dels Processos Participatius dins de l’estructura del Gabinet, fonamentalment perquè hi ha una vinculació inevitable entre aquesta forma d'Escolta Activa de la ciutadania i la investigació de la Satisfacció Ciutadana ja sigui per mitjà de tècniques qualitatives o quantitatives. Ambdues metodologies creen sinèrgies prou importants, per a ser tingudes en compte en conjunt.

 

La Missió del Gabinet d’EE i PC

Implantar la cultura de l’avaluació de la gestió de qualitat de les polítiques públiques, amb la finalitat de millorar la prestació dels serveis, escoltant les demandes i valoracions de la ciutadania.

 

La Visió  del Gabinet d’EE i PC

Disposar d’una eina que generi coneixement integral,  útil per els agents interns i externs a l'admistració. Disposar de dades sobre la ciutat i les persones que l’habiten, mitjançant la utilització de tècniques científiques empíriques i instruments metodològics qualitatius i quantitatius. Aquests indicadors han de permetre l’estudi de la constantment canviant realitat i seguir la línia de l’Ajuntament de Rubí de cercar una gestió transparent i moderna.

 

Els Valors

Objectivitat, en el tractament de les dades

Transparència, publicació de tots els estudis

Compromís de qualitat, en els processos analítics

Capacitat d’Avaluació, de les dades obtingudes

Sistematització i estandardització d’informació (dades comparables)

Comunicació eficient de la realitat social, interpretació tècnica rigorosa

 

El canvi de model de comportament de la ciutadania

Han canviat els models de comportament de la ciutadania, tornant-se aquesta en general, molt més autònoma i reflexiva, sobre el que vol, el que necessita i el que se li ofereix.

La visió crítica de la realitat, s’instaura a la societat, en un espai compartit on la ciutadania demanda informació transparent, de la que de vegades no disposem i per tant, s’ha de generar.

Aquest canvi requereix d’un acurat anàlisi i seguiment, amb noves tècniques i metodologies, que permetin visualitzar aquest paradigma i posar-lo en el context dels indicadors demogràfics tradicionals i els més moderns de gestió municipals.

 

Canvi de model de Gestió Municipal

L’administració pública tendeix en termes generals, a un canvi de model  de gestió molt més transparent i analític, que implica la constant valoració dels impactes de les polítiques dissenyades i aplicades. La cultura de l’avaluació i l’escolta a la ciutadania, ha vingut per a quedar-se.

Cal racionalitzar els recursos emprats en la recerca de la informació per a la realització de Plans i Projectes i en la detecció de la satisfacció ciutadana. S’ha d’aprofitar els recursos i generar indicadors el més rigorosos possible, això només és factible amb la centralització  i coordinació de les accions.

 

Dimensió interna

És el servei  encarregat de recopilar les dades estadístiques i estudis municipals i de ciutat, de les diferents fonts existents. Realitza anàlisis i elabora anuaris i memòries, a través d’un Observatori de Ciutat que coordina diferents observatoris sectorials municipals.

En la seva vessant de recerca i investigació, genera informació pròpia a través d’estudis qualitatitius i quantitatius, per aprofundir en el coneixement de temes específics.

Ofereix assessorament tècnic als serveis municipals, sobre les seves necessitats d’informació estadística, coordinant diferents estudis per a poder donar la resposta més eficient i útil possible.

 

Dimensió externa

Té la funció de testejar de forma regular la satisfacció ciutadana envers les polítiques municipals, la ciutat i les necessitats i expectatives de les persones que l’habiten i emetre’n informes.

 

Requisits que han d’acomplir els Estudis i Productes del Gabinet d’EE i PC

Han de ser útils per a obtenir una visió analítica i global de la realitat (*)

Han de poder ser comparables entre ciutats i entre estudis propis

Han de poder oferir dades desagregades a nivell de Districte i Barri

Han d’articular les necessitats d’informació estadística interna i externa

Han de ser producte de la racionalització de recursos

Han d'optimitzar-se operativament per obtenir millors resultats amb el mínim cost, aprofitant sinèrgies entre estudis, evitant duplicitats

Han d’incorporar els mètodes i recursos científics més moderns i representatius, entre ells la territorialització de la informació

(*) Els estudis poden ésser puntuals, però  han de ser dissenyats per a poder ser analitzats en panells (sèries)

 

Quadre sinòptic de les diferents dimensions del Gabient d´Estudis i Estadístiques

Principals Productes del Gabinet d'Estudis i Estadístiques

SISTEMA D’INDICADORS DE PERCEPCIÓ DE NECESSITATS I D’AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ CIUTADANA: Definició d’indicadors que seran testejats en els estudis d’opinió referits a les necessitats, expectatives i satisfacció de la ciutadania respecte dels serveis municipals, mitjançant diversos mètodes i tècniques quantitatives/qualitatives o mixtes.

BANC D’ESTUDIS ESTADÍSTICS , D’AVALUACIÓ I PERCEPCIÓ CIUTADANA: Indexació i catalogació de documentació quantitativa i qualitativa actual i històrica, en el qual s’incorporaran tots els estudis que es realitzin per part de qualsevol altre servei i/o empresa municipal i els realitzats per l’Observatori de la Ciutat.

INFORME COMPARAT (Benchmarking) DE CERCLES MUNICIPALS: Elaboració d’un informe comparat amb dades temàtiques dels diferents Cercles de Comparació de la Diputació,en relació a altres municipis de la província.

ESTUDIS AD-HOC (A  demanda): Realització mitjançant tècniques d’investigació d’estudis en profunditat, destinats a respondre a les necessitats dels serveis municipals, pel que fa a la satisfacció amb la prestació dels serveis

ASSESSORAMENT ALS SERVEIS MUNICIPALS I ESTANDARTIZACIÓ DELS ESTUDIS MUNICIPALS: Per a poder garantir la rigorositat tècnica i l’estandardització de processos,  així com l’aprofitament dels recursos.

OBSERVATORI DE LA CIUTAT:  Conjunt de xifres globals de caràcter descriptiu de la ciutat i distribuïdes territorialment en Districtes i Barris, de les quals permet observar la seva evolució longitudinal i transversal, mitjançant panells.

Coordinació d'Observatoris Temàtics: Recollida ampliada de xifres temàtiques, amb tractament específic, que nodreixen l'Observatori de la Ciutat

ANUARI ESTADÍSTIC DE RUBÍ:  Document estadístic anual, que fa una radiografia d’un període concret, pel que fa a tots els indicadors de ciutat disponibles.

INFORME PERFIL DE LA CIUTAT: Participació en el conveni amb 14 ajuntaments de Catalunya, pel qual es produeix un informe anual sobre un conjunt d’indicadors concrets, comparats entre els diversos municipis de Catalunya.

SISTEMA DE RESPOSTA A LA CARPETA CIUTADANA: Resposta a tota petició d’informació que facin els ciutadans, sobre estudis relacionats amb l’Anàlisi de Polítiques Públiques i de Satisfacció Ciutadana.

 

En conclusió, no existeix un model únic tot i que tots plegats dins de la Xarxa del Perfil de la Ciutat, produim alguns elements comuns i sobretot creem comunitat a través de la col.laboració tècnica entre nosaltres i les sinèrgies dels nostres ajuntaments. Al Perfil de la Ciutat treballem generant coneixement, facilitant eines per a l´estudi del conjunt dels ajuntaments i de la resta dels especialistes i interessats en la matèria.

 

Qualsevol aclariment i/o ampliació d’informació  que ncessiteu del que fem al Gabinet d'Estudis, Estadístiques i Participació Ciutadana el demanar aquí:

 

Plaça Pla i Pallejà, Local 2

Extensió 3007

ebb@ajrubi.cat

 

Enrica Bornao Barceló

Responsable del Gabinet d'Estudis, Estadística i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Rubí

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.7 (6 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari