La 'dolorosa'

Esta forma de llamar a la cuenta proviene de una referencia directa a Nuestra Señora de los Dolores, también conocida como la Virgen Dolorosa y cuya imagen o estampa era la de la Virgen María en el momento de dolor (doliéndose) tras la muerte de su hijo Jesús en la cruz. La analogía de comparar una factura con la madre de Cristo surgió en el castizo Madrid de los Austrias (a partir del siglo XVI) en el que en la Corte y Villa empezaron a abrirse tabernas al trasladarse hasta la ciudad la capital del reino (se calcula que hacia finales de aquel siglo se habían abierto alrededor de 140 establecimientos).

El hecho de ser capital de la Corte llevaba hacia allí a numerosas personas, ya fuera para trabajar como funcionarios o para realizar negocios. Esto hizo que muchos fuesen los taberneros que inflaban los precios, por lo que al presentar la cuenta a los comensales a éstos se les quedaba la cara desencajada, surgiendo la comparativa con el rostro de dolor de la Virgen (la Dolorosa).

No ens enganyem, a totes i tots ens agradaria que allò que consumim, aquells serveis que contractem o aquelles coses que comprem ens les regalessin, ni que fos de tant en tant, per la nostra cara ‘bonita’.

Però la realitat és que ni la nostra cara és tan bonica, ni ningú s’aixecaria del llit per regalar el seu temps i esforç a cap altre (l’esclavitud per sort queda lluny dels nostres dies) sense rebre cap contraprestació.

És per això que hem de pagar per allò que volem comprar i ens comprometem a rebre, i els nostres Ajuntaments no són cap excepció. Però ara bé, a vegades em de reconèixer que entre litigis d’entrega de mercaderies incorrectes, finalitzacions d’obra deficitàries, factures que es perden al calaix, malalties i baixes del personal (sobretot si és la de l’interventor...), poden portar a que un compromís s’allargui més del compte i que els proveïdors ho passin malament per acumulació de serveis o bens sense cobrar.

Per aquest motiu, des de fa uns anys s’ha legislat en la direcció d’evitar que això passi (no només als Ajuntaments, si no d’altres estaments públics, empreses, fundacions, etc.) i establir límits més clars que defineixin els dies de marge en els que s’ha de pagar una factura. Així, ens trobem amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En ella, a l’article 198.4 s’estableix el següent:

198.4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.

Aprofitant que estem navegant pel BOE, anem a veure que ens diu aquest article 210.4:

210.4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Vet aquí que aquest article ens porta, de nou, a un altre que resultarà de molt interès per ajudar-nos a entendre les dades que seguidament presentarem. Concretarem només una part de l’article 243 que ens ajudarà a entendre el concepte:

243.1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en esta Ley, concurrirá un facultativo designado por la Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

És a dir, en el cas d’obres, serà important que abans del pagament les parts implicades acordin que s’han finalitzat en el marc d’allò previst i que, a partir del moment de la validació, començarà a comptar el termini de pagament.

Un cop hem explicat breument quin és el funcionament del termini límit de pagament a proveïdors, veiem les dades que presenten els nostres Ajuntaments. Oferim les dades promig de l’any 2018, d’abril a desembre, i de l’any 2019, de gener a setembre, per tenir 9 mesos de durada en els dos anys. No tots els ajuntament presenten la liquidació mensualment, alguns ho fan de manera trimestral.

La taula que segueix aquestes línies destaca al municipi que paga en un menor temps (color verd), i també destaca aquells que superen els 30 dies (color taronja), i el municipi amb pitjor rati promig de pagament (color vermell).

Pensem que el límit dels 30 dies de promig serien l’ideal per pagament a proveïdors, tot i que en base a les consideracions abans descrites i que recull la llei hi ha circumstàncies que ho poden endarrerir i ampliar sense entrar en cap incompliment.

Taula pagament promig a proveïdors

Observem, llavors, com Vic és el municipi que abans paga als seus proveïdors, tant en els períodes analitzats de 2018 com en els de 2019, situant-se Badalona, també en els dos casos, en el sentit contrari.

Respecte això, i veient els resultats obtinguts, no podem determinar a partir de aquesta informació que cap municipi no estigui complint la normativa ja que hauríem d’analitzar la tipologia de les factures que s’han remès i que poden estar vinculades a una verificació de finalització d’obres, de la que es disposen tres mesos per realitzar-la, però sí tenim pistes sobre quins tenen un procediment de pagament més accelerat que d’altres.

Sergio López Ordovás

Grameimpuls, SA

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 3.3 (9 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari