Una foto de la població en relació a l’activitat

Fer una foto fixa i freqüent de la distribució de la població en relació amb l’activitat a escala local, esdevé un exercici que ha d’anar més enllà dels registres estadístics.

Amb una freqüència molt baixa aquesta instantània ens l’aporten els Censos de Població i per una anàlisi territorial superior una aproximació interessant és la que fa l’Observatori d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. En el seu Butlletí de fluxos del mercat de treball, en el cas de Catalunya (4t trimestre 2013) analitza els moviments registrats entre dos períodes pel que fa a la situació laboral dels treballadors: inactivitat, ocupació i atur.

Tornant a escala municipal, a partir de registres administratius i estimacions es pot fer una foto aproximada per 2013 de la distribució de la població en relació a l’activitat. Ja avancem que és una foto moguda, per diversos motius.

Quadre sinòptic

La població resident per edat, que ens permet obtenir la potencialment activa (16 a 64 anys), ens l’aporta el registre administratiu Padró continu de població. La darrera informació oficial és la d’1 de gener de 2013. Els altres registres tinguts en compte, atur i afiliació a la Seguretat Social, daten de 31 de desembre de 2013. En lloc de tenir en compte els de 31 de desembre de 2012 per ajustar-los temporalment als de la població, optem per presentar aquests més recents, perquè més que un exercici de càlcul exacte es tracta de presentar un esquema visual de com està distribuïda la població en termes laborals.

La situació d’activitat i de inactivitat laboral a escala local és una estimació realitzada per la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona (metodologia). Era una estimació adequada a la informació disponible i al fet que es calcula per tots els municipis de la província. La idea bàsica era l’aplicació de les taxes d’activitat per sexe i edat de Catalunya a la població per sexe i edat de cada municipi. Amb la publicació de l’afiliació per residència s’obra una altra via per estimar l’ocupació, i de retruc, la població activa a nivell municipal.

Per a l’estimació de les persones ocupades hem tingut en compte l'explotació estadística que l'Idescat realitza dels fitxers d'afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que trimestralment rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es tracta d’una estimació perquè es tracta en realitat d’afiliacions, no afiliats: una mateixa persona es pot comptabilitzar més d’un cop, sigui en el mateix règim o en diferents. Tot i així assimilem afiliacions a afiliats (ocupats) en el quadre de sobre, en considerar-ho una bona aproximació. Aquests “ocupats” serien l’agregació d’assalariats, autònoms i afiliats a altres règims.

En relació a les persones aturades considerem l’atur registrat a les oficines d'ocupació del SOC, la font estable, periòdica i igual per a tots els municipis.

Donant per bona l’estimació de la població activa i bones aproximacions el registre d’afiliats per ocupats i el registre d’aturats (bones però no òptimes), en resulta un nombre significatiu de persones que es podrien denominar sota l’etiqueta d’“actius no registrats”. És a dir, actius que no estan afiliats a la seguretat social en cap dels seus règims ni estan registrats a l’atur, una proporció no menyspreable al voltant del 10%, mitjana no ponderada dels municipis de la Xarxa Perfil Ciutat.

Es poden fer moltes consideracions a aquest anàlisi que més que un exercici estadístic és una forma de veure d’un cop d’ull l’estructura de la població segons l’activitat laboral. En tot cas, d’aquest exercici, que conclou amb aquest nombre rellevant d’”actius no registrats”, se’n dedueix, entre altres, que amb proporcions incertes:

- hi ha població aturada no registrada,

- hi ha població ocupada no registrada (economia submergida),

- i/o que els actius estimats són menys atès que va canviar la tendència i també al llarg de 2013 s’han reduït en l’àmbit de Catalunya.

  Observatori Econòmic i Social Fundació Barberà Promoció. Ajuntament de Barberà del Vallès  

La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari