VERS UNS INDICADORS DELS USOS DEL SÒL DE LES CIUTATS INTERMÈDIES; una valoració en el context del Pla Director Urbanístic-PDU2019 de la Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.El context i la metodologia.

Aquest article fa una anàlisis i avaluació del document “Els usos del sòl a l’Àrea i la Regió Metropolitana de Barcelona, 2011” editat pel Serveis d’Urbanisme - Secció d’Estudis Territorials de l’Àrea Metropolitana de Barcelona l’any 2017, ja que en certa mesura és un dels documents urbanístics de referència per a l’avaluació dels estàndards urbanístics de l’Avanç de Pla del Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona en fase d’exposició pública fins gener de 2020.

El document va incorporar un conjunt de Fitxes dels usos urbanístics dels municipis metropolitans, inclosos els municipis del Perfil de la Ciutat (Badalona, Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Viladecans, etc..), i també inclou ciutats intermèdies de la regió metropolitana de Barcelona que conformen l’anella de ciutats mitjanes metropolitanes fora de l’Àrea metropolitana de Barcelona-AMB com són Granollers, Martorell, Mataró, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

El Document explica breument la metodologia plantejada, la situació respecte altres versions anteriors del “Mapa dels Usos del Sòl i bases cartogràfiques i fons d’informació”, i cal destacar que ha augmentat molt la seva precisió respecte edicions anteriors.

En primer terme la classificació es realitza per qualificacions i/o usos Urbanístics es situa en nou categories amb subapartats, però sense diferenciar el Règim del Sol; (1)Residencial, (2)Industrial, (3)Terciari, (4)Parcs, (5)Equipaments, (6)Infraestructures; (7)Us agrícola, (8)Espais Naturals i (9)Altres Usos.

En segon terme, i al marge dels criteris legals urbanístics, per generar valors absoluts i relatius, i construir indicadors en la definició i descripció dels paràmetres avaluats utilitza amb claredat i uniformitat la tria de criteris clau; a banda de la Superfície Total del Terme Municipal-STM, es determina el Sol Total Consolidat-STC que fa referència al total de Superficies amb usos consolidats urbans, per tant excloent els espais agrícoles i els espais naturals, i el Sòl amb Indicis d’Urbanització-SIU, que són sols que no pertanyen als usos d’espais natural i espais agrícoles, i poden desenvolupar la seva transformació futura. Finalment el Sol Total Ocupat-STO que inclou la suma del sol consolidat i el sòl amb indicis d’urbanització.

Acordar aquests conceptes vinculats a la consolidació dels usos, és imprescindible de definir perquè no es corresponen a les categories jurídiques del Règim del Sòl; el Sol Urbà, Sol Urbanitzable i Sol No Urbà que són les que correspondrien a les condicions i qualificacions del Planejament Urbanístic estricte, el POUM, i per tant, al compliment de la planificació futura. Aquests conceptes territorials de definició i delimitació dels usos del sòl són bàsics, pel fet que són la base per la consecució i avaluació d’altres indicadors i paràmetres, de tipus urbanístic i de qualitat urbana i ambiental, com poden ser per exemple els més bàsics relacionant la població, per exemple la densitat de poblacióo la “intensitat d’edificació”.

En tercer terme, també es molt important establir una comparació de cada municipi amb el conjunt, tant si parlem de la Regió Metropolitana de Barcelona, si parlem de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també amb o sense Barcelona-BCN, i aquest és un element rellevant ja que Barcelona és un condicionant a l’hora d’avaluar indicadors. Barcelona en termes de superfície, de població i de intensitat d’edificació, i en qualsevol situació, representa i repercuteix aproximadament en el 25-50% de tots els índexs i paràmetres que vulguem establir, i per tant es mostra com una singularitat molt diferenciada que és millor excloure-la de les avaluacions d’indicadors, ja que per exemple qualsevol dels seus 10 districtes, estaria situat entre les 15 primeres ciutats catalanes en població, amb molta menys superfície que qualsevol altre municipi, i amb la mateixa població o més que el més gran dels altres municipis metropolitans. 

En tercer terme, el treball de 2017 està realitzat sobre informació urbanística de l’any 2011, que és el darrer any d’informació censal que realitza l’Estat en termes de com ho havia fet fins el moment pel 100% de la població i amb la metodologia tradicional de visita a domicilis, i per tant es coincident amb el darrer any d’explotació de l’Enquesta Metropolitana i la metodologia. Per tant, podem dir que la seqüència històrica d’usos del sòl aportada a nivell general (1956-Pla Comarcal, 1977-PGM, 2000-L.Urbanisme, 2006-TRLU, i 2011), no són seqüències estadístiques de 10 anys, sinó que ho són respecte fets i instruments concrets, i estaria millor haver incorporat amb una mica més de precisió històrica per poder indicar tendències de les grans unitats d’usos.

2. Aportacions i primeres dades territorials de Referència (2011).

Primer de tot fem unes referències generals de paràmetres i dades metropolitanes, incloent BCN i excloent BCN, per situar cada municipi en relació a dades de superfície i sol ocupat i sol residencial consolidat i dades de densitat neta de població, que serveixen per situar els municipis a avaluar:

-La Regió Metropolitana de Barcelona, amb 164 municipis i una superfície de 324.452,37ha, amb un sol ocupat de 77.317,37 Ha. (23,83%) i un sol residencial consolidat de 35.800,33Ha, i una població  (Cens 2011) de 5,023.163 habitants i una densitat neta de població de 140,31 hab/ha.

-La Regió Metropolitana de Barcelona sense Barcelona, amb 163 municipis i una superfície de 314.282,35ha, amb un sol ocupat de 68.939,70 Ha. (21,93%) i un sol residencial consolidat de 31.881,02Ha, i una població  (Cens 2011) de 3,412.150 habitants i una densitat neta de població de 107,02 hab/ha.

-L’Àrea Metropolitana de Barcelona amb BCN són 36 municipis i una superfície de 63.834,28ha (100%), amb un sol ocupat de 29.894,74 Ha. (46,83%) i un sol residencial consolidat de 12.707,02Ha, i una població  (Cens 2011) de 3,220.476 habitants (100%) i una densitat neta de població de 253,44 hab/ha.

-L’Àrea Metropolitana de Barcelona sense Barcelona amb 35 municipis, i una superfície de 53.664,47ha (84,07% AMB), amb un sol ocupat de 21.517,07 Ha. (49,97%) i un sol residencial consolidat de 8.787,71Ha, i una població  (Cens 2011) de 1,609.463 habitants (49,9% AMB) i una densitat neta de població de 183,15 hab/ha.

-La Ciutat de Barcelona, amb 1 municipi i una superfície de 10.169,81ha (15,93% AMB), amb un sol ocupat de 8.377,67 Ha. (82,38%) i un sol residencial consolidat de 3.919,31Ha, i una població  (Cens 2011) de 1,611.013 habitants  (51,03% AMB) i una densitat neta de població de 411,05 hab/ha.

D’aquestes dades podem considerar que la ciutat de Barcelona altera de forma rellevant les dades “brutes” de l’Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB en quant estàndards urbanístics, usos del sol i població, i en canvi a nivell de Regió Metropolitana de Barcelona-RMB, aquests paràmetres queden més apaivagats per les dades de superfície bruta, pel nombre elevat de municipis i la seva diversitat poblacional que integren els paràmetres de Barcelona d’una forma percentual important però menys rellevant.

Per tant podem dir que la referència més útil per contrastar els municipis i ciutats mitjanes i intermèdies metropolitanes pot ser la “Hipòtesis d’estudi de dades aportades i d’estàndards urbanístics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona excloent BCN”, com a referència promig útil per valorar tant totes les ciutats metropolitanes dins l’AMB, com les ciutats fora de l’AMB que tenen un comportament de capitalitat o centralitat metropolitana. Es proposa generar una Informació de Base de l’AMB exclosa Barcelona que sigui més completa a nivell de dades i indicadors dels usos del Sol del territori.

3.Els Usos globals del Sol de l’AMB sense la ciutat de Barcelona.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona sense Barcelona, amb 35 municipis i una superfície de 53.664,47ha, amb un sol ocupat de 21.517,07 Ha. (40,09%) i un sol residencial consolidat de 8.787,71Ha, i una població  (Cens 2011) de 1,609.463 habitants i una densitat neta de població de 183,15 hab/ha.

-Dades bàsiques:

35  municipis de 4 comarques; Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental.

Superfície Total:                                 53.664,47 Ha

 

-Sòl antropitzat

Sol Residencial:                                    9.207,93 Ha (17,16%)

Sòl consolidat:                                      19.877,31 Ha (37,04%)

Sòl amb indicis d’urbanització:              1.639,77 Ha  (3,05%)

Total Sòl Ocupat/ Sòl total (%):           21.517,07 Ha (40,09%)                  

 

-Sol Agrícola i espai natural

Sol Agrícola:                                             5.949,89 Ha (11,08%)

Espai natural:                                         26.197,52 Ha (48,81%)

T.Sòl agrícola-espai natural/S.Total(%): 32.147,41 Ha (59,90%)

-Població.

Població (Cens 2011):                         1,609.463 habitants (49,97% de l’AMB inclòs BCN)

Sòl Residencial consolidat:                 8.787,71 Ha (17,16% Total i 44,00% Sòl consolidat)

Densitat neta de població (2011):     174,15 hab/Ha (sòl residencial)

Densitat bruta de població (2011):      76,91 hab/Ha (sòl consolidat)

Densitat TM de població (2011):         30,00 hab/Ha (sòl total)

D’aquestes dades generals, el més rellevant és que del total de la superfície de l’àmbit que són 53.664,47 Ha i 1,609.463 habitants, que entre 35 municipis representa una superfície municipal TM promig Tipus de 1.533,27ha/TM i una població promig Tipus per municipi de 45.984 habitants/TM, i per tant els municipis que estan propers o distants a aquestes dades promig, ho han de poder equilibrar en termes percentuals d’usos del sòl.

El sòl antropitzat ocupa un 40% de la superfície, inclòs una gran superfície de sol amb indicis d’urbanització (3,05%), i que el sòl residencial consolidat es situa en el 45% del sol consolidat i que respecte el sol total global només representa el 16% del sol. I per altra banda,  i el sòl agrícola i espai natural ocupa un 60% de la superfície, dels quals la major part són espais naturals (48,8%) i que cal preservar o ampliar especialment els espais agrícoles (11%).

La densitat de població resultant de 183,15 habitants/hectàrea del sol residencial consolidat, es molt equilibrada i sostenible com estàndard urbà ja que es situa entorn 66,6-73,50 habitatges/hectàrea, en funció si comptabilitzem densitats de referència 2,5-2,75 habitants/habitatge. Les dades genèriques de la RM. Barcelona, sense avaluar municipi per municipi, són de 2,67 ha/hab segons IDESCAT (68,6hab./ha)

 

4. La consideració de Municipi Tipus o ciutat intermèdia a nivell metropolità.

Que volem extreure i avaluar d’aquest anàlisis, volem valorar i incidir sobre les dades i indicadors aportats dels municipis metropolitans i mitjans i intermedis, si aquesta avaluació és útil i interpolable amb moltes altres ciutats de Catalunya, però primer de tot, per realitzar aquesta tasca és imprescindible poder treballar aïllant i excloent el municipi de Barcelona:

Motivar perquè cal excloure el municipi de Barcelona ens permet parlar amb més coneixement de causa de tots els municipis i ciutats intermèdies i mitjanes, independentment de la seva proximitat a Barcelona, i assumir que Barcelona és un fenòmen urbà singular, que per motius de tot tipus; primer de tot històrics, segon de capitalitat, tercer de centralitat, quart de singularitat administrativa per agrupació de municipis del segle XX, cinquè i final pel model de planificació des del segle XIX i centre d’infraestructures, etc..

 

5. El Municipis tipus; la Hipòtesis dels seus Usos específics del Sol.

Un municipi promig de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, tindria una superfície de 1.533,27ha, amb un sol ocupat de 597,92 Ha. (40,09%) i un sol residencial consolidat de 263,08Ha, i una població  (Cens 2011) de 45.985 habitants i una densitat neta de població de 174,79 hab/ha.

-Dades bàsiques Municipi Tipus:

Superfície Total:                                              1.533,27 Ha

-Sòl antropitzat

Sol Residencial:                                                 263,08 Ha (17,16%)

Sòl consolidat:                                                    539,35 Ha (37,04%)

Sòl amb indicis d’urbanització:                           46,85 Ha (3,05%)

Total Sòl Ocupat/ Sòl total (%):                         614,77 Ha (40,09%)                       

-Sol Agrícola i espai natural

Sòl Agrícola:                                                     170,00 Ha (11,08%)

Espai natural:                                                    748,50 Ha (48,81%)

T. Sòl agrícola-espai natural / S. Total (%):     918,49 Ha (59,90%)

-Població.

Població (Cens 2011):                                     45.985 habitants (2,85% AMB no inclòs BCN)

Sòl Residencial consolidat:                             263,08 Ha (16,37% Total i 44,21% Sòl consolidat)

Densitat neta de població (2011):                   183,15 hab/Ha (sòl residencial)

Densitat bruta de població (2011):                  80,96 hab/Ha (sòl consolidat)

Densitat TM de població (2011):                     29,99 hab/Ha (sòl total)

D’aquestes dades generals, el més rellevant és que del total de la superfície de l’àmbit que són 53.664,47 Ha i 1,609.463 habitants, que entre 35 municipis representa una superfície municipal TM promig de 1.533,27ha/TM i una població promig per municipi de 45.984 habitants/TM, i per tant, és útil tant pels municipis que estan propers a aquests paràmetres, com aquells que hi estan distants a aquestes dades promig, que ho han de poder avaluar en termes percentuals d’usos del sòl.

El sòl antropitzat del municipi tipus ocupa un 40% de la superfície, inclòs una gran superfície de sol amb indicis d’urbanització (3,05%), i que el sòl residencial consolidat es situa en el 45% del sol consolidat i que respecte el sol total global només representa el 16% del sol. I per altra banda,  i el sòl agrícola i espai natural ocupa un 60% de la superfície, dels quals la major part són espais naturals (48,8%) i que cal preservar o ampliar especialment els espais agrícoles (11%).

La densitat de població del municipi tipus resultant de 183,15 habitants/hectàrea del sol residencial consolidat, es molt equilibrada i sostenible com estàndard urbà ja que es situa entorn 66,6-73,50 habitatges/hectàrea, en funció si comptabilitzem densitats de referència 2,5-2,75 habitants/habitatge. Les dades genèriques de la RM. Barcelona, sense avaluar municipi per municipi, són de 2,67 ha/hab segons IDESCAT (68,6hab./ha)

 

6. Els Usos específics del Sol en els Municipis de l’AMB.

Aquests indicadors de Municipi Tipus s’han de centrar prioritàriament en avaluar dos dels àmbits de treball, poder avaluar politiques d’ordenació del territori en termes de a) consum global i eficient dels usos del sol, i en termes d’avaluació de b) l’ús del sòl en la densitat d’activitats i en la densitat del sòl residencial per la seva destinació poblacional i d’habitatge.

  1. El treball en els indicadors per ajustar una densitat d’habitatge i una densitat de població en el sol urbà consolidat i residencial, tot i segurament transvasar i créixer diferencialment en població respecte Barcelona,  però fer-ho en paràmetres bàsics de viure i residir siguin un model mediterrani i metropolità sostenible.
  2. El treball en els indicadors per mantenir i augmentar els usos dels espais agrícoles i els espais naturals com a corresponsabilitat municipal, sense restar afectats per les infraestructures i el sòl antropitzat, com estratègia per afrontar l’emergència climàtica i ambiental.

 

7. Els Usos específics del Sol en els Municipis fora de l’AMB.

Els municipis i ciutats intermèdies de la Regió Metropolitana de Barcelona com són Sabadell, Terrassa, Mataró i altres poden fer servir com a referència aquest indicador de Municipi-Tipus, sempre i quan assumeixin algunes de les següents condicions:

  1. El seu factor de capitalitat comarcal els hi permet un cert “esbiaix” sobre determinats estàndards de densitat i/o valors absoluts de població, però no en altres indicadors.
  2. El seu factor més perifèric metropolità els ha de comportar més compromís amb els temes centrals d’ocupació del sol en relació al seu terme municipal, a assumir una certa igualtat metropolitana de garantir aquests estàndards, iguals o millors que la ciutat o municipi promig dins de l’AMB.
  3. S’ha de reconèixer alguns especificitats de municipis metropolitans que ocupen molt territori, com poden ser ports, aeroports, Centres Universitaris i/o hospitalaris, xarxes d’autopistes, etc.. que desequilibren en alguns casos municipis singulars,  i que permetrien alguns factors de correcció.

-Usos específics del Sol de l’AMB sense la ciutat de Barcelona (2011)

 

USOS

 

AMBIT AMB amb BCN    (36 minicip.)

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

AMBIT AMB sense BCN      (35 Munic.)

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

MUNICIPI TIPUS-    AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

RESIDENCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casc Antic

594,23

2,03%

0,93%

310,87

1,49%

0,58%

8,88

1,49%

0,58%

Edificació en illa tancada

4.032,32

13,79%

6,32%

1.969,20

9,41%

3,67%

56,26

9,41%

3,67%

Edificació aïllada plurifamiliar

2.450,23

8,38%

3,84%

1.481,39

7,08%

2,76%

42,33

7,08%

2,76%

Edificació en filera

411,54

1,41%

0,64%

382,81

1,83%

0,71%

10,94

1,83%

0,71%

Edificació Unifamiliar

5.534,04

18,92%

8,67%

4.942,81

23,62%

9,21%

141,22

23,62%

9,21%

Residencial indiferenciat

144,68

0,49%

0,23%

120,85

0,58%

0,23%

3,45

0,58%

0,23%

TOTAL RESIDENCIAL

13.167,04

45,02%

20,63%

9.207,93

44,00%

17,16%

263,08

44,00%

17,16%

 

INDUSTRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria

4.514,64

15,44%

7,07%

3.603,70

17,22%

6,72%

102,96

17,22%

6,72%

TOTAL INDUSTRIA

4.514,64

15,44%

7,07%

3.603,70

17,22%

6,72%

102,96

17,22%

6,72%

 

TERCIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficines o Comerç

551,73

1,89%

0,86%

352,43

1,68%

0,66%

10,07

1,68%

0,66%

TOTAL TERCIARI

551,73

1,89%

0,86%

352,43

1,68%

0,66%

10,07

1,68%

0,66%

TOTAL USOS PRIVATS SOL OCUPAT

18.233,41

62,34%

28,56%

13.164,06

62,90%

24,53%

376,12

62,90%

24,53%

 

PARCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc o jardins

2.897,33

9,91%

4,54%

1.957,46

9,35%

3,65%

55,93

9,35%

3,65%

TOTAL PARCS

2.897,33

9,91%

4,54%

1.957,46

9,35%

3,65%

55,93

9,35%

3,65%

 

EQUIPAMENTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipaments

3.505,01

11,98%

5,49%

2.305,09

11,01%

4,30%

65,86

11,01%

4,30%

TOTAL EQUIPAMENTS

3.505,01

11,98%

5,49%

2.305,09

11,01%

4,30%

65,86

11,01%

4,30%

 

INFRAESTRUCTURES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port

812,48

2,78%

1,27%

236,23

1,13%

0,44%

6,75

1,13%

0,44%

Aeroport

1.133,60

3,88%

1,78%

1.133,60

5,42%

2,11%

32,39

5,42%

2,11%

Ferrocarril

462,83

1,58%

0,73%

293,84

1,40%

0,55%

8,40

1,40%

0,55%

Autopista-Autovia

732,43

2,50%

1,15%

700,52

3,35%

1,31%

20,01

3,35%

1,31%

Carta. Nacional

69,03

0,24%

0,11%

68,93

0,33%

0,13%

1,97

0,33%

0,13%

Carta. Autonòmica

415,27

1,42%

0,65%

334,90

1,60%

0,62%

9,57

1,60%

0,62%

Via Urbana principal

280,50

0,96%

0,44%

87,28

0,42%

0,16%

2,49

0,42%

0,16%

Espai viari intersticial

325,33

1,11%

0,51%

304,82

1,46%

0,57%

8,71

1,46%

0,57%

Serveis Tècnics

379,62

1,30%

0,59%

340,56

1,63%

0,63%

9,73

1,63%

0,63%

TOTAL INFRAESTRUCTURES

4.611,09

15,77%

7,22%

3.500,68

16,73%

6,52%

100,02

16,73%

6,52%

 

 

 

TOTAL USOS PÚBLICS SOL OCUPAT

 

11.013,43

37,66%

17,25%

7.763,23

37,10%

14,47%

221,81

37,10%

14,47%

 

TOTAL USOS SOL OCUPAT

 

29.246,84

100,00%

45,82%

20.927,29

100,00%

39,00%

597,92

100,00%

39,00%

 

AGRICOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrícola

5.686,83

16,44%

8,91%

5.672,43

1,73%

10,57%

162,07

17,33%

10,57%

Industrial Rural

190,48

0,55%

0,30%

188,33

0,06%

0,35%

5,38

0,58%

0,35%

Hivernacles

89,12

0,26%

0,14%

89,12

0,03%

0,17%

2,55

0,27%

0,17%

TOTAL AGRICOLA

5.966,43

17,25%

9,35%

5.949,88

1,82%

11,09%

170,00

18,17%

11,09%

 

ESPAI NATURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosc o zona arbrada

13.667,13

39,51%

21,41%

12.576,68

3,84%

23,44%

359,33

38,42%

23,44%

Vegetació arbustiva

11.488,83

33,22%

18,00%

10.920,36

3,34%

20,35%

312,01

33,36%

20,35%

Prat

822,71

2,38%

1,29%

814,97

0,25%

1,52%

23,28

2,49%

1,52%

Altra vegetació

928,62

2,68%

1,45%

906,06

0,28%

1,69%

25,89

2,77%

1,69%

Riu , estany o bassa

450,71

1,30%

0,71%

438,34

0,13%

0,82%

12,52

1,34%

0,82%

Platja

196,95

0,57%

0,31%

156,16

0,05%

0,29%

4,46

0,48%

0,29%

Sol nu

418,15

1,21%

0,66%

384,94

0,12%

0,72%

11,00

1,18%

0,72%

TOTAL ESPAI NATURAL

27.973,10

80,88%

43,82%

26.197,51

8,00%

48,82%

748,50

80,02%

48,82%

 

ALTRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrera o extracció minera

307,15

0,89%

0,48%

304,12

0,09%

0,57%

8,69

0,93%

0,57%

Us Provisional

340,76

0,99%

0,53%

285,67

0,09%

0,53%

8,16

0,87%

0,53%

TOTAL ALTRES

647,91

1,87%

1,01%

589,79

0,18%

1,10%

16,85

1,80%

1,10%

 

TOTAL USOS SÒL LLIURE NO OCUPAT

 

34.587,44

100,00%

54,18%

32.737,18

10,00%

61,00%

935,35

100,00%

61,00%

 

TOTAL

 

63.834,28

 

100,00%

53.664,47

 

100,00%

1.533,27

 

100,00%

 

 

Població segons IDESCAT

3.220.476,00

 

 

1.609.463,00

 

 

45.984,66

 

 

Densitat Habitants/ Sol Residencial

244,59

 

 

174,79

 

 

174,79

 

 

Densitat Habitants/ Sol Consolidat

110,11

 

 

76,91

 

 

76,91

 

 

Densitat Habitants/ Sòl Terme Municipal

50,45

 

 

29,99

 

 

29,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habitatges Segons IDESCAT RMB 2011

(2,67 hab. Hab.)

1.206.170,79

 

 

602.795,13

 

 

17.222,72

 

 

Densitat Habitatges/ Sol Residencial

91,61

 

 

65,46

 

 

65,46

 

 

Densitat Habitatges/ Sol Consolidat

41,24

 

 

28,80

 

 

28,80

 

 

Densitat Habitatges/ Sòl Terme Municipal

18,90

 

 

11,23

 

 

11,23

 

 

 

8. El cas de Sant Feliu de Llobregat; qüestions en relació al municipi tipus.

Caldria dir que un dels municipis que té més coincidències amb la tipologia de Municipi Tipus és el cas de Sant Feliu de Llobregat, i sorprenentment permet fer una anàlisisde comprovació de si el concepte de municipi tipus és realista o es un model útil. Evidentment la comparació més senzilla es en termes de població, mentre que el municipi Tipus-promig era de 45.985 habitants, Sant Feliu de Llobregat té una població de 43.333 habitants l’any 2011. Per altra banda en termes de superfície del TM. el municipi promig preveu un TM. de 1.533,27Ha. i Sant Feliu de Llobregat té una superfície de TM. de 1.182,32Ha.

-SOL LLIURE NO OCUPAT

USOS

MUNICIPI TIPUS- AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

Sant Feliu Llobregat-AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

AGRICOLA

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL AGRICOLA

170,00

18,17%

11,09%

 

208,54

26,90%

17,64%

ESPAI NATURAL

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ESPAI NATURAL

748,50

80,02%

48,82%

 

556,93

71,84%

47,11%

ALTRES

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ALTRES

16,85

1,80%

1,10%

 

9,79

1,26%

0,83%

TOTAL USOS SÒL LLIURE NO OCUPAT

 

935,35

 

100,00%

 

61,00%

 

 

775,26

 

100,00%

 

65,58%

 

Anem a considerar els factors molt més rellevants en relació als Usos específics del Sòl de Sant Feliu de Llobregat el 2011. En termes de caràcter general els Usos del Sol Lliure no Ocupat són inferiors a sant Feliu (775,26ha.) respecte el municipi Tipus (935,35ha.), però això succeeix perquè Sant Feliu té un Terme Municipal petit (1.182,22Ha) en front el promig dels municipis (1.533,27Ha) i per tant gestina un Terme Municipal reduït. Sant Feliu tot i el TM. reduït, deixa lliure d’ocupació urbana el 65,58% del seu territori en sol residencial quan el promig dels municipis de la AMB és de 61,0%.

En termes dels usos del Sol no Ocupat agrícola a Sant Feliu de Llobregat (208,54Ha i 17,64%) hi ha una situació de major aportació de sòls agrícoles que el municipi promig (170,0Ha i 11,1%) cosa que garanteix una posició d’autoabastament, i en termes d’Espais Naturals i protegits a Sant Feliu de Llobregat (556,93Ha i 47,11%) hi ha una situació d’aportació equilibrada de sòls d’espais naturals que el municipi promig (748,5Ha i 48,82%) amb la singularitat que la major part formen part del Parc Natural de Collserola, i per tant són de protecció especial, cosa que garanteix la seva preservació i gestió ambiental. En termes d’Altres Usos del Sol No Ocupat com són usos provisionals pedreres i extraccions mineres, tot i tenir una situació excepcional amb la Fabrica Sanson, es situa (0,83%) respecte el municipi tipus (1,10%) per sota del promig els “espais desnaturalitzats”

-US RESIDENCIAL

USOS

MUNICIPI TIPUS-  AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

Sant Feliu Llobregat-AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

RESIDENCIAL

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RESIDENCIAL

263,08

44,00%

17,16%

 

132,79

32,63%

11,23%

 

Anem a considerar els factors molt més rellevants en relació als Usos específics del Sòl de Sant Feliu de Llobregat el 2011. En termes de caràcter general els Usos Residencials són molt inferiors a sant Feliu (132,8ha.) respecte el municipi Tipus (263,0ha.), i per tant hi ha una situació de major densitat d’habitatge i intensitat d’edificació i major aprofitament del sol destinats a ús residencial. Això pot correspondre a un municipi de creixement de la primera etapa post-PGM fins a principis del 2000, i que en l’actualitat té un ritme de creixement molt més sostenible. Sant Feliu ocupa només el 11,23% del seu territori en sol residencial quan el promig dels municipis de la AMB és de 17,16%.​

A Sant Feliu de Llobregat, amb 43.333hab.(2011) la destinació de població (2,67 hab./Habitatge) per superfície sol residencial de 132,79ha, indiquem que té 326,33 habitants/ha de densitat de població i 122,22 habitatges/ha de densitat residencial. Aquestes xifres de densitat urbana de població i habitatge són molt elevades i fins i tot són superiors al promig metropolità incloent Barcelona.

Per tant, com a conclusions generals de l’ús residencial, tot i tenir un terme municipal TM poc ocupat, hem de reconèixer que estem en un model urbà de sol urbà residencial d’alta compacitat, similar a municipis com Santa Coloma, Cornella, Barcelona, etc.., i que cal fer polítiques urbanes similars a municipis compactes de generació de més espais lliures, més equipaments dotacionals i més espais per a vianants amb restriccions del vehicle privat.

-SOL PUBLICS I D’INFRASTRUCTURES.

USOS

MUNICIPI TIPUS-    AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

Sant Feliu Llobregat-AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

PARCS

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PARCS

55,93

9,35%

3,65%

 

46,91

11,53%

3,97%

EQUIPAMENTS

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

TOTAL EQUIPAMENTS

65,86

11,01%

4,30%

 

51,73

12,71%

4,38%

INFRAESTRUCTURES

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL INFRAESTRUCTURES

100,02

16,73%

6,52%

 

54,52

13,40%

4,61%

TOTAL USOS PÚBLICS SOL OCUPAT

 

221,81

37,10%

14,47%

 

153,16

37,64%

12,96%

 

 

Anem a considerar els estàndards urbanístics urbans de Dotacions, Equipaments Parcs i Infraestructures, en relació als Usos específics del Sòl de Sant Feliu de Llobregat el 2011. En termes de caràcter general els Usos del Sol Dotacionals són molt inferiors a sant Feliu (153,16ha.) respecte el municipi Tipus (221,81ha.), però això succeeix perquè Sant Feliu té un Terme Municipal petit (1.182,22Ha) en front el promig dels municipis (1.533,27Ha) i per tant gestiona un Terme Municipal reduït. Sant Feliu de Llobregat, tot i el TM. reduït, destina a aquests usos un 37,64% del sol ocupat, equiparable i superant el promig-Municipi-Tipus (37,10%) d’ocupació urbana, i destina el 12,96% del seu territori TM. en sòl quan el promig dels municipis de la AMB és de 14,47%.

En termes dels usos específics dotacionals del Sòl Ocupat per Parcs a Sant Feliu de Llobregat (46,91Ha i 11,53%) hi ha una situació de major aportació de sòls urbans ocupats que el municipi promig (55,93Ha i 9,35%) cosa que garanteix una posició molt equilibrada, i en termes de Sòl Ocupat per Equipaments a Sant Feliu de Llobregat (51,73Ha i 12,71%) hi ha una situació d’aportació equilibrada respecte el municipi promig (65,86Ha i 11,01%). A nivell d’infraestructures, tot i el dimensionament del viari local, les quals moltes depenen de l’ordenació supramunicipal (B-23 i A-2), a Sant Feliu de Llobregat (54,52Ha i 13,40%) per la seva compacitat urbana, hi ha una aportació molt menor respecte el municipi promig (100,02Ha i 16,73%).

A Sant Feliu de Llobregat, amb 43.333 hab.(2011) la destinació de superfície per habitant relatiu a espais lliures i equipaments, indiquem que té 10,82m2s/habitant per a Parcs i 11,94m2s/habitant per a Equipaments, i representen un total de  22,76m2s/habitant per a Dotacions Públiques. Això implica com a conclusió local que cal seguir fent una tasca urbanística per augmentar les qualificació i adquisició de reserves de sistemes per a espais lliures i equipaments urbans.

-Usos específics del Sòl de Sant Feliu de Llobregat.

USOS

 

 

 

MUNICIPI TIPUS-    AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

Sant Feliu Llobregat-AMB

(%) Sòl ocupat

(%) Sòl Total

 

 

 

 

 

 

RESIDENCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casc Antic

8,88

1,49%

0,58%

 

17,68

4,34%

1,50%

 

 

 

 

 

 

Edificació en illa tancada

56,26

9,41%

3,67%

 

44,25

10,87%

3,74%

 

 

 

 

 

 

Edificació aïllada plurifamiliar

42,33

7,08%

2,76%

 

47,70

11,72%

4,03%

 

 

 

 

 

 

Edificació en filera

10,94

1,83%

0,71%

 

8,34

2,05%

0,71%

 

 

 

 

 

 

Edificació Unifamiliar

141,22

23,62%

9,21%

 

9,62

2,36%

0,81%

 

 

 

 

 

 

Residencial indiferenciat

3,45

0,58%

0,23%

 

5,20

1,28%

0,44%

 

 

 

 

 

 

TOTAL RESIDENCIAL

 

263,08

44,00%

17,16%

 

132,79

32,63%

11,23%

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria

102,96

17,22%

6,72%

 

118,66

29,16%

10,04%

 

 

 

 

 

 

TOTAL INDUSTRIA

102,96

17,22%

6,72%

 

118,66

29,16%

10,04%

 

 

 

 

 

 

TERCIARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficines o Comerç

10,07

1,68%

0,66%

 

2,33

0,57%

0,20%

 

 

 

 

 

 

TOTAL TERCIARI

10,07

1,68%

0,66%

 

2,33

0,57%

0,20%

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL USOS PRIVATS SOL OCUPAT

 

376,12

62,90%

24,53%

 

253,78

62,36%

21,47%

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc o jardins

55,93

9,35%

3,65%

 

46,91

11,53%

3,97%

 

 

 

 

 

 

TOTAL PARCS

55,93

9,35%

3,65%

 

46,91

11,53%

3,97%

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTS

 

 

 

 

 

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

Equipaments

65,86

11,01%

4,30%

 

51,73

12,71%

4,38%

 

 

 

 

 

 

TOTAL EQUIPAMENTS

65,86

11,01%

4,30%

 

51,73

12,71%

4,38%

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port

6,75

1,13%

0,44%

 

0,00

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

Aeroport

32,39

5,42%

2,11%

 

0,00

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

Ferrocarril

8,40

1,40%

0,55%

 

3,80

0,93%

0,32%

 

 

 

 

 

 

Autopista-Autovia

20,01

3,35%

1,31%

 

17,46

4,29%

1,48%

 

 

 

 

 

 

Carta. Nacional

1,97

0,33%

0,13%

 

4,84

1,19%

0,41%

 

 

 

 

 

 

Carta. Autonómica

9,57

1,60%

0,62%

 

1,60

0,39%

0,14%

 

 

 

 

 

 

Via Urbana principal

2,49

0,42%

0,16%

 

0,00

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

Espai viari intersticial

8,71

1,46%

0,57%

 

14,81

3,64%

1,25%

 

 

 

 

 

 

Serveis Tècnics

9,73

1,63%

0,63%

 

12,01

2,95%

1,02%

 

 

 

 

 

 

TOTAL INFRAESTRUCTURES

100,02

16,73%

6,52%

 

54,52

13,40%

4,61%

 

 

 

 

 

 

TOTAL USOS PÚBLICS SOL OCUPAT

 

221,81

37,10%

14,47%

 

153,16

37,64%

12,96%

 

 

 

 

 

 

TOTAL USOS SOL OCUPAT

597,92

100,00%

39,00%

 

406,94

100,00%

34,42%

 

 

 

 

 

 

AGRICOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrícola

162,07

17,33%

10,57%

 

198,47

25,60%

16,79%

 

 

 

 

 

 

Industrial Rural

5,38

0,58%

0,35%

 

9,93

1,28%

0,84%

 

 

 

 

 

 

Hivernacles

2,55

0,27%

0,17%

 

0,14

0,02%

0,01%

 

 

 

 

 

 

TOTAL AGRICOLA

170,00

18,17%

11,09%

 

208,54

26,90%

17,64%

 

 

 

 

 

 

ESPAI NATURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosc o zona arbrada

359,33

38,42%

23,44%

 

340,41

43,91%

28,79%

 

 

 

 

 

 

Vegetació arbustiva

312,01

33,36%

20,35%

 

172,24

22,22%

14,57%

 

 

 

 

 

 

Prat

23,28

2,49%

1,52%

 

19,72

2,54%

1,67%

 

 

 

 

 

 

Altra vegetació

25,89

2,77%

1,69%

 

10,54

1,36%

0,89%

 

 

 

 

 

 

Riu , estany o bassa

12,52

1,34%

0,82%

 

8,16

1,05%

0,69%

 

 

 

 

 

 

Platja

4,46

0,48%

0,29%

 

0,00

0,00%

0,00%

 

 

 

 

 

 

Sol nu

11,00

1,18%

0,72%

 

5,86

0,76%

0,50%

 

 

 

 

 

 

TOTAL ESPAI NATURAL

748,50

80,02%

48,82%

 

556,93

71,84%

47,11%

 

 

 

 

 

 

ALTRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedrera o extracció minera

8,69

0,93%

0,57%

 

6,94

0,90%

0,59%

 

 

 

 

 

 

Us Provisional

8,16

0,87%

0,53%

 

2,85

0,37%

0,24%

 

 

 

 

 

 

TOTAL ALTRES

16,85

1,80%

1,10%

 

9,79

1,26%

0,83%

 

 

 

 

 

 

TOTAL USOS SÒL LLIURE NO OCUPAT

 

 

935,35

 

100,00%

 

61,00%

 

 

775,26

 

100,00%

 

65,58%

 

 

 

 

 

 

TOTAL

1.533,27

 

100,00%

 

1.182,22

 

100,00%

 

 

 

 

 

 

 

9. Algunes conclusions i qüestions rellevants dels Usos del Sol de ciutats intermèdies metropolitanes.

A partir de l’exclusió en aquest estudi del municipi de Barcelona, la qüestió és pot existir un municipi Model/Tipus metropolità? Aquell que descomptada la ciutat capital és el promig dels 35 municipis metropolitans. Quines dades tindria de superfície i de població la resta de municipis respecte aquest promig metropolità? I aquest municipi Model/Tipus ens serveix com a referència estadística dels usos del sol i de població i habitatge per avaluar la resta de municipis?

Podem defensar que ja que les dades aportades pel PTMB-2010 no ajuden a definir els estàndards urbanístics dels municipis metropolitans, algun document com el PDU ha de fixar aquests estàndards, obligacions o tendències dels municipis per corregir les seves mancances i impactes, i per altra banda per garantir les condicions de creixement i desenvolupament urbanístic admissibles.

Aquesta prova de “foto fixa 2011” serveix per fer una primera situació de com es troben els diferents tipus de municipis amb alguna sorpresa rellevant entre el Municipi-promig metropolità i les ciutats intermèdies de l’arc metropolità. Això permet avançar alguns àmbits de recerca com els següents indicats:

  1. Cal valorar els municipis metropolitans a tot el conjunt en termes d’aportació de sols lliures d’urbanització que en podem anomenar mosaic agroforestal o Matriu Territorial, i per tant podem avaluar quin deute territorial i ambiental en termes de sòl tenen els municipis en funció dels seus usos i la seva població.
  2. Cal valorar els municipis metropolitans a tot el conjunt en termes de qualitat de vida urbana en densitat de població, d’habitatge i d’intensitat d’edificació en termes d’aportació de sols consolidats, i per tant aquí hi ha un diferencial de qualitat de vida i ambiental rellevant?
  3. Cal valorar els municipis metropolitans a tot el conjunt en termes d’equilibri entre densitat de població, d’habitatge i d’intensitat d’edificació en relació als espais d’infraestructures, dotacions i espais naturals. Per tant aquí hi ha un diferencial d’aprofitament urbanístic a valorar, que permet considerar molts altres paràmetres de carregues d’urbanització, de costos de manteniment municipal del municipi, de pressupost municipal, etc....
  4. Cal valorar altres municipis metropolitans de la Regió Metropolitana de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Mataró, etc..) a tot el conjunt en termes de sols lliures d’urbanització i de qualitat de vida urbana els seus comportaments en relació a la distribució dels usos del sòl, si són molt diferents dels municipis metropolitans de la AMB, si són millors o fins i tot tenen comportaments pitjors en termes de responsabilitat en l’actual context d’emergència climàtica i ambiental.
  5. A partir d’aquestes dades, cal una segona generació d’indicadors de territori dels Observatoris de Ciutat? de com valorar i avaluar cada municipi en un temps reduït per exemple d’un mandat de 4-5 anys, del seguiment i correcció dels indicadors rellevants que s’han estudiat per considerar que si aquell municipi avançar cap a la sostenibilitat, si és solidari territorialment, i si assumeix les correccions d’emergència ambiental i climàtica en termes d’ordenació del territori.

En aquest article només aportem la documentació complementària de l’arxiu XLS que permet explotar les dades municipi a municipi de l’any 2011, i permet actualitzar i interpolar les dades de població i d’ocupació del sol de l’any 2020, i fins i tot en un escenari límit de població i d’ocupació del sòl dels municipis.

Finalment, la definició d’un model teòric  Municipi Promig-Tipus és molt bàsica, però l’únic objectiu era establir una comparació d’estàndards dels usos urbanístics entre municipis fent l’elecció del promig AMB sense BCN, i podent així utilitzar uns paràmetres percentuals que tinguin una lògica territorial (AMB, BCN, AMB sense BCN, RMB, ciutats intermèdies RMB, etc..), però un altre repte seria establir varis models més aproximatius de Municipis-Tipus poblacionals de l’AMB.

Joan Carles Sallas, direcció de Servei d’Urbanisme

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari