La recollida de la fracció orgànica (FORM) dels residus als municipis

Els municipis solen destinar grans recursos pel què fa la gestió de residus municipals (domèstics), no obstant, no sempre és així amb els productors industrials i comerços que s’ubiquen en els polígons, en els quals sovint no arriba el servei de recollida municipal.

Aquests últims tenen contractat un gestor privat el qual s’encarrega de la recollida tant dels residus perillosos com els no perillosos, utilitzant per tant, circuits privats de recollida.

Dependrà de les ordenances fiscals del municipi, però és una pràctica habitual que aquests productors (indústries, comerços, restaurants...), sempre hi quan acreditin disposar d’un gestor privat, quedin exemptes de pagar la taxa de recollida municipal. Cal tenir present però, que en aquestes empreses hi ha una quantitat important de residus assimilables a municipals (residus comercials).

Tal i com s’indica al Decret Legislatiu 1/2009, el text refós de la Llei reguladora de residus, i en concret en el seu article 3: es consideren residus comercials aquells residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, l’hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d’assimilables als municipals.

A més a més, en aquest mateix DL 1/2009, i en concret en el seu article 54 punt 3b, s’especifica la obligació dels productors d’aquests residus comercials a: lliurar els residus en condicions adequades de separació de materials. Per tant, és important saber que totes aquelles indústries, comerços, hotels, bars, etc., les quals no separin adequadament totes les fraccions adequadament, estan incomplint la normativa i són susceptibles de ser sancionats per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

És freqüent observar que les empreses mesclen gran part d’aquestes fraccions municipals (envasos, FORM, paper i cartró i vidre) formant una barreja de banal, i per tant, incomplint la normativa anterior. Entre les diverses fraccions, una de les que més importants dintre d’aquesta mescla de banals és la fracció orgànica (FORM), la qual sabem que és aproximadament un 30% del total de la fracció resta segons caracteritzacions de l'ARC (https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/278200/agencia-residus-catalunya-analitza-composicio-bossa-escombraries-tipus-traves-tres-estudis).

Sovint les empreses manifesten que no separen adequadament aquesta fracció (FORM) per raons econòmiques, on els és més rentable mesclar-ho tot al banal (fracció resta) que separar-ho per fraccions.

Per tal de millorar aquesta situació, una de les iniciatives que es poden dur a terme són la creació de circuits privats de recollida d’orgànica. L’objectiu d'aquests circuits és aconseguir una correcta separació en origen de FORM en els diversos establiments, i mitjançant un transportista autoritzat es pugui dur a terme una recollida itinerant per a totes les empreses, destinant tota aquesta matèria orgànica a una planta de compostatge i/o digestió anaeròbia.

D’aquesta manera, s’evitaria destins inapropiats com els abocadors i les incineradores (destins actuals de la fracció resta), obtenint així un recurs valuós com compost i/o biogàs, i per l’altre, el fet de fer recollides conjuntes de FORM podria optimitzar-ne els costos de transport, i per tant, fer més econòmica dita recollida.

Cal destacar que actualment les plantes de tractament públiques de l'AMB (Ecoparcs), sempre que aquests circuits privats estiguin donats d'alta al Sistema Documental de Residus (SDR) de l'Agència de Residus de Catalunya, poden admetre la FORM en aquestes instal·lacions a preu públic, essent considerats residus comercials i computant al mateix temps en els percentatges de recollida selectiva municipal.

Aquesta iniciativa és una bona estratègia per desenvolupar al sector privat des de l’Administració, per exemple, mitjançant projectes d’economia circular i/o simbiosi industrial. A més a més, és important saber que l’Agència de Residus té en marxa una línia de subvencions per fomentar projectes d’aquest àmbit.

Per últim, comentar que ja n'hi ha alguns en marxa els quals estan treballant en la creació dels circuits privats de recollida d’orgànica, com els municipis de Sabadell-Barberà-Sant Quirze, el cas de Manresa (els Trullols) així com també a Badalona-Sant Adrià de Besòs.

 

Reactivació Badalona, S.A.

Ajuntament de Badalona

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 1 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari