Joves i ocupació a Mollet del Vallès

El proppassat dimecres, 3 de maig, el Consell de Ciutat de Mollet del Vallès (òrgan participatiu més plural de la ciutat, on estan representats tots els agents socials, econòmics, polítics i institucionals i experts de les àrees més avançades de la ciutat; va fer el debat central de la sessió plenària sobre els joves i l’ocupació a la ciutat; prenent com a base l’informe elaborat per l’Observatori Català de Joventut a partir de les dades de l’Enquesta de la Població Activa del 4t trimestre de 2017. Aquest debat va comptar amb aportacions de l’Empresa municipal per al foment de la formació i l’ocupació (EMFO), que va fer una bona anàlisi de la situació de l’ocupació i el jovent de Mollet del Vallès en relació amb Catalunya. Aquestes aportacions són les que redactades conformen aquest article.

1. PRESENTACIÓ

El present article és una breu anàlisi del mercat de treball Catalunya i més en concret, de Mollet del Vallès per fer una aproximació del perfil d’aturat menor de 30 anys.

En el primer punt es recullen dades i conclusions extretes de l’informe del 4rt trimestre de 2017 de l’Observatori Català de la Joventut de Catalunya. Aquestes ens aproximen el perfil del jove a l’atur a Catalunya, el perfil dels ocupats i el nivell d’atur entre els joves, dades que ens serviran per comparar amb el perfil dels joves molletans.

El següent punt descriu el mercat de treball de Mollet del Vallès basat en dades extretes del IV trimestre de l’Observatori del Mercat de treball de la Diputació de Barcelona i la seva evolució entre el 2016 i el 2018, posant especial atenció en el perfil de menors de 30 anys.

A partir del quart punt s’aprofundeix en l’evolució de l’atur, de les contractacions i del nivell formatiu de les persones en situació d’atur de Mollet del Vallès comparant dels últims dos anys, el 2016 i el 2018 per veure les possibles variacions del perfil d’aturat.

Les dades analitzades s’han extret de la Informació Estadística Local de la Diputació de Barcelona (Programa Hermes), de l’Observatori Català de la Joventut de Catalunya, de la Web de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental

2. JOVES I OCUPACIÓ A CATALUNA

L’Observatori Català de la Joventut de Catalunya del 4rt trimestre de 2017, conclou que:

- el darrer trimestre de l’any s’ha produït una forta pujada de la taxa d’activitat juvenil, que ha passat del 58,3% al 60,8% a nivell de Catalunya. Aquest augment és el primer que es produeix en el quart trimestre des del 2008.

- Les persones joves que treballen representen un 48,1% del total; el coeficient d’atur juvenil és del 12,8%. Aquesta xifra representa el percentatge de població jove aturada respecte al total de la població.

- Les persones inactives que no estudien són el 5,7% del col·lectiu jove.

Perfil del jove en situació d’atur a nivell de Catalunya

Segons les dades de l’Observatori de la Joventut, en aquest període de crisi, igual que en els anteriors, l’atur juvenil masculí supera el femení. Aquest és un fenomen que s’ha mantingut estable des del 2008.

El manteniment d’aquestes diferències al llarg de tot el període de crisi fa pensar que el nivell educatiu més alt de les noies ha contribuït que hagin pogut resistir més bé la destrucció d’ocupació. També s’ha de tenir en compte que els sectors de l’economia més afectats per la crisi són els més masculinitzats.

Tot i així, es manté la tendència dels últims trimestres d’una disminució més accentuada de la taxa d’atur entre els homes joves i, per tant, es van reduint les diferències entre homes i dones, que el 2010 es van situar gairebé en 10 punts mentre que actualment és de 3,3 punts.

 

Ocupació joves de Catalunya

Concretament, segons dades del citat observatori, el quart trimestre del 2017 hi ha 49.400 llocs de treball ocupats per joves més que l’any anterior, la qual cosa representa un increment del 10,9%. Aquest increment relatiu quadruplica el de la població de 30 anys i més (2,3%), de manera que el col·lectiu jove comença a recuperar part del terreny perdut al llarg de la crisi econòmica respecte als grups de més edat. La taxa d’ocupació arriba al 48,1% de les persones joves.

La taxa de temporalitat juvenil havia caigut fins al 32,5% el 2010 i, actualment, ja se situa al 50%. Tot i això, ha baixat dos punts respecte al trimestre anterior.

Les persones joves tenen, en general, més qualificacions que les de més edat. Tot i això, la proporció de joves ocupats en feines qualificades és més baixa que en el col·lectiu de 30 anys i més. La diferència més rellevant la trobem en les ocupacions de restauració, serveis personals o vendes, molt vinculades al sector serveis, on les persones joves superen les adultes en una proporció gairebé del doble.

Atur dels joves de Catalunya

La taxa d’atur juvenil baixa respecte al darrer trimestre i respecte a l’any anterior tot i l’increment de l’activitat i se situa en el 21% segons conclou l’Observatori Català de la Joventut de Catalunya. 4

L’atur afecta més els nois, els més joves, els joves sense estudis postobligatoris i els joves estrangers. Aquesta situació s’ha mantingut estable al llarg de la crisi.

Tot i la millora de l’ocupació, únicament el 9,6% de les persones joves aturades tenen accés a la prestació per desocupació.

Les creixents dificultats per accedir a una feina han fet que molts joves hagin optat per retardar l’entrada al mercat laboral allargant els estudis o hagin deixat de buscar feina.

 

3. SITUACIÓ ACTUAL DEL MERCAT DE TREBALL A MOLLET

Segons dades del IV trimestre de 2017 de l’Observatori del Mercat de treball de la Diputació de Barcelona (Hermes), la població activa de Mollet, és a dir, el total de persones ocupades i registrades com a aturades a 31 de desembre de 2017, és de 25.415 persones d’un total de 51.128 habitants. En xifres relatives, aquesta dada representa el 49,7% del total de la població.

Dins de la població activa, hi ha 1.547 joves d’entre 16 i 24 anys, 4.422 de 25 a 34 anys, 8.497 de 35 a 44 anys i 11.077 persones de més de 44 anys. Per tant, la població en edat de treballar a Mollet és majoritàriament major de 44 anys (43,4%).

Del total de persones que estan treballant actualment, n’hi ha 12.052 que són treballadors assalariats per compte d’altri, dada que representa el 86,1%, i 2.561 autònoms (18,3%).

(8 de cada 10 treballadors assalariats de Mollet està en el sector serveis)

Respecte els treballadors assalariats, 9.863 estan contractats en el sector serveis, 1.691 en el sector Indústria, 498 en el de la Construcció i cap en el sector de l’Agricultura. I del total d’assalariats, 1.149 són ocupacions d’alt contingut tecnològic (9,5%). Això significa en dades relatives que el 81.8% del treballador assalariat de Mollet del Vallès està en el sector terciari o serveis.

Els treballadors autònoms de Mollet es concentren principalment en el sector serveis, en concret 1.932 (75,4%), 382 en la Construcció (14,9%), 234 a Indústria (9,1%) i 13 en el sector agrari.

(7 de cada 10 autònoms tenen el seu negoci en el sector serveis)

 

Perfil aturat de Mollet del Vallès - Març 2018

Respecte les persones registrades a l’atur a Mollet del Vallès el mes de març del 2018 es redueix en 53 persones respecte el mes de febrer passat, arribant als 3.474 aturats, i amb una taxa d’atur del 13,85%. Si comparem les dades a nivell interanual, aquest es redueix en 496 persones. A nivell de xifres anuals, igual que ens els últims mesos, el nombre d’aturats d’aquest mes de març a Mollet és similar a la de l’octubre de 2008, més que va registrar 3.547 aturats.

Del total de persones a l’atur registrades a l’Oficina de treball de Mollet aquest mes de març, 505 tenen entre 16 i 29 anys. Això representa un 14,5% sobre el total d’aturats. I el sector amb més nombre d’aturats és el sector serveis (2.411), dada que no està desglossada per edats.

La franja que engloba més nombre d’aturats de Mollet continua sent la de majors de 45 a 64 anys amb un total de 1.861 persones a l’atur (53,6% sobre el total d’aturats). En comparació amb el mateix període de 2017, l’atur d’aquest col·lectiu s’ha incrementat en un 1%, augment que es manté respecte el mes passat.

Els joves menors de 30 anys que estaven en situació d’atur el mes de març de 2018 van arribar als 505, dada que representa el 14,5% del total dels aturats aquet mes segons dades de la Diputació de Barcelona.

Si analitzem les xifres d’aturats segons el nivell formatiu, destacar que 7 de cada 10 ciutadans de Mollet en situació d’atur tenen estudis reglats obligatoris finalitzats o estudis en formació ocupacional. I 1 de cada 10 tenen estudis universitaris o tecnicoprofessionals. Si comparem les dades amb el març de l’any passat, les dades són similars.

En el següent gràfic es pot visualitzar el nivell formatiu de les persones aturades de Mollet del Vallès el mes de març de 2018.

Per sexes, les dades son similars al mes de febrer passat. El 56% de les persones en situació d’atur de Mollet són dones per sobre del total d’aturats (1.946). Respecte els homes en situació d’atur, aquest mes se n’han registrat 1.528 (44%). Respecte el març de 2017, els homes representaven el 46,8% dels aturats, i les dones, el 53,2%. Interanualment ha incrementat en 2,8 punts l’atur masculí, tot i que respecte el febrer passat, aquest s’ha reduït en 0,6 punts.

Els beneficiaris de prestacions en data del març de 2018 són 1.758 persones registrades a l’Oficina de Treball. D’aquestes, 852 són prestacions contributives, 726 són subsidis, 155 Renda Activa i 25 prestacions del Programa d’Activació per a l’ocupació. En total, el 50,6% de persones registrades a l’OTG com a demandants d’ocupació cobren una prestació per desocupació. Per tant, hi ha un 49,4% de persones registrades que no estan cobrant cap prestació.

En el mateix període de l’any passat, 14 persones en situació d’atur de llarga durada participaven en programes de renda activa, 11 menys que el 2018. El 21,8% dels aturats cobrava el març de 2017 una prestació contributiva contra el 24,5% dels que la cobren el mateix període del 2018. I respecte els subsidis d’atur, un 22,4% respecte el 20,9% del 2018. Per tant, s’ha reduït el nombre d’aturats que no pot accedir a la prestació contributiva.

Per últim, segons la síntesi municipal del Mercat de treball de Mollet (març 2018) de la Diputació de Barcelona, un total de 261 aturats registrats a l’oficina de treball no han treballat abans però no especifica si són joves, emigrants, entre altres.

Dades d’atur comarcals i de Catalunya – març 2018

A nivell comarcal, el nombre d’aturats registrats al Vallès Oriental és de 22.588 persones i la taxa d’atur és de l’11,85% segons l’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès oriental. La diferència interanual entre el març de 2017 i del 2018 és de 2.441 persones. Per tant, en xifres absolutes hi ha una reducció interanual respecte fa un any. I respecte el mes de febrer passat l’atur comarcal s’ha reduït en 18 persones.

I a nivell de Catalunya el mes de març hi ha 411.461 desocupats, cosa que suposa 6.720 aturats menys que el febrer passat, segons dades publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Interanualment, el nombre de persones desocupades a Catalunya s'ha reduït en 34.556, fet que suposa el 7,7% menys d’aturats que l'any anterior.

En la següent taula es pot visualitzar com el nombre de persones registrades a l’OTG de Mollet del Vallès s’ha reduït en un 12,49% si comparem el mes de març del 2017 i del 2018, percentatge superior a la comarca del Vallès oriental i a Catalunya.

4. EVOLUCIÓ DE L’ATUR A MOLLET 2016 / 2018

Tal i com es pot visualitzar en els següents gràfics, la xifra de persones aturades al municipi de Mollet del Vallès ha disminuït. En dos anys, el nombre d’aturats s’ha reduït en 909 persones i s’ha passat d’una taxa d’atur del 17,48% al 13,85%.

Comparativa perfil aturat 2016 a 2018

Els nombre de beneficiaris de prestacions el mes de març de 2018 és de 1.758 persones, segons les dades de persones registrades a l’Oficina de Treball (OTG). D’aquestes, 852 són prestacions contributives, 726 són subsidis, 155 Renda Activa i 25 prestacions del Programa d’Activació per a l’ocupació. En total, el 50,6% de persones registrades a l’OTG com a demandants d’ocupació cobren una prestació per desocupació. Per tant, hi ha un 49,4% de persones registrades que no estan cobrant cap prestació.

El 24,5% cobren prestacions contributives, és a dir, que s’han quedat a l’atur involuntàriament, i un 20,9%, subsidis (per haver esgotat la contributiva, emigrants, els falta temps de cotització, entre altres). Aquest mes s’han reduït les rendes actives adreçades a persones que tenen dificultats per accedir al món laboral: 155, 83 persones menys que el mateix període del 2016.

Per últim, un total de 25 persones estan participant en programes d’activació de l’ocupació adreçat a persones en situació d’atur de llarga durada, 9 més que el 2016.

En comparació a la situació del març de 2016, hi havia 2.165 beneficiaris de prestacions per desocupació registrats a l’OTG de Mollet. Aquesta xifra representava el 49,4%. Per tant, un 50,6% de les persones registrades no cobraven cap prestació. El 22,6% cobraven subsidis i el 21% cobraven prestacions contributives.

A continuació mostrem el gràfic amb les dades dels anys 2016 i del 2018 per visualitzar la variació de beneficiaris de les prestacions per desocupació:

5. SITUACIÓ DE LES CONTRACTACIONS A MOLLET- MARÇ DE 2018

Segons dades de la pàgina web de l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, aquest mes de març es van registrar 1.728 contractes laborals a Mollet del Vallès. D’aquests, 778 van ser contractes a joves menors de 30 anys. En percentatge representa el 45% sobre el total de persones contractades.

Respecte el mes de març de l’any passat, el percentatge de joves de Mollet del Vallès contractats ha incrementat en 5,4 punts ja que fa un any es van registrar 721 contractes a menors de 30 anys d’un total de 1.822 (39,6%). El sector amb més nombre de contractes registrats és el de serveis amb 1.222 contractes.

A nivell del Vallès Oriental, 5.143 contractes dels 13.106 registrats durant el mes de març de 2018 van ser signats per joves. Aquesta dada representa el 39,2% del total.

Respecte el mateix període de l’any passat, el percentatge de joves contractats també s’ha incrementant però en menor mesura, en 3.9 punts. Fa un any es van signar 12.949 contractes, dels quals se n’han registrat 4.571 de joves de 16 a 30 anys (35,3%).

A Catalunya, aquest mes març es van registrar 264.302 contractes, dels quals 106.428 van ser a menors de 30 anys, xifra que representa un 40,3% del total.

Respecte el mes de març de fa un any, s’han incrementat en 1.1 punts els contractes a joves ja que es va registrar 102.852 contractes a menors de 30 anys d’un total de 262.261 (39,2%).

Segons mostra la taula, Mollet del Vallès ha tingut un percentatge de contractació de joves entre 16 i 30 anys per sobre de la comarca del Vallès Oriental i de Catalunya tant en el mes de mar del 2018 com del 2017.

 

6. EVOLUCIÓ DE LES CONTRACTACIONS A MOLLET 2016 / 2018

Segons les dades publicades per la Diputació de Barcelona, fa 2 anys enrere a Mollet del Vallès es van registrar 1.958 contractes, dels quals 1.843 van ser temporals (94,1%) i 115 indefinits (5,9%). Un 57,3% de persones contractades van ser homes (1.122) respecte el 42,7% de dones (836).

Respecte els contractes temporals, un total de 725 contractes van ser a joves menors de 30 anys (39,3%).

Durant el març de 2018, es van registrar 1.728 contractes. D’aquests, 1.582 han estat temporals (91,5%) i 146 indefinits (8,5%). I el 61% dels treballadors contractats han estat homes (1.055) i un 38,9% dones (673).

Respecte els contractes temporals, es van registrar 711 contractes a joves menors de 30 anys (44,9%).

Tot i que han incrementat el nombre de contractacions indefinides en 2.6 punts i les contractacions de joves de Mollet estan per sobre del Vallès Oriental, aquesta millora no es reflecteix en la qualitat de la contractació dels menors de 30 anys.

Tal i com es pot visualitzar a la taula de contractació laboral, el percentatge de joves que han trobat feina respecte el total de contractes registrats és superior a la comarca del Vallès oriental i de Catalunya.

 

Si comparem els dos anys de referència, el 2016 i el 2018, podem veure com en 2 anys la contractació de joves a Mollet ha pujat 6 punts; a nivell comarcal ha incrementat en 5.7 i a nivell de Catalunya, en 1.7 punts. Per tant, a Mollet ha incrementat més la contractació de menors de 30 anys en dos anys en comparació a la comarca i a Catalunya.

 

7. EVOLUCIÓ DEL NIVELL FORMATIU DELS ATURATS 2016 / 2018

Respecte el nivell formatiu de persones que estan a l’atur i inscrites com a demandants d’ocupació a l’Oficina de Treball de Mollet, segons el programa Hermes de la Diputació de Barcelona, podem dir que les persones amb estudis primaris incomplets i amb estudis secundaris són les que han trobat feina.

En concret:

- pels que tenen estudis primaris incomplets o no en tenen, l’atur s’ha reduït en 119 persones (25,6%);

- els que tenen estudis primaris i estan a l’atur s’han reduït en 93 persones (24,2%);

-i amb estudis secundaris s’ha reduït en 652 persones (20,9%),

- i per últim, els que en estudis post-secundaris, el nombre d’aturats s’ha reduït en 45 persones (10,8%).

8. SERVEIS ADREÇATS ALS JOVES DE MOLLET DEL VALLÈS

Des de l’Ajuntament de Mollet actualment s’estan desenvolupant diferents programes adreçats a joves entre 18 i 29 anys que no estiguin estudiant i/o treballant a través dels serveis municipals d’ocupació (EMFO) per tal de donar resposta a la situació actual dels joves:

Xarxa d’impulsors de Garantia Juvenil

Informació i orientació laboral per a joves d’entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen.

 Assessorament personalitzat en matèria de formació

 Acompanyament per optimitzar la recerca de feina i la inserció laboral

 Suport en els tràmits d’alta al fitxer del Sistema de Garantia Juvenil

 

Contractació de joves en pràctiques beneficiaris de la garantia juvenil

L'objectiu del programa és incentivar la contractació laboral en pràctiques de joves amb formació de cicles formatius o universitaris, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d’entre 18 i 29 anys, per tal de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

· Contractació durant 6 mesos per fer tasques laborals dins el municipi

· Beneficia: 4 joves inscrits a Garantia Juvenil

 

Fem ocupació per a joves

Dirigit a joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur, amb graduat en ESO/Batxillerat/Cicle Formatiu de Grau Mitjà i preferentment amb experiència professional. Cal que estiguin inscrits al sistema de Garantia Juvenil.

 Actuacions per a afavorir la inserció laboral de joves.

o Contractació subvencionada

o Formació adaptada al lloc de treball

o Orientació, tutoria i acompanyament dels joves.

 Beneficia: 35 joves

 

Termini màxim per contractacions subvencionades: 6 de novembre de 2018. El programa es desenvoluparà des del febrer de 2018 fins el maig de 2019.

S’està pendent de sol·licitar nous programes dels quals s’ha de publicar la convocatòria i que abastaria diferents perfils de joves:

Joves per a l’Ocupació

 

S’adreça a joves en situació de desocupació d’entre 16 i 25 anys, que no tinguin el graduat en ESO o que si l’han obtingut no hagin continuat amb els estudis post obligatoris i hagin abandonat el sistema educatiu.

El programa inclou formació professionalitzadora (estètica, cambrers, cuiners, comerç i magatzem), pràctiques en empresa i inserció laboral subvencionada.

 

Programa Integrals

S'adreça a 30 joves, entre 16 i 29 anys, inscrits a Garantia Juvenil, que estiguin en situació d’atur inscrits a les oficines de treball, i amb dèficits educatius i baixa qualificació.

 

Projectes Singulars

Adreçat a joves d'entre 20 i 29 anys que estiguin a l'atur i d'alta a Garantia Juvenil, i que tinguin un Cicle Formatiu de Grau Superior (GFGS) o Titulació Universitària.

Aquest programa inclou formació en Anglès per assolir el nivell B1 o B2 i formació en competències TIC per a la preparació de l’ACTIC de nivell mig.

 

Dades EMFO - Memòria 2017

En total, durant el 2017 es van oferir 6 programes adreçats a joves menors de 30 anys, col·lectiu d’edat que en entre el desembre de 2016 i de 2017 havia incrementat en 1,1 punt sobre el total de persones en situació d’atur (del 12,7% al 13,8%).

En total, 421 joves van participar en els programes desenvolupats per l’Ajuntament de Mollet a través d’EMFO, tots ells amb o sense experiència laboral, i amb diferents nivells d’estudis.

Per aquest motiu, els objectius principals de les accions adreçades als joves són: el retorn al sistema formatiu reglat o aconseguir la primera experiència laboral per entrar o retornar al mercat laboral.

Respecte aquests objectius, segons les dades recollides pels serveis locals d’ocupació, es van inserir 114 joves, dada que representa que 1 de cada 4 participants en accions va trobar feina. Del total dels participants, 60 han continuat estudiant i 144 van rebre formació professionalitzadora per millorar el seu currículum i poder trobar la primera feina.

 

9. CONCLUSIONS

Segons les dades recollides i analitzades en el present informe, les conclusions que podem extreure sobre el mercat de treball i la situació dels joves a Mollet del Vallès són les següents:

- A Mollet del Vallès, el nivell d’atur masculí és inferior al femení, situació contrària al resultat a nivell de Catalunya l’informe de l’Observatori Català de la Joventut de Catalunya.

- Els menors de 30 anys no són el col·lectiu més afectat per l’atur a Mollet del Vallès, segons les xifres d’aturats registrats a l’Oficina de Treball de Mollet i tal i com mostra la comparativa d’atur.

- La temporalitat de l’atur juvenil està en sintonia amb la situació a nivell de Catalunya que arriba al 50%. Tot i això, a Mollet és del 45%, 5 punts per sota.                                                                           

 - Respecte el nivell d’estudis de les persones en situació d’atur de Mollet, indica que l’atur s’ha reduït en persones que no tenen estudis o que tenen finalitzats els estudis primaris. Per tant, els llocs de treball que ocupen requereixen baixa qualificació professional.

- El sector terciari o de serveis és el que crea més ocupació a Mollet del Vallès, un sector que requereix poca qualificació formativa. Aquest punt té relació amb l’anterior, ja que les persones a l’atur amb menys estudis són les que han trobat feina.

- Respecte les dades de contractacions, posa de manifest que 4 de cada 10 joves accedeixen a contractes temporals respecte el total de contractes registrats el mes de març del 2018.

- El fet que l’informe de l’Observatori de la Joventut hagi detectat que els joves deixen de buscar feina degut a la situació d’atur, potser implica que no s’inscriuen a les oficines de treball com a demandants d’ocupació.

 

Empresa municipal per a la formació ocupacional i l’ocupació (EMFO)

Ajuntament de Mollet del Vallès

c. Riera, 7 1ª planta

08100 Mollet del Vallès

Tl. 935705160

info@emfo.cat

https://emfo.cat/

Twitter https://twitter.com/EMFOMollet

Facebook https://www.facebook.com/emfomollet/

Linkedin

 

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 5 (1 vote)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari