Sant tornem-hi: l’impacte de la covid-19 en el mercat de treball juvenil

D’aquí a no res farà un any que el nostre model de vida es va veure sacsejat per la pandèmia del coronavirus . Un any desprès continuem convivim amb la incertesa, no només a nivell sanitari o econòmic, sinó també social i, fins i tot, a la nostra vida quotidiana.

Des de llavors, són moltes les publicacions que apunten quins seran els efectes d’aquesta situació sense precedents i els col·lectius més afectats per la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19. Així l’informe anual de l’OCDE Perspectives de l’Ocupació de l’OCDE 2020: la seguretat dels treballadors i la crisi de la COVID-19, apuntava que els joves, les dones i les persones treballadores menys qualificades i amb menys ingressos o bé amb contractes temporals o que treballen per compte propi, eren i seguiren sent els més afectats per la pandèmia en matèria laboral.

Aquest article vol incidir en l’impacte econòmic del coronavirus entre la població més jove prenent com a referència els 14 municipis que formen la Xarxa Perfil de la Ciutat. Partint de la base que la COVID-19 té uns efectes generalitzats sobre el total de la població, cal tenir en compte, que les crisis  tenen un impacte més negatiu sobre les persones que ja partien amb una situació de major vulnerabilitat. És a dir, que aquells col·lectius que per raó de sexe, edat, procedència, nivell formatiu, etc. són més vulnerables compten amb una menor capacitat de resistència.

En el cas del joves, plou sobre mullat, ja que van ser un dels col·lectius més afectats per l’anterior crisi econòmica, amb greus problemes relacionats amb l’ocupació com poden ser la precarietat laboral, els baixos salaris, una elevada taxa d’atur.... problemes que afecten al benestar d’aquest col·lectiu i que condicionen el seu futur, ja que sense un accés al mercat laboral que els asseguri una estabilitat i amb uns ingressos suficients, els joves es veuen obligats a endarrerir la seva incorporació a la vida adulta.

 

Impacte sobre l’atur  i les demandes d’ocupació

L’atur juvenil ha estat un problema estructural a Catalunya i al conjunt de l’Estat. Ara amb la pandèmia, l’atur entre la població de 16 a 29 anys s’ha accentuat de manera força notable. Les dades de tancament de l’any 2020, mostren que, tant l’atur registrat com el total de les demandes d’ocupació han patit un increment força notable respecte el desembre de 2019, però els increments han estat superiors entre la població més jove. A Catalunya l’augment interanual de l’atur juvenil és del 41,7% (24.320 joves més a l’atur) enfront del 25,8% de la població de 30 i més anys. En el conjunt de la xarxa, l’atur juvenil s’ha incrementat en un 35,7% (4.345 més), mentre que a la resta de la població ha estat del 21,5%.

Aquesta dinàmica s’observa a tots els municipis que integren el Perfil de la Ciutat, amb increments molt superiors entre els joves. El municipi que presenta una diferència menys acusada és Mollet del Vallès.

Pel que fa a les demandes d’ocupació, a Catalunya l’increment entre els joves ha estat del 169,4%, en línia amb l’augment registrat al conjunt de la xarxa (169,7%), mentre que a la resta de població els increments se situen en el 154,1% i el 151,4%, respectivament. Les dades de demandants d’ocupació incorporen les persones afectades per expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).

Les dades desglossades per municipis mostren que només a 3 ciutats (el Prat de Llobregat, Viladecans i Sant Feliu de Llobregat), l’increment de les demandes d’ocupació entre la població de 30 anys i més superen a les dels joves.

 

Impacte sobre la contractació registrada

La contractació laboral ha caigut de manera generalitzada l’any 2020 i les diferències entre la població de 16 a 29 anys i la resta no són tan acusades. Tot i així, el descens de la contractació acumulada en Catalunya respecte al 2019 és superior en 3,9 punts percentuals entre la població més jove i en 1,1 p.p. al conjunt de la xarxa. La diferència més elevada es dona en la contractació indefinida, amb un descens entre els joves que supera en 5,6 p.p. al de la resta de la població a Catalunya i en 6,3 p.p. en el Perfil de la Ciutat.

És en el tipus de contracte laboral que signen els joves on si es veuen les diferències. La contractació juvenil es caracteritza per l’elevada temporalitat (9 de cada 10 contractes formalitzats per joves al 2020 són temporals, tant a Catalunya com al Perfil de la Ciutat), de molt curta durada, és a dir, fins un mes de durada (el 37,7% del contractes signats per joves a Catalunya i el 39,4% a la xarxa) i a temps parcial (el 40,9% a Catalunya i el 45,7% al Perfil de la Ciutat). Aquesta precarització laboral del jovent s’explica, en part, per el tipus d’ocupació que troba aquest col•lectiu, fonamentalment, treball de serveis de restauració, personals i venedors i en ocupacions elementals, és a dir, en treballs no qualificats i, sovint, marcats per la estacionalitat. De fet, a tots els municipis que integren la Xarxa Perfil de la Ciutat el major percentatge de contractes formalitzats pels joves l’any 2020 estan vinculats amb una d’aquestes ocupacions, tret de Cerdanyola del Vallès on el 30,8% dels contractes són en ocupacions de professionals científics o intel•lectuals.

 

Impacte sobre les afiliacions segons residència padronal de la persona afiliada

Fins al març de 2020 i en perspectiva interanual, les afiliacions anaven creixent, tot i que ja al 2019, s’havia alentit el ritme de creixement. Aquesta tendència s’ha vist invertida pels efectes de la pandèmia del coronavirus i les afiliacions segons residència de la persona afiliada cau respecte el 2019 a totes les franges d’edat. L’afiliació juvenil, però, mostra una davallada molt més intensa que la de la població de 30 anys i més.

En finalitzar 2020 a Catalunya hi ha 42.013 persones menys de 16 a 29 anys afiliades, xifra que representa una davallada del 7,5%, mentre que a la resta de població aquesta és del -1,2%. Pel que fa al conjunt de la Xarxa Perfil de la Ciutat les dades són molt similars, i el descens entre la població jove se situa en el 7,7%, amb 7.744 joves afiliats menys, variació que és del -1,6% entre la població de 30 anys i més. Aquesta dinàmica s’observa a tots els municipis que integren el Perfil de la Ciutat, amb descensos molt superiors entre els joves. Els municipis que presenta una diferència menys acusada són Vic i Mollet del Vallès.

En conseqüència amb les dades, la crisi econòmica provocada per la COVID-19 ha afectat a tota la població, però, especialment, a un col•lectiu, el dels joves, ja de per si vulnerable. L’estructura del nostre mercat de treball, fins i tot en època de creixement, fa que els joves tinguin més possibilitats de quedar-se a l’atur o trobar feines més precàries i són els primers als que se’ls redueix la jornada laboral o directament se’ls acomiada.

La relació entre el mercat de treball i els joves ja era negativa abans de la pandèmia, els efectes laborals més negatius de la crisi del 2008 s’han mantingut en bona mesura entre els treballadors i les treballadores més joves. Ara aquesta vulnerabilitat dels joves per accedir al mercat de treball i poder iniciar un projecte de futur, s’ha vist intensificada per la COVID-19. Aquesta situació provoca un retard en la seva emancipació, amb efectes demogràfics i problemes d’exclusió social.

Els indicadors de mercat de treball ens mostren com està afectant la crisi a la població jove en relació a l’ocupació, però com apuntava l’article publicat en aquest web, De crisi i dades: com estem abordant l’anàlisi de l’impacte de la covid-19, “l’augment de l’atur, el descens del consum, el nombre de casos de nous contagis diaris, entre molts d’altres, .... no permeten llegir més enllà, en un sentit més humà. Es poden fer suposicions però amb això tampoc dóna resposta a quines són les causes subjacents que poden estar agreujant les circumstàncies de les persones afectades.”.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona va realitzar una Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020. Avançament dades d’impacte COVID19, per intentar ajudar a comprendre l'impacte que el coronavirus han tingut en els joves de la ciutat. Realitzada entre el 10 al 12 de març i del 18 de juny al 27 de juliol de 2020 a un total de 1.407 joves d’entre 15 a 34 anys, l’enquesta mostra que gairebé la meitat dels joves enquestats estan afectats psicològicament pels efectes de la pandèmia, més del 59% dels enquestats coincideix que el coronavirus afectarà "negativament" o "molt negativament" el seu futur. Només el 26,7% es mostra optimista i creu que li pot afectar de forma positiva.

En definitiva, el jovent esta sent i serà el col•lectiu més afectat per la pandèmia tant a nivell emocional com econòmic, segon l’estudi Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19: principals resultats referents a la població jove, elaborada pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya.

Fonts:

Observatoritreball.gencat.cat

Institut d’Estadística de Catalunya

Joves i COVID-19: l’impacte de la crisi en la precarietat del jovent

Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19: principals resultats referents a la població jove

Enquesta a la Joventut de Barcelona 2020  Avançament dades d’impacte COVID19

https://www.educaweb.com/noticia/2020/06/09/juventud-mas-afectada-nivel-emocional-laboral-covid-19-19216/

https://www.esciupfnews.com/2020/11/27/joves-manca-oportunitats/

Imatge: Foto de Negocios creado por creativeart - www.freepik.es

Imatge: Foto de Mujer creado por freepik - www.freepik.es

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

D’aquí a no res farà un any que el nostre model de vida es va veure sacsejat per la pandèmia del coronavirus . Un any desprès continuem convivim amb la incertesa, no només a nivell sanitari o econòmic, sinó també social i, fins i tot, a la nostra vida quotidiana.

Des de llavors, són moltes les publicacions que apunten quins seran els efectes d’aquesta situació sense precedents i els col·lectius més afectats per la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/silhouette-looking-to-the-future.jpg">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari