Esforç social dels municipis

Esforç social dels municipis

El conjunt de polítiques públiques són objecte de mesures, informes i classificacions, a través de la construcció de diversos indicadors i criteris. Habitualment els rànquings de ciutats que ocupen les notícies són les categories d’smart cities, de qualitat de vida, de mobilitat, business cities, turisme, ciutats verdes i sostenibles, .... Però, també, són interessants d’altres esforços més directament vinculats amb la ciutadania que habita els municipis, més sensibles amb les seves persones; com és el camp dels serveis socials. Com també aborda un dels capítols, Cohesió social, del nostre  l’anuari de la xarxa Perfil de Ciutat.

Dins  d’aquest àmbit social, l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials-associació de professionals constituïda a l’any 1994- fa una funció de lobby i observatori estatal sobre l’accés als recursos per a la igualtat, la convivència personal i social o la integració socials de la ciutadania tractant de mesurar-ho, a través dels municipis i les comunitats autònomes. Aquest treball d’anàlisi de les dades i dels indicadors d’aquest sector li permet elaborar informes on proposa idees i solucions per a que les administracions i les empreses les implementin, a través dels seus professionals, en matèria de serveis socials. Per fer efectius els seus objectius, aquesta associació té dues formes interessants d’incidir en l’agenda pública i publicada, força efectives a través dels Informes DEC i dels reconeixements als municipis per categories.

  1. Els informes dels Índex DEC

 

 Tot i que hi ha diferents estudis i indicadors que valoren aspectes dels serveis socials,  l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials elabora des de 2012 un informe anual, Indice DEC, on avalua el desenvolupament de les estructures i pressupostos dels serveis socials de l’Estat i les Comunitats Autònomes. Aquests informes aborden aspectes del Sistema Públic de Serveis Socials i els puntuen una llista d’ítems.

El Índice DEC aborda tres aspectos esenciales en el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales: D. Derechos y decisión política Máximo 1,5 puntos. • Si tiene Ley de nueva generación: 0,4 puntos. Penalización por falta de desarrollo de la Ley: si no ha aprobado el Catálogo de Servicios en el plazo de un año, o un Plan estratégico o éste se encuentra caducado desde hace más de un año, se deducen 0,20 puntos; si se dieran las dos circunstancias, la deducción será de 0,30 puntos. • Si ha publicado el Catálogo o Cartera: 0,4 puntos • Si el Sistema de Atención a la Dependencia está integrado en el Sistema de Servicios Sociales: 0,4 puntos. • Si tiene vigente Plan estratégico o Mapa de cobertura: 0,15 puntos. • Si el Estatuto de Autonomía recoge el sistema de servicios sociales: 0,1 puntos. • Si el Departamento se llama de Servicios Sociales: 0,05 puntos. Se alcanza la Excelencia si tiene Ley que reconoce derechos subjetivos, y Catálogo o Cartera que los desarrolla. Pérdida temporal de la Excelencia: dos años consecutivos con perspectiva negativa. E. Relevancia Económica Máximo 3 puntos. • Gasto consolidado de las Administraciones Púbicas en servicios sociales por habitante y año: hasta 1,5 puntos. • % de gasto de las Administraciones Públicas en servicios sociales respecto al PIB regional: hasta 0,8 puntos. • % de gasto en servicios sociales de las Administraciones Públicas sobre gasto total ejecutado por las mismas. hasta 0,7 puntos. Se alcanza la Excelencia si obtiene al menos 1,1 puntos en Gasto consolidado y al menos 0,5 puntos en % respecto al PIB regional. C. Cobertura Máximo 5,5 puntos. • Estructuras Básicas: hasta 0,6 puntos. Personal técnico en centros de servicios sociales, albergues y centros de acogida (ratio por habitante) • Dependencia: hasta 0,8 puntos. Cobertura. % de beneficiarios del SAAD sobre población potencialmente dependiente: hasta 0,4 puntos Limbo. % de personas con derecho a prestación en el SAAD, pendientes de PIA, sobre total de personas con derecho: hasta 0,4 puntos • Rentas Mínimas de Inserción: hasta 0,8 puntos. Cobertura. % de perceptores por población bajo umbral de pobreza: hasta 0,5 puntos. Cuantía. % que supone el gasto medio por titular en relación con la renta media por hogar en la Comunidad: hasta 0,3 puntos • Plazas residenciales para personas mayores: Hasta 0,5 puntos Plazas de financiación pública en servicios residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años. • Ayuda a domicilio para personas mayores: hasta 0,6 puntos. Cobertura. % de cobertura por personas mayores de 65 años: hasta 0,3 puntos Intensidad. Media de horas mensuales (tareas+cuidados): hasta 0,3 puntos • Centros de Día para personas mayores: hasta 0,2 puntos % de plazas de financiación pública por personas mayores de 65 años • Teleasistencia para personas mayores: hasta 0,2 puntos % de personas mayores de 65 años que reciben este servicio • Hogares y centros de convivencia para personas mayores: hasta 0,2 puntos % de asociados sobre personas mayores de 65 años • Infancia: hasta 0,4 puntos % de acogimientos familiares sobre total de acogimientos a menores • Discapacidad: hasta 0,4 puntos Residencial. % de plazas sobre personas con discapacidad: hasta 0,2 puntos. Centros ocupacionales y centros de día. % de plazas sobre personas con discapacidad: hasta 0,2 puntos • Mujer: hasta 0,4 puntos % de plazas en centros de acogida para mujeres víctimas de violencia de género por solicitudes de orden de protección a los juzgados • Personas sin hogar: hasta 0,4 puntos Ratio de plazas de alojamiento por cada 100.000 habitantes La Excelencia se alcanza si obtiene al menos la puntuación media en 8 de los 16 aspectos valorados, y al menos en 4 de ellos la máxima.

Font: https://www.directoressociales.com/images/Dec2017/tablas%20final-baja.pdf

  1. Reconeixement als municipis més socials

 Una altra via interesant són els reconeixements a municipis, que atorga en el marc dels seus congressos anuals, a partir d’uns rànquings sobre el finançament de les polítiques socials als municipis majors de 20.000 habitants. Enguany, al XXV Congrés anual de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials, celebrat a Fuenlabrada a finals de març de 2019, es van fer els reconeixements a partir de tres categories: excel·lents (31 municipis), pobres (40 municipis) i precaris (56 municipis); en funció de determinats criteris d’inversió pressupostària en matèria de serveis socials. Aquests criteris estan calculats sobre les dades municipals del pressupost de liquidació que publica el Ministeri d’Hisenda al seu portal de serveis telemàtics (Font: https://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/CONPREL).

Els criteris que  l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials utilitza per fer aquests reconeixements  excel·lencia són els següents: 

“Criterios de Excelencia en Inversión en Servicios Sociales

1. Gasto acreditado en “Servicios Sociales y Promoción Social” (funcional 23) superior a 100 € habitante/ año.

2. Que el gasto social por habitante del ejercicio 2018 no se haya reducido en el Presupuesto elevado al MHAP del ejercicio anterior.

3. Que el gasto social 2017, represente al menos un 10% del Presupuesto Total no financiero del Ayuntamiento.

4. Por último, un requisito añadido de transparencia financiera, que permita cotejar en el portal de Transparencia de la Web municipal el desglose presupuestario y el detalle del gasto social imputado a la funcional 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”

 

De la aplicación de los mismos, resulta que sólo 31 Ayuntamientos (el 7,7% de los 404 > de 20.000 habitantes que han presentado la Liquidación 2017) cumplen los criterios de excelencia, habiendo ascendido a esta selecta clasificación 5 Ayuntamientos más que en el ejercicio precedente 2016.  Font: https://www.directoressociales.com/)

A la darrera edició sis dels trenta-u municipis  estatals de la categoria excel·lència per la seva inversió social eren catalans, i d’aquests la mitat formen part del Perfil de Ciutat -Santa Coloma de Gramenet, Mollet del Vallès i el Prat de Llobregat. Cap municipi de la xarxa perfil de ciutat forma part de les categories de municipis pobres i de precaris en serveis socials.

(Font: https://www.directoressociales.com/)

La teva valoració d'aquest article: 
Mitjana de valoració: 4.5 (2 votes)
Fes clic al següent botó per enviar-ho per WhatsApp

Volem saber que en penses...

Sigues el primer en escriure un comentari