La construcció d’habitatges del 2010 al 2020

L’àmbit de l’habitatge s’ha tractat en nombroses ocasions i des de diverses vessants en diferents articles del Perfil de la Ciutat. En aquesta ocasió s’aborda la construcció d’habitatges de l'any 2010 al 2020 a partir de les dades anuals d’habitatges iniciats i acabats en els municipis que formen part del Perfil de la Ciutat, posant de relleu les diferències territorials i la intensitat de l’activitat constructora en funció del nombre d’habitants.

 

Habitatges iniciats 2010-2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya publica trimestralment les dades dels projectes d’habitatges iniciats visats pels col•legis d’aparelladors, arquitectes tècnics, i enginyers d’edificació de Catalunya.

Segons aquestes dades, del 2010 al 2020 s’ha iniciat la construcció de 19.575 habitatges en el conjunt de municipis del Perfil de la Ciutat. En nombres absoluts, el màxim d’habitatges iniciats es va registrar l’any 2019 (3.921 habitatges) i el mínim l’any 2013 (389 habitatges) tal i com s’observa en el gràfic d'iniciats i acabats en el Perfil de la Ciutat.

 

Tal i com es pot apreciar en el gràfic, els màxims anuals d’habitatges iniciats durant aquesta dècada els han enregistrat Badalona els anys 2017 (960 habitatges) i 2019 (893 habitatges), i Sabadell l’any 2018 (835 habitatges). 

En el context actual, la construcció d’habitatges també s’ha vist afectada per la crisi sanitària, amb un descens interanual del nombre d’habitatges iniciats l’any 2020. Així doncs, a Catalunya es van iniciar 11.395 habitatges l’any 2020 (un 21,7% menys que l’any anterior) i en el Perfil de la Ciutat es van iniciar 2.024 habitatges (un 48,4% menys que l’any anterior).

Pel que fa als municipis del Perfil de la Ciutat sols 3 enregistren un comportament interanual positiu l’any 2020: Vic (319,0%), Cerdanyola del Vallès (150,0%) i Sant Feliu de Llobregat (127,7%). Per contra, els descensos més intensos els registren: Viladecans (-84,5%), Mataró (-81,9%) i Barberà del Vallès (-80,4%).

Si analitzem la intensitat constructora, comparant aquestes xifres amb la població de cada municipi, veiem que s’han iniciat 1,5 habitatges per cada mil habitants a Catalunya l’any 2020. En el Perfil de la Ciutat aquest indicador és d’1,4 habitatges per cada mil habitants.

En la següent taula es mostra aquest indicador per a cada municipi en els darrers 10 anys.

Pel que fa l’anàlisi d’aquest indicador en els municipis del Perfil l’any 2020, sis dels municipis es troben per sobre de la mitjana de Catalunya. És el cas de Sant Feliu de Llobregat amb 5,1 habitatges per cada mil habitants, seguit per Vic (3,7), Granollers (2,1), Badalona (2,0), Sabadell (1,9), i Mollet del Vallès (1,7). Per contra, la meitat dels municipis registra un indicador per sota la mitjana catalana: Santa Coloma de Gramenet (0,1), Viladecans (0,4), Manresa (0,6), Terrassa i Mataró (0,7, respectivament), Barberà del Vallès (0,9) i el Prat de Llobregat (1,1). El municipi de Cerdanyola del Vallès enregistra el mateix indicador que la mitjana catalana (1,5).

Tal i com mostra la taula, els màxims durant aquest període els han enregistrat Barberà del Vallès l’any 2012 (7,3) i Sant Feliu de Llobregat l’any 2011 (7,0). Es pot veure també com els valors mínims es concentren entre els anys 2013-2016 per la majoria de municipis i com es va enregistrar una clara millora els anys 2017-2019, amb la posterior frenada l’any 2020. Destaca el cas de Santa Coloma de Gramenet que manté l'indicador per sota de l’1 durant tot el període.

 

Habitatges acabats 2010 - 2020

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya també publica trimestralment les dades d’habitatges acabats a partir dels certificats finals d’obra dels col•legis d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació.

Segons aquestes dades, durant el període analitzat s’ha acabat la construcció de 16.338 habitatges en el conjunt de municipis del Perfil de la Ciutat. En nombres absoluts, el màxim d’habitatges acabats es va registrar l’any 2010 (2.951 habitatges) i el mínim l’any 2015 (455 habitatges).

El màxims municipals anuals d’habitatges acabats durant aquesta dècada els han enregistrat Sabadell l’any 2010 (922 habitatges), segut per Badalona l’any 2020 (794 habitatges) i Sabadell també el 2020 (688 habitatges) tal i com s’observa en el gràfic següent:

Tot i el context actual, els habitatges acabats creixen per cinquè any consecutiu, recollint els increments dels habitatges iniciats en els darrers anys.

A Catalunya es van acabar 11.601 habitatges l’any 2020 (31,4% més que l’any anterior). En el Perfil de la Ciutat se’n van acabar 2.901 (un 95,9% més).

Pel que fa als municipis del Perfil de la Ciutat sols 4 enregistren un comportament interanual negatiu l’any 2020: Cerdanyola del Vallès (-50,0%), Granollers (-31,2%), Viladecans (-5,3%) i Terrassa (-4,6%). Per contra, els majors increments els registren: Mollet del Vallès (2.425,0%), Manresa (500,0%) i El Prat de Llobregat (330,5%).

Si analitzem la intensitat constructora, comparant aquestes xifres amb la població de cada municipi, veiem que s’han acabat 1,5 habitatges per cada mil habitants a Catalunya. En el Perfil de la Ciutat aquest indicador és superior, de 2 habitatges per cada mil habitants.

En la següent taula es mostra aquest indicador per a cada municipi en els darrers anys:

Pel que fa l’anàlisi d’aquest indicador en els municipis del Perfil l’any 2020, més de la meitat dels municipis es troben per sobre de la mitjana de Catalunya. És el cas de Sant Feliu de Llobregat amb 4,6 habitatges per cada mil habitants, seguit pel Prat de Llobregat (3,9), Badalona (3,6), Sabadell (3,2), Vic i Mollet del Vallès (2,0, respectivament) i Mataró (1,7). Per contra, els municipis amb un indicador per sota la mitjana catalana són Manresa (0,2), Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès (0,5, respectivament), Santa Coloma de Gramenet (0,7), Terrassa (1,0) i Viladecans (1,1). El municipi de Granollers enregistra el mateix indicador que la mitjana catalana (1,5).

Tal i com mostra la taula, els màxims destacats durant aquesta període els ha enregistrat Sant Feliu del Llobregat l’any 2011 (6,0) i l’any 2020 (4,6), i Sabadell l’any 2010 (4,4). Es pot veure també com els valors mínims es concentren entre els anys 2014-2017 per la majoria de municipis, enregistrant una millora a partir de l’any 2018 i sobretot l’any 2020.  

Caldrà veure com evolucionen les dades d'habitatges iniciats i acabats en els propers anys, partint d'un context en que la crisi sanitària ja mostra el seu impacte en el nombre d'habitatges iniciats i que per conseqüència, si aquests no incrementen, es mostrarà properament en els habitatges acabats. 

 

Observatori de l’Economia Local de Sabadell

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (5 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari