Pacte per a l'ocupació i l'activitat econòmica al Prat de Llobregat (2018-2026): un acord estratègic per a un model de ciutat

El passat dia 8 de maig va tenir lloc l’acte de  signatura del Pacte local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026). El pacte l’han signat representants dels diversos agents socials i econòmics de la ciutat i de la comarca -empresa, comerç, restauració, economia social i sindicats-, a més de l’Ajuntament del Prat. 

El nou Pacte local s’ha elaborat amb un caire més estratègic que els anteriors, no centrat tant en mesures més o menys immediates sinó en línies d’actuació que consolidin tot el que s’ha aconseguit i vagin avançant en les transformacions estructurals necessàries per impulsar l’ocupació i l’econòmica al municipi.

El Pacte, que proposa implementar un sistema operatiu per a la seva gestió i avaluació, s’articula en un objectiu prioritari -la millora global del Prat com a ciutat al servei de les persones-, i cinc objectius estratègics transversals. Per assolir aquests objectius estratè­gics, el Pacte desplegarà 56 línies d’actuació integrades en tres eixos d’intervenció: Economia, Ocupació i Territori.

Durant l’acte de signatura es va presentar la diagnosi socioeconòmica del municipi i es va fer balanç de l’anterior Pacte (2013-2017). Eren els anys més durs d’una fortíssima crisi i el pacte és va focalitzar en un conjunt de mesures per al foment de l’ocupació i la reactivació de l’activitat econòmica, que havien de servir per potenciar i complementar els diferents programes de les polítiques actives d’ocupació que l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació executa anualment amb el suport financer, també, d’altres administracions.

La posada en marxa del Pacte local 2013-2017, va coincidir amb el moment més àlgid de la crisi econòmica: el març de 2013, el nombre de persones aturades al Prat de Llobregat era de 6.303 aturats, el nombre més elevat de la sèrie històrica, i la taxa d’atur arribava al 20,3%, Entre 2008 i 2013, al Prat s’havien destruït 5.776 llocs de treball.

Aquest va ser el punt d’inflexió a partir del qual l’atur registrat comença a baixar, tot i que no serà fins el juny de 2013 quan es comenci a registrar al municipi un descens interanual de l’atur.

Les dades del mercat de treball i l’activitat econòmica per a l'any 2017 mostren que es va retornant lentament però de forma estable als indicadors del 2008. Tot seguit presentem alguns d’aquest indicadors i la seva evolució.

En finalitzar 2017, al Prat hi ha 41.437 persones en edat de treballar, d’un total de 63.897 habitants. El 74,8% es troben actives, treballant o cercant feina, amb un increment respecte 2013 de 2,4 punts percentuals. La taxa d’activitat del Prat és superior a la taxa d’activitat catalana.

Evolució de la taxa d’activitat 2008-2017

actius sobre la població potencialment activa

 

Quant a població ocupada resident al municipi aquesta és de 27.912 persones, xifra que representa un índex d’ocupació del 90,1%. La població ocupada resident al municipi s’ha incrementat un 13,7% en relació l’any 2013. Aquest índex, està per sota del registrat Catalunya (92,8%).

Evolució de la taxa d’ocupació 2012-2017

afiliacions residents sobre la població activa

 

Pel que fa als indicadors de l’estructura empresarial i productiva al Prat, s a partir de l’any 2014 que comencen a presentar una evolució positiva en quant a creixement continuat.

El quart trimestre de 2017 hi ha 1.825 empreses registrades al Prat de Llobregat, comptes de cotització, dada que no inclou els autònoms. Entre 2008 i 2013 el nombre d’empreses ubicades al municipi va disminuir en 195 empreses, mentre que entre 2013 i 2017, hi ha 207 empreses més, la qual cosa indica que s’ha recuperat lleugerament el volum previ a l’inici de la crisi (12 més).

Aquest increment ha estat protagonitzat pel sector dels serveis, que presenta una tendència a l’alça ençà 2010. La indústria i, sobretot, la construcció encara no s’han recuperat dels efectes de la recessió econòmica.

Evolució del nombre d’empreses 2008-2013

 

L’estructura empresarial del Prat es caracteritza pel predomini de les micro i petites empreses de fins a 50 treballadors (el 93,5%), un percentatge que se situa per sota de la mitjana de Catalunya, mentre que el pes de les mitjanes i grans empreses està per sobre.

Pel que fa a l’evolució des de l’any 2008 fins el moment actual, les empreses mitjanes han estat les més afectades, amb un 4,4% menys de centres de treball. La resta de tipus d’empresa han superat el volum de centres de treball, destacant, en termes absoluts, les empreses d’1 a 10 treballadors (39 més) i, en termes relatius, les grans empreses (un 16,0% més).

En finalitzar 2017, al Prat hi ha 41.980 persones afiliades al conjunt de règims de la Seguretat Social. Durant el període més intens de la recessió (2008-2013), es van perdre 3.852 afiliacions, mentre que en el període de recuperació han augmentat en 9.645, xifres que donen un saldo positiu de 5.793 persones. Al Prat doncs, s’ha superat el volum de llocs de treball previs a l’inici de la crisi.

Evolució dels llocs de treball 2008-2013

 

El 93,2% del total de llocs de treball localitzats a la ciutat corresponen a treball assalariat. Es manté la tendència a l’alça iniciada l’any 2013, i en els darrers quatre anys el nombre de treballadors assalariats s’ha incrementat un 32,8%, assolint el nivell més elevat de tota la sèrie històrica (des de l’any 2000).

Per contra, el pes del treball autònom dins l’estructura productiva s’ha anat reduint i actualment només representen el 6,2% del total,  amb una reducció respecte el 2013 del 0,8%, però del 13,0% si ens remuntem a l’any 2008.

Les dades de mercat de treball també presenten un balanç positiu. El Prat va registrar 3.597 aturats el passat desembre de 2017, consolidant una tendència a la baixa de l’atur amb una taxa de l11,6%, en línia a la mitjana catalana (11,8%).

Evolució de la taxa d’atur 2008-2017

 

Les dades de variació de l’atur mostren que hi ha un període de destrucció d’ocupació i un altre de recuperació. Els registres de l’atur indiquen un augment molt intens des de l’any 2008 que continuen amb força el 2009, s’estabilitzen el 2010 i torna ha augmentat, fins assolir els nivells més elevats, durant el primer semestre de 2013. A partir d’aquí comença a reduir-se l’atur de manera continuada.

Evolució de l’atur registrat 2008-2017

 

El Pacte per a l’ocupació anterior (2013-2017) contemplava una sèrie de mesures extraordinàries per fer front a l’impacte social de la crisi i que han contribuït a millorar la situació de la ciutat en quant a l’ocupació i la cohesió social.

A través d’aquestes mesures s’han realitzat 1.023 contractes de treball, dels quals 374 s’han incentivat mitjançant els ajuts municipals a la contractació adreçats a les empreses, i més intensament als contractes indefinits que ha comportat un increment de la contractació indefinida del 80,0% entre 2014 i 2017. Amb el programa El Prat Emprèn de foment a l’emprenedoria s’ha donat ajut a 345 persones per a la posada en marxa dels seus projectes empresarials.

Pel que fa a les polítiques actives d’ocupació executades des del Centre de Promoció Econòmica, fins a 3.000 persones han participat en diverses accions i programes, de les quals 2.925 han formalitzat un contracte de treball.

En base a les dades analitzades es pot concloure que la majoria dels indicadors del mercat de treball i també els d’activitat econòmica presenten evolucions favorables des del 2014, fet que fa pensar que s’està sortint de la crisi i que, per tant, s’ha iniciat la recuperació econòmica. Són dades positives en l'àmbit econòmic, però no podem obviar que no sempre estan tenint una correlació en l'àmbit social, on els indicadors mostren l’existència de desigualtats que cal atacar per evitar que es consolidin; també  en el mercat laboral, on continua la precarietat,i es plantegen reptes per fer front a l’atur de determinats col·lectius: el femení, el de persones majors de 44 anys, el juvenil i el de llarga durada, i evitar  que es cronifiquin determinats perfils d'aturat.

Aquesta realitat posa de manifest la necessitat de posar en marxa nous acords i noves estratègies, el nou Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica, és un exercici de concertació público-privada del tot imprescindible. Perquè els efectes de la recessió dels darrers anys han creat o consolidat situacions de desigualtats socials estructurals (en la renda, en l’educació, en l’accés a la cultura i a l’habitatge, en el capital social de les nostres comunitats) que continuen sent una realitat al municipi i al nostre entorn, i que no ens podem resignar a assumir.

Fonts utilitzades: Departament d'Empresa i Coneixement, Intitut d'Estadística de Catalunya i Diputació de Barcelona

Imatge realitzada per Regina Insenser

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3 (3 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

El passat dia 8 de maig va tenir lloc l’acte de  signatura del Pacte local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat de Llobregat (2018-2026). El pacte l’han signat representants dels diversos agents socials i econòmics de la ciutat i de la comarca -empresa, comerç, restauració, economia social i sindicats-, a més de l’Ajuntament del Prat." data-share-imageurl="http://www.perfilciutat.net/sites/default/files/images/blog/el_prat_de_llobregat.png">

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari