Per què hauria d’haver-hi desocupats registrats de més de 65 anys?

El segon dia laborable de cada mes es publiquen les dades d’atur registrat, una dada que molts municipis utilitzem per veure que està passant en el mercat de treball local.

Però realment se sap que és el que mesura l’atur registrat? Segurament molta gent pensarà que l’atur registrat són totes les persones que hi ha apuntades a les oficines del SOC (a Catalunya) o a les oficines del SEPE (l’antic INEM a la resta d’Espanya); però això no és del tot cert, ja que a banda d’estar apuntat s’han de complir certs requisits, i aquests requisits estan regulats per l’Ordre Ministerial de l’11 de març de 1985 per la qual s’estableixen el criteris estadístics per mesurar l’atur registrat. Aquesta Ordre Ministerial diu en l’article 1 “En l’estadística mensual de l’atur registrat s’inclouran les persones que tinguin demandes pendents de satisfer el darrer dia del mes en les Oficines d’Ocupació de l’Institut Nacional d’Ocupació, exceptuant les que es troben en alguna de les següents situacions...”. Entre aquestes situacions a l’apartat f) diu el següent: “Persones inscrites a l’Oficina d’Ocupació que són pensionistes de jubilació o que tenen seixanta cinc o més anys”.

En el post d’avui em centraré en el que diu aquest apartat f) i les repercussions que té sobre la dada d’aturats registrats el canvi de l’edat de jubilació.

Aquest apartat f) el que ens està dient és que si una persona està apuntada com a demandant d’ocupació però cobra la pensió de jubilació o ha complert els 65 anys (que per regla general era l’edat de jubilació), aquesta persona no constarà com a desocupada registrada.

El que s’esmenta en l’apartat f) ve determinat, per dir-ho d’alguna manera, pel que diu l’article 39 de la Llei 193/1963, de 28 de desembre, sobre Bases de la Seguretat Social: “La edat mínima per percebre-la –en referència a la prestació econòmica per causa de la vellesa, article 37–serà de seixanta cinc anys, si bé podrà rebaixar-se en aquelles activitats professionals en què, per la seva índole o naturalesa, així es consideri procedent”.

Amb el pas dels anys la Seguretat Social ha vist com es modificaven els articles que la regulen, com és el cas de l’enduriment de les condicions per percebre una pensió de jubilació. Així per exemple a l’article 161 del Reial Decret Legislatiu 1/1994, del 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social diu el següent:

“1. Tindran dret a la pensió de jubilació, en la seva modalitat contributiva, les persones incloses en aquest Règim General que, a més de la general exigida en l’apartat 1 de l’article 124, reuneixin les següents condicions:

a) Haver complert seixanta-cinc anys d’edat.

b) Tenir cobert un període mínim de cotització de quinze anys, dels quals al menys dos hauran d’estar compresos dintre dels vuit anys immediatament anteriors al moment de causar el dret.”

Però en tot els canvis legislatius que afectaven a la Seguretat Social, l’edat de jubilació marcada com a norma general –els 65 anys– no es modificava, i això ha estat així fins al 2011. Al 2011, en la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social es produeix un canvi en l’edat mínima per cobrar la pensió de jubilació, ja que en l’article 4 diu el següent: “...a) Haver complert 67 anys d’edat, o 65 anys quan s’acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització, sense que es tingui en compte la part proporcional a les pagues extraordinàries...”; val a dir, però, que s’hi va afegir una disposició transitòria d’aplicació paulatina de l’edat de jubilació i dels anys cotitzats[1].

Per tant si l’apartat f) de l’Ordre Ministerial de l’11 de març de 1985 per la qual s’estableixen el criteris estadístics per mesurar l’atur registrat, es posa en funció del que establia com a norma general de jubilació en la Llei 193/1963, de 28 de desembre, sobre Bases de la Seguretat Social; crec que resulta evident que si es modifica la norma general de jubilació passant dels 65 als 67 anys (o 65 anys si s’han cotitzat 38,5 anys) cal modificar la norma que regula la definició de desocupat registrat, per que sinó ens trobem que aquest any 2013 hi ha una part de desocupats registrats que es jubilaran quan tinguin 65 anys i 1 mes, però que havien desaparegut de les llistes d’atur registrat un mes abans, quan van complir els 65 anys. Certament, amb només un mes de decalatge entre l’edat de jubilació i l’edat per ser exclòs de la llista d’atur registrat, les xifres d’aquest decalatge no seran molt importants, però si la normativa que regula el concepte d’atur registrat no canvia, el volum de desocupats registrats que un cop complerts els 65 anys deixin d’aparèixer en les llistes de l’atur sense haver arribat a l’edat de jubilació serà progressivament més significatiu, ja que cada any que passa l’edat de jubilació augmenta.

Gerard Reverté Calvet Servei d’Estudis i Planificació Ajuntament de Mataró

[1]

Any Períodes cotitzats Edat exigida
2013 35 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 3 mesos 65 anys i 1 mes
2014 35 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 6 mesos 65 anys i 2 mesos
2015 35 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 9 mesos 65 anys i 3 mesos
2016 36 o més anys 65 anys
Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos
2017 36 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos
2018 36 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 6 mesos 65 anys i 6 mesos
2019 36 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 8 mesos
2020 37 o més anys 65 anys
Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos
2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos
2024 38 o més anys 65 anys
Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys
La teva valoració d'aquest article: 
Sigues el primer el valorar aquest article!
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari