L’eficiència i l’estalvi energètic: “RUBI BRILLA”, un model de cooperació amb els actors socials que funciona

Què és RUBÍ BRILLA?

 

Aquest vídeo que acabeu de veure, explica en què consisteix la iniciativa Rubí Brilla. Aquesta iniciativa ha demostrat que el canvi de model energètic comença als municipis, passant de la teoria a l´acció, aplicant el sentit comú i la gestió econòmica eficient. Amb això ha aconseguit assolir un dels objectius inicials, que era posicionar Rubí com a una ciutat de referència en polítiques locals d’eficiència energètica i energies renovables.

Des d’aquesta actuació local, es treballa per assolir, el que es coneix amb el terme GLOCAL, és a dir, només l´acció local coordinada és la que permetrà atendre i solucionar els principals problemes que afecten al món, com la contaminació, el canvi climàtic i l´augment de la pobresa, entre molts d´altres.

 https://www.rubi.cat/es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/rubibrilla

 

L’AJUNTAMENT DE RUBÍ I EL COMPROMÍS PER L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I LES ENERGIES RENOVABLES. ANTECEDENTS

L’augment del consum d’energia s’ha arribat a convertir en un dels principals problemes per a les societats modernes. Abastir una descontrolada demanda de combustibles fòssils ha fet –i de fet fa- perillar els recursos naturals fins al punt d’arribar al seu esgotament.

El creixement demogràfic i l’augment del consum energètic en les economies desenvolupades i emergents han fet augmentar la necessitat de completar la demanda de combustibles fòssils, amb energies que com la nuclear, que tenen un cost molt elevat a nivell econòmic, social i ambiental.

Tal com podem llegir al Pla Director de Rubí Brilla: “L'esforç de canvi s'ha d'abordar a nivell global, no obstant això, els governs locals tenen molt a dir en aquest compromís. És des d'aquest convenciment que l'Ajuntament de Rubí ha creat i desenvolupat el conjunt d'actuacions que representen la iniciativa Rubí Brilla”(...) “Rubí forma part des de l’any 2008 de la iniciativa europea Pacte d’Alcaldes. Des de llavors el municipi treballa activament per complir amb el compromís signat: incrementar un 20% l’ús d’energies renovables, augmentar un 20% l’eficiència energètica i reduir un 20% les emissions de CO2, tot això abans de l’any 2020”.

https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-planificacio-estrategica-promocio-economica-i-govern/rubi-brilla-documents/161123PladirectorRBVersio1.1Documentcomplet.pdf/view

El consens dels actors polítics i socials de la ciutat de Rubí va portar a l’elaboració de l’”Acord pel desenvolupament econòmic i social de Rubí (ADES)”, que per suposat inclou començar per la mateixa administració com a model d’ús sostenible de l’energia. 

En aquest article parlarem dels dos períodes de desenvolupament del Projecte Rubí Brilla:

 • 2011-2015, que se centra en 4 sectors d’actuació diferents
 • 2016-2019, que s’amplia en 9 línies estratègiques d’actuació

 

ACCIONS REALITZADES EN EL PERÍODE 2011-2015

Les línies d’actuació del període queden definides en el quadre següent:

 

ACCIONS DINS DE LA MATEIXA ADMINISTRACIÓ

 Segons la memòria d’aquest període, les accions portades a terme han estat:

 

Elaboració de diagnosi energètica i monitoratge de consums d’edificis municipals

Concretament es van monitorar les escomeses d’electricitat, gas, agua i gasoil de 34 instal∙lacions. Aquestes representen  les escomenes de només el 20% del total dels equipaments municipals, tot i que impliquen el 82% de la despesa.

ESTALVI 2012

ESTALVI 2013

ESTALVI 2014

ESTALVI 2015

ESTALVI ACUMULAT 2011-2015

530.244,82 €

547.504,71 €

821.010,05 €

729.134,74 €

2.627.894,20 €

 

Creació de la figura de l’Agent Energètic d’Edificis

 1. 3 agents en pla d’ocupació de 6 mesos.
 2. Resultats propostes presentades: 26% estalvi
 3. Inversió proposada: 41.752 €, Estalvi: 67.087 €.

 

Licitació energia elèctrica municipal: certificat origen 100% renovable.

http://www.lavanguardia.com/local/20121217/54356367595/ayuntamiento-rubi-solo-contratara-energia-renovable.html

 

Projecte 50/50 a les escoles i centres esportius

 1. 12 escoles públiques
 2. 7 Entitats esportives

 

Curs 2012-2013

Curs 2013-2014

Curs 2014-2015

Curs 2015-2016

Estalvi total

57.369,86 €

93.370,12 €

77.425,5 9€

66.185,06 €

Subvenció directa

28.684,93 €

46.685,06 €

38.712,80 €

33.092,53 €

Inversió en eficiència energètica

28.684,93 €

46.685,06 €

38.712,80 €

33.092,53 €

Estalvi acumulat

13%

23%

24%

22%

 

http://www.energias-renovables.com/ahorro/ecooo-rubi-brilla-y-el-ayuntamiento-de-20160511

 

Fiscalitat Verda

 1. 50% de l’IAE a la producció d’un mínim del 50% o la compra d’un 80% d’energia renovable.
 2. Bonificació del l´Impost de Vehicles de Tracció Mecànica segons eficiència energètica guia IDAE

 

Mobilitat elèctrica sostenible

Tres fotolineres, 2 de lliure ús per la ciutadania i 1 a la Policia Local per a la flota pròpia de 8 motos i 1 cotxe. Cal destacar que l’energia que no es consumeix en les recàrregues de vehicles, es dedica a l’autoconsum dels edificis municipals, generant  el següent estalvi energètic:

UBICACIÓ

POTÈNCIA

(kWp)

ESTALVI

(€/año)

INVERSIÓ

 (€ + IVA)

PAYBACK (anys)

  MASIA CAN SERRA

 22,5

 5.000 € 

38.877 €

7,8

  POLICIA LOCAL

 5,5

1.500 €

 13.310 €

 8,9

  RUBÍ FORMA

6,75

3.000 €

29.050 €

9,6

 

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/rubi/les-fotolineres-rubi-permeten-ciutat-estalviar-9500-euros-anuals-electricitat-6028974

 

Instal·lacions d’energia renovable

A més de l’estalvi energètic, l’objectiu de les instal·lacions d’energia renovable  són per donar a conèixer aquest tipus de generació d’energia neta.

 

La relació d’instal·lacions d’energia renovable que s’han posat en marxa des de l’any 2002 fins al 2016, són les següents:

 

Formació professional en eficiència energètica energies renovables

A través del centre de formació ocupacional de l’Ajuntament de Rubí, s’ha impartit formació en aquesta matèria a més de 700 persones.

 

Accions de divulgació i conscienciació

S’han realitzat 3 congressos nacionals pel canvi de model energètic:

 • 2014 Eficiència energètica i energies renovables en l’àmbit local
 • 2015 Oportunitats d´ocupació, rehabilitació energètica, autoconsum i cultura energètica
 • 2016 La transició energètica com a factor de competitivitat

 

 

ACCIONS REALITZADES A LA INDÚSTRIA

 

Conveni Triple Hèlix (Universitat-Empresa-Ajuntament)

Alguns exemples de projectes realitzats en conveni triple hèlix són:

 • RUFFINI.  Aprofitament del calor del procés productiu.
 • CREMALLERAS RUBÍ. Anàlisi de sistemes d'eliminació de Cu en els teixits.
 • CONTINENTAL. Reducció d'un 24% del  consum energètic amb el mètode Rubí Brilla.
 • TOP CABLE. Desenvolupament de projecte de millora industrial amb el grup de recerca de la UPC GCEM-UPC

 

Reunions Tècniques

De periodicitat trimestral s’han realitzat 12 reunions tècniques, en les que s’han presentat els següents casos d’èxit:

 • Eficiència energètica en el procés de generació d’aire comprimit. Continental Automotive Spain, S.A
 • Assignació de consums energètics en processos productius (escandall i llista de components). El cas de l’empresa Pastas Gallo. Wonderware Spain
 • Estalvi en el consum d’aigua, minves d’injecció de plàstic, energia i emissions contaminants. BBraun Medical, S.A.
 • Experiències d’èxit en l’aplicació de Sistemes de Gestió Energètica en entorns industrials. CIRCUTOR.
 • El cotxe elèctric i la seva infraestructura de recàrrega per a flotes. (empresa Ibil)
 • Finançament alternatiu de projectes de sostenibilitat i capital (Ecrowd!, Crowdcube)

 

Visualitzadors de l’eficiència energètica i potencial tèrmic i fotovoltaic de les naus industrials de Rubí en col.laboració amb l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

 

ACCIONS REALITZADES AL COMERÇ

 

Comerç sostenible

Hi ha participat 47 comerços en els quals s’ha treballat amb 3 línies:

 • L’energia
 • La gestió dels residus
 • El producte

 

Assessorament en factura elèctrica

 • 5 Tallers
 • 20% Estalvi  potencial en les factures dels comerços assistents

 

 

ACCIONS REALITZADES AL SECTOR DOMÈSTIC

Comunitat Rubí Brilla

 • Del 2013 al 2015 Prova Pilot
 • Instal·lació gestor energètic en 100 llars
 • Estalvi promig d’un 18% en aquestes llars
 • Exportació del model a l’Ajuntament de Barcelona i a la Província de Guipúscoa.

https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/projectes-estrategics/rubibrilla/rubi-brilla-domestic

 

Energia per a tothom

L’Ajuntament de Rubí i la UPC han  treballat conjuntament per ajudar a col·lectius en risc de pobresa energètica, a poder fer front amb major facilitat a aquest pessic de l’economia domèstica mitjançant auditories de consum i guiatge per aconseguir la reducció dels consums, així com l’Ajuntament s’ha fet càrrec de les millores en les instal·lacions d’energia d’aquests domicilis de persones amb expedients als Serveis Socials municipals, per tal d’adequar-les.

 • Del 2013 fins al 2016, s’ha auditat a 214 famílies
 • Estalvi promig de 300€ per família i any

http://www.lavanguardia.com/local/terrassa/20140404/54405342618/rubi-ahorrar-consumo-energia-domestica.html

 

 

EL PLA DIRECTOR RUBÍ BRILLA 2016-2019

“La iniciativa de foment de les energies renovables i l’eficiència energètica apunta cap a la creació d’ocupació i la consolidació dels ‘smart citizens’ com els reptes principals fixats en el Pla Director de 2016 a 2019”  https://www.rubi.cat/ca/ajuntament/sala-de-premsa/notes-de-premsa/el-projecte-rubi-brilla-fara-un-pas-endavant-els-propers-tres-anys

 

Els objectius plantejats pel Pla Director Rubí Brilla 2016-2019 son els següents:

 •  La reducció o eliminació de la dependència energètica exterior
 •  La millora de la competitivitat d’empreses i indústries
 •  Eradicar la pobresa energètica
 •  Generar noves modalitats de consum responsable
 •  Reduir al mínim les emissions contaminants del municipi
 •  Difondre el concepte de cultura energètica
 •  Empoderar la ciutadania en qüestions energètiques, en tant que bé universal i d’interès general

A més d’aquests objectius genèrics, el Pla Director fixa unes Línies Estratègiques que defineixen com hauran de portar-se a terme els objectius anteriorment plantejats. Les línies estratègiques són les següents:

 

Podeu trobar el Pla Director 2016-2019 sencer al següent enllaç:    https://www.rubi.cat/fitxers/documents-ok/area-de-planificacio-estrategica-promocio-economica-i-govern/rubi-brilla-documents/161123PladirectorRBVersio1.1Documentcomplet.pdf

 

Per acabar cal dir, que el Projecte Rubí Brilla ha fet que moltes administracions, entitats i organitzacions es mostrin interessades en l’experiència. A continuació podeu trobar algunes de les presentacions que s’han fet del projecte arreu:

Algunes de les presentacions i intercanvi d'experiències que s'han fet del Rubí Brilla:

 • Ajuntament d'Ordís
 • Ajuntament de Vacarisses
 • Ajuntament de Viladecans
 • Ajuntament de Terrassa
 • Ajuntament de Sabadell
 • Ajuntament de Sant Just d'Esvern
 • Diputació de Barcelona. Grup de treball d'energia sostenible
 • Diputació de Girona. Tallers per a educadors ambientals
 • Comarca de la Ribera (València). Agència energètica de la Ribera
 • Eurocities. Presentació als municipis de la comarca pertanyents al grup de treball de sostenibilitat
 • Presentacions a ciutats en l'àmbit dels diferents projectes europeus en els que participa Rubí Brilla:  a diverses comunes del nord del Marroc, a la ciutat búlgara de Kardzhali, la ciutat sueca de Kalstaad, la cambra tècnica de Grècia, etc...
 • Trobades de l'Economia del Bé Comú de Sevilla i Madrid
 • Som Energia. Escola d'Estiu de València
 • Som Energia. Grup local de Sabadell
 • Fundació universitària Martí l’Humà
 • Associació empresarial SECARTIS. Grup de treball d'autogeneració i balanç net.
 • Presentacions del projecte al Smart City World Congres a les edicions de 2013 i 2014
 • Parlament Europeu

 

Si voleu més informació del projecte, podeu contactar amb RUBÍ BRILLA rubi_brilla@ajrubi.cat Telèfon 935813900. Edifici Rubí Forma Rambleta Joan Miró s/n de Rubí 08191

 

Les fonts consultades per a l´elaboració d´aquest article són les següents:

 • Pla Director Rubí Brilla 2016-2019
 • Dossier Rubí Brilla 2016
 • Equip Rubí Brilla
 • Web Ajuntament de Rubí
 • La Vanguàrdia
 • El Períodico de Catalunya
La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari